23 Eylül 2020 - Çarşamba
Basın Duyuruları
Anasayfa » Kamulaştırma Hukuku » Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Taşınmazın İdare Adına Tescili Talebi

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Taşınmazın İdare Adına Tescili Talebi

T.C.

YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/8943

K. 2011/10204

T. 17.10.2011

• KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ TALEBİ ( Kamulaştırılan Taşınmazın Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü Adına Tesciline Karar Verilmesi Gerekirken Hazine Adına Tescil Edildiği )

• KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA TESCİL ( Kamulaştırılan Malın Hazine Adına Tescil Edildiği Fakat Bu Yanılgının Yeniden Yargılamayı Gerektirmediği )

6001/m.22/1,Geç.1/5

2942/m.1

5018/m.45, Geç.12

ÖZET : Dava, kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmaz malın idare adına tesciline ilişkindir. Kamulaştırılan taşınmazın davacı Karayolları Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verilmesi gerekirken, Hazine adına tesciline hükmedilmesi doğru değil ise de, yanılgının giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmemektedir.

DAVA : Dava dilekçesinde, Kamulaştırma Yasasının 4650 Sayılı Yasayla değişik hükümleri uyarınca, kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmaz malın idare adına tescili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Temyiz istemlerinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak;

13.07.2010 tarihinde yürürlüğe giren 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un 22.maddesinin ( 1 )nolu bendi “Genel Müdürlük, görev alanına giren her türlü karayolunun yapımı, geliştirilmesi, çevresinin korunması ve düzenlenmesi ve/veya tesislerin yapımı için gerekli taşınmazları kamulaştırma yetkisine sahiptir” hükmünü ve aynı Kanun’un Geçici 1 maddesinin ( 5 )nolu bendi ise “Genel Müdürlüğün mülkiyetinde iken 5018 Sayılı Kanunun Geçici 12 nci maddesi gereğince Hazineye devredilen taşınmazlardan satışı yapılmamış, başka kurum ve kuruluşlara tahsis edilmemiş ve devredilmemiş olanların mülkiyeti, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde Genel Müdürlüğe devredilir” hükmünü içermekte olup, bu yasal düzenlemeye göre kamulaştırılan taşınmazın davacı Karayolları Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verilmesi gerekirken, Hazine adına tesciline hükmedilmesi doğru değil ise de, bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden,

SONUÇ : Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının birinci bendindeki “yararlanması davacı Karayolları Genel Müdürlüğüne ait olmak üzere yol vasfı ile 5018 sayılı kanunun 45.maddesi gereğince Maliye Hazinesi adına tapuya KAYIT VE TESCİLİNE,” sözcüklerinin metinden çıkarılarak yerine “Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescili ile yol olarak terkinine” sözcükleri yazılmak suretiyle kararın düzeltilmesine ve düzeltilmiş bu şekli ile ONANMASINA, 17.10.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Share
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates