29 Eylül 2020 - Salı
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Kamu İhale Hukuku » Danıştay 13. Daire Emsal Kararları » İtirazen Şikayet Başvurusunda Şekil Kurallarına Aykırılığın Sonuçları

İtirazen Şikayet Başvurusunda Şekil Kurallarına Aykırılığın Sonuçları

Danıştay 13. Dairesinin 11.11.2016 tarih kararı:  

 “… Bu durumda, her ne kadar Mahkeme Kararının şikayet başvurusunun süresinde olduğuna ilişkin kısmında hukuki isabetsizlik bulunmamakta ise de, yukarıda yer verilen mevzuat gereğince, davacı şirket adına itirazen şikayet başvurusunda bulunan kişiler tarafından başvuru dilekçesi ekinde başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin sunulmadığı anlaşılmakta olup, bu nedenle, davacı şirket başvurusunun şekil yönünden reddine ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka aykırılık bulunmadığından, davanın reddi gerekirken, dava konusu işlemin iptali yolunda verilen temyize konu İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

 Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 25.03.2016 tarih ve E:2016/4**0, K:2016/7**0 sayılı kararının bozulmasına, davanın reddine,… dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine,” karar verilmiştir.

 

Share
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates