1 Ekim 2020 - Perşembe
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » Kaymakam Adaylığı Sınav İlanı

Kaymakam Adaylığı Sınav İlanı

İçişleri Bakanlığından:

KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAV İLANI

İçişleri Bakanlığında MİAH Sınıfında boş bulunan 55 (elli beş) adet kaymakam adayı kadrosuna sınavla personel alınacaktır.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1 – Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak.

2 – 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 2. maddesinde yer alan şartlara ve 657 sayılı D.M.K.nun 48.maddesinde yer alan genel şartlara haiz olmak.

3 – 01 Ocak 2011 tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak (01.01.1981 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar). Ancak askerlik ödevleri sırasında yukarıda belirtilen yaş sınırını geçirmiş bulunanların terhislerini müteakip açılacak ilk sınava müracaat etmiş olmaları şartıyla, mevcut yaş durumları sınava alınmalarına engel teşkil etmez.

4 – Erkek adaylar için, askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. (Ancak, yazılı sınav tarihinde askerlik hizmetinde bulunanlardan terhislerine en çok 3 ay kalanlar yazılı sınava kabul edilirler.)

5 – 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSSP37) puanı 75 ve üzeri olmak.

MÜRACAAT ŞEKLİ VE TARİHLERİ

Adaylar başvurularını e-Devlet şifre numaraları ile 29 Kasım – 10 Aralık 2010 tarihleri arasında www.icisleri.gov.tr internet adresinden “Kaymakam Adaylığı Müracaat Formu”nu doldurmak suretiyle elektronik ortamda yapacaklardır. Müracaat için tanınan son gün saat 18:00’de sistem müracaatlara kapatılacaktır. e-Devlet şifresi bulunmayan adayların, bulundukları yer PTT Merkez Müdürlüklerinden (şahsen başvuru üzerine ve 1TL karşılığında) e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Elektronik ortamda müracaat formuna yüklenilecek fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun, adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte vesikalık fotoğraf olacaktır. Adayların, internet üzerinden bilgilerini kaydettikten sonra Müracaat Formunun dökümünü almaları gerekmektedir. Müracaat formları, yazılı sınav sonuçları açıklandıktan sonra sadece yazılı sınavı kazanan adaylar tarafından kendilerine yapılacak tebligatta istenilecek diğer belgelerle birlikte sınav bürosuna teslim edilecektir.

Yukarıda belirtilen müracaat koşullarını taşımadan müracaatta bulunan adayların müracaatları geçersiz sayılacak, müracaat formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Müracaatları Bakanlıkça kabul edilenlerden, KPSSP37 puanı en yüksek olandan başlamak üzere boş kadronun 20 katı aday (1100 kişi ve 1100. kişiyle aynı puanı alan adaylar) yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isim listesi Bakanlıkça 13 Aralık 2010 tarihinde Bakanlık kapılarındaki ilan panosuna asılmak ve internet sitesinde yayınlanmak suretiyle ilan edilecektir. Ayrıca adayların adreslerine yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu adaylar Akbank, T. Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankasının tüm şubeleri ve Akbank, T.Garanti Bankası, T.Halk Bankası, T.Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankasının internet bankacılığı aracılığıyla ÖSYM adına KDV dahil 50 TL sınav bedelini 13-17 Aralık 2010 tarihleri arasında yatıracaklardır. Adayların, sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; 2011-Kaymakamlık sınav ücretini yatıracaklarını belirterek, T.C. kimlik numarası ve ad-soyad söylemeleri yeterlidir. Sınav ücretlerinin yatırılıp yatırılmadığı sistem üzerinden kontrol edileceği ve sınav ücretini yatırmadığı belirlenen adaylar sınava girme hakkını kaybedeceklerinden, adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, sınavın adında, T.C. kimlik numarası ve diğer bilgilerinde yanlışlık varsa mutlaka düzelttirmeleri gerekmektedir.

Başvuru koşullarını taşımadığı halde sınav ücretini yatıran adaylar veya başvuruları geçerli olduğu halde sınava girmeyen ya da birden fazla sınav ücreti yatıran adayların yatırdıkları ücret iade edilmeyecektir.

YAZILI SINAV, MÜLAKAT VE ATAMA

Yazılı sınav 16 Ocak 2011 Pazar günü saat 09.30’da Ankara’da yapılacaktır. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınav yerinde bulunmaları gerekmektedir. Sınava girecek adaylar, hangi bina ve salonda sınava gireceklerini ÖSYM’nin internet sitesinden T.C. kimlik numaralarını ve aday şifrelerini girerek öğrenecekler ve bu bilginin dökümünü alacaklardır. Adaylar sınava, sınav yeri bilgilerini gösteren döküm, özel kimlik belgesi (yalnız nüfus cüzdanı veya pasaport kabul edilecektir) ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet fotoğraf ile geleceklerdir. Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şekerleme ÖSYM tarafından her bir aday için soru kitapçığı ile birlikte temin edilecektir. Tüm adaylar ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlanan “sınav uygulamalarına ilişkin güvenlik tedbirleri”ne uyacaklardır.

Yazılı Sınav Soruları, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türkçe, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Türkiye’nin İdari Yapısı, Türkiye’de Mahalli İdareler, Ekonomi, Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı ile Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları konularından oluşan seçmeli bir test uygulanacaktır.

Yazılı sınav değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılacak ve değerlendirme sonucunda; 70 puanın altında olmamak kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadronun 4 katı aday (220 aday ve 220.adayla aynı puanı alanlar) yazılı sınavı kazanmış sayılacaktır. Yazılı sınav sonuçları 15 gün içinde açıklanacaktır. ÖSYM sınav sonuçlarını internet sitesinden duyuracak, ayrıca adayların adreslerine göndermeyecektir. Yazılı sınavı kazananların listesi Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecektir. Sınavı kazananlara Bakanlıkça yapılacak yazılı tebligatta, istenilecek belgelerle birlikte teslim tarihi belirtilecektir.

Yazılı sınavı kazananlar Bakanlıkça tespit ve ilan edilecek bir tarihte mülakata tabi tutulacaktır. Mülakat sonucunda 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 2/A maddesi gereğince oluşturulacak nihai başarı listesi Bakanlık kapılarındaki ilan panosuna asılacak, ayrıca sınavı kazanan adayların adreslerine yazılı tebligat yapılacaktır. Yedek liste ilan edilmeyecektir.

Sınavı kazananların atama işlemleri; yetiştirme planına ve staj programı dönemlerine uygun olarak Bakanlık Makamınca belirlenecek tarihte yapılacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

– Yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ÖSYM’nin internet sitesinde açıklandığı tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde ÖSYM’ye yapılacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

– Sınava katılan ve sınavı kazananlardan, müracaat formu ve diğer belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, yapılmış ise iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır.

SINAV BÜR. TLF. NO: (0312)422 41 70-71

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates