21 Ağustos 2019 - Çarşamba
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » KOBİ Uzman Yardımcısı Alım İlanı

KOBİ Uzman Yardımcısı Alım İlanı

KOSGEB-Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından:

KOSGEB’E KOBİ UZMANYARDIMCISI ALINACAKTIR

KOSGEB -Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığıtarafından, Taşra Birimlerinde Görevlendirilmek Üzere Aşağıdaki Listede Belirtilen Niteliklerde Sınavla 65 Adet Sözleşmeli KOBİ UzmanYardımcısı Alınacaktır.

ARANANŞARTLAR

1) T.C.Vatandaşı olmak,

2) Kamuhaklarından mahrum bulunmamak,

3) Aşağıdabelirtilen Yazılı Sınav tarihi itibariyle 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş ve 35(otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

4)Askerlikle ilgisi bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağınagelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedeksınıfa geçirilmiş olmak veya muaf olmak,

5) Görevinidevamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncümaddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtandolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsabile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzeninişleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşısuçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerleriniaklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

7) Diğerkuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak, mecburi hizmet borcunuödemeyi kabul etmiş olduğunu tevsik etmek veya diğer kuruluşun ve KOSGEB’in muvafakatı ile mecburi hizmet süresini KOSGEB’detamamlamayı taahhüt etmiş bulunmak,

8) KPSSsınavının PUAN68 türünden, 2012 veya 2011 yıllarında asgari 75 (yetmiş beş)puan almak,

9)İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinden olmak üzere; başvuruyaesas KPSS’nin yabancı dil testinden en az yüzde ellioranında doğru cevabı bulunmak veya geçerli yıllara ait KPDS’den en az yetmişpuan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan birbelgeye sahip olmak,

10)Üniversitelerin en az dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren mühendislik fakültelerinin Endüstri/İşletme, Gıda, Makine,Elektrik/Elektronik/Haberleşme/Elektrik-Elektronik, Kimya veya Metalurji/Malzeme bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancıfakültelerden mezun olmak,

ÖN BAŞVURU

Yukarıdakişartları haiz olan adaylar;

11)Başvurusunu 17 Eylül 2012 Pazartesi tarihinde saat 09:00’dan 28 Eylül 2012 Cuma günü saat 17:00’e kadar http://www.kosgeb.gov.tr internetadresinden, elektronik ortamda başvuru formunu doldurarak yapacaktır. Adayların doğrulattıkları elektronik posta adreslerine başvuru yaptıklarına dair birbilgilendirme postası atılacaktır.

12)Müracaatlar aşağıda belirtilen pozisyonlara yapılacaktır;

a. Antalya, Balıkesir,Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Hatay, Mersin, Kars, Kırşehir,Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Rize, Sakarya, Sinop, Sivas, Trabzon,Uşak, Yozgat, Zonguldak, Batman, Kilis ve Düzce illerine birer adet, İstanbulili için 3 adet olmak üzere toplam 30 adet Endüstri/İşletme Mühendisliği Bölümümezunu,

b. Afyonkarahisar, Ağrı,Aydın, Burdur, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kırşehir, Muş, Şanlıurfa ve Van illerineolmak üzere toplam 11 adet birer adet Gıda Mühendisliği Bölümü mezunu

c. Aydın, Denizli, Erzincan,Gaziantep, Isparta, İzmir, Muğla, Samsun, Tokat ve Kırıkkale illerine bireradet olmak üzere toplam 10 adet Makine Mühendisliği Bölümü mezunu,

d. Antalya, Edirne, Isparta,İzmir, Manisa ve Sakarya illerine birer adet olmak üzere toplam 6 adetElektrik/Elektronik/Haberleşme/ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu,

e. Bilecik, Bursa, Nevşehirve Tekirdağ illerine birer adet olmak üzere toplam 4 adet Kimya MühendisliğiBölümü mezunu,

f. Adana, İstanbul, Karabükve Osmaniye illerine birer adet olmak üzere toplam 4 adet Metalürji/MalzemeMühendisliği Bölümü mezunu

13) Heraday, yalnızca bir il için başvuru yapabilecektir.

14)Başvurular TC Kimlik Numarası üzerinden yapılacaktır. Bu kapsamda kimlik veadres bilgileri, Kimlik Paylaşım Sisteminden alınacaktır. Adaylar için gerekliher türlü duyuru elektronik posta ve/veya internet üzerinden yapılacaktır.

15)Başvuruya esas KPSS sınavında 9 uncu maddede belirtilen yabancı dil doğrusayısını yapamayan adaylar KPDS veya eşdeğer dil belgesini (eşdeğer olduğunubelgeleyerek) 02 Ekim 2012 Salı günü mesai saati bitimine kadar BaşkanlıkBinamıza şahsen veya posta yoluyla teslim edeceklerdir. Postadan kaynaklanangecikmeler dikkate alınmayacaktır.

YAZILI SINAV

ÖnBaşvurusunu Yapan Adaylardan;

16)Başvurunun yapıldığı ile göre en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarakatama yapılacak pozisyon sayısının en fazla yirmi katına kadar aday yazılısınava çağrılacaktır. Çağrılmaya hak kazanan en düşük puana sahip adayla aynıpuanı alan adayların tamamı yazılı sınava çağrılacaktır.

17) Yazılısınava katılacakların listesi ile yazılı sınav kurallarıhttp://www.kosgeb.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

18) Yazılısınav ÖSYM tarafından yapılacak olup, adaylar 50,00 TL sınav ücretini 15-31Ekim 2012 tarihleri arasında, Akbank, T. Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası,Kuveyt Türk Katılım Bankası, T.C. Ziraat Bankası ve Denizbank’ın tüm şubelerive İnternet bankacılığı aracılığıyla ÖSYM hesabına yatıracaklardır.

19) Ücretiniyatıran adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava GirişBelgesi’ni, 26 Kasım 2012 Pazartesi günü saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’ninhttp://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresigirerek edinecektir.

20) Yazılısınav, Ankara’da 1 Aralık 2012 Cumartesi günü başvuru yapılan pozisyonun alanbilgisinden yapılacaktır.

21) Yazılısınavda 60 (altmış) ve yukarısında puan alanlar başarılı sayılacaktır.

22) Yazılısınava ilişkin itirazlar ÖSYM’ye yapılacaktır.

SÖZLÜ SINAVAKATILMA ŞARTLARI

YazılıSınavda Başarılı Olan Adaylardan;

23)Başvurunun yapıldığı ile göre, yazılı sınav puanı en yüksek olandan başlanarakatama yapılacak pozisyon sayısının en fazla dört katına kadar aday sözlü sınavaçağrılacaktır. Çağrılmaya hak kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanıalan adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

24) Sözlüsınav, aday personelin alan bilgisi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti,muhakeme gücü, görevlendirileceği pozisyona yatkınlığı, davranış vetepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı kriterleri de göz önüne alınarak yapılacaktır.

25) Sözlüsınava hak kazanan adaylar yanlarında aşağıda sıralanan belgeleri bulunduracaklardır.Belge ve bilgileri eksik olan adaylar, sözü sınava alınmayacaktır.

a)http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden temin edilerek el ile doldurulacak“KOBİ Uzman Yardımcılığı Bilgi ve Başvuru Formu”

b) KPSSsınavı sonuç belgesi

c) Mezuniyetbelgesinin aslı veya bu belgenin onaylı örneği

26) Sınavsonunda boş kalan yerlere diğer illerde yedek kalan adaylar çağrılabilecektir.

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates