26 Mayıs 2019 - Pazar
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Kamu İhale Hukuku » Danıştay 13. Daire Emsal Kararları » Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-192

Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-192

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No  : 2012/037

Gündem No  : 63

Karar Tarihi : 20.06.2012

Karar No  : 2012/MK-192

Şikayetçi:

Gökkuşağı Sos. Hizm. Sağ. Yat. Bilg. Sist. Gıd. Temz. Hizm. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

İhaleyi yapan idare:

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

Gündem Konusu:

Kamu İhale Kurulunun 26.01.2012 tarihli ve 2012/UH.II-604 sayılı kararı hakkında Ankara 13. İdare Mahkemesince verilen yürütmenin durdurulması kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması.

Karar:

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nce 17.11.2011tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2011/161137 İKN’li “2012 Yılı Müdürlüğümüz ve Bağlı Birimleri İçin Malzemeli Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak,

Gökkuşağı Sos. Hizm. Sağ. Yat. Bilg. Sist. Gıd. Temz. Hizm. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 05.12.2011tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.12.2011tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 20.12.2011tarih ve 53781sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.12.2011tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 26.01.2012tarihli ve 2012/UH.II-604sayılı karar ile; “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verilmiştir.

Davacı Baybora Hizmet Temizlik İnşaat Gıda Ticaret Taahhüt Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada Ankara 13. İdare Mahkemesinin 09.05.2012 tarihli ve E:2012/758 sayılı kararında; “…davaya konu ihalenin yaklaşık maliyetinin 5.056.305,57 TL olduğu, en avantajlı teklifin davacı şirketin 4.696.449,60 TL’lik teklifi, en avantajlı ikinci teklifin ise Gökkuşağı Sosyal Hizmetler Sağlık Yat. Bilg. Sist. Gıd. Temz. Hizm. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 4.978.000,00 TL’Iik teklifi olarak belirlendiği, ancak ihaleyi yapan idarece Gökkuşağı Sosyal Hizmetler Sağlık Yat. Bilg. Sist. Gıd. Temz. Hizm. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin şikayet başvurusu üzerine EK-O.6 yerine Ek- 0.5 formuyla açıklama yaptığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak Harmanşa inşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 5.016.320.00 TL’Iik teklifinin en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, davacının firma karının 68.039,50 TL olarak belirtildiği görülmektedir.

Bu durumda; davacının yaptığı teklifte yol giderlerine ilişkin kısımda tek bilet fiyatı üzerinden KDV hariç fiyatın hesaplanması nedeniyle ortaya çıkan (77.00 TL- 76,84 TL) 0.16 TL farkın ihalenin esasını etkileyecek tarzda bir eksiklik olmadığı, zira ihale bedeli ve firma karı göz önüne alındığında toplamda ortaya çıkan (0,16 TL x 12 ay x 260 işçi) 499,20 TL farkın çok esaslı bir fark olmadığı, davaya konu kurul kararı sonucunda davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması halinde ihalenin davacının teklifinden 319.870,40 TL daha fazla bir olan teklif üzerinde kalacağı, bu durumunda sadece basit bir hesaplama hatasından kaynaklanan toplamda 499,20 TL’Iik bir farktan daha fazla kamu zararına neden olacağı, neticede idarelerin, yapılacak ihalelerde; … ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları hususları bir arada değerlendirildiğinde: davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmak suretiyle düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin kurul kararının davacıya ilişkin kısmında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.”şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anayasanın 138 inci maddesinin dördüncü fıkrasında; yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1- Kamu İhale Kurulunun 26.01.2012tarihli ve 2012/UH.II-604sayılı Kararın Baybora Hizmet Temizlik İnşaat Gıda Ticaret Taahhüt Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin kısmının ve düzeltici işlem belirlenmesi şeklindeki hüküm fıkrasının iptaline,

2- Anılan yargı kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut  GÜRSES

Başkan

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates