30 Eylül 2020 - Çarşamba
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı ( Son Başvuru Tarihi : 02 Haziran 2010)

Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı ( Son Başvuru Tarihi : 02 Haziran 2010)

 MALİYE BAKANLIĞI

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcılığı

Giriş Sınavı Duyurusu

I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

– Sınavı Açan Birim: Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı.

Görev Yeri: Mali Suçları Araştırma Kurulu.

– Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Mali Suçlan Araştırma Uzman Yardımcısı, 15 adet.

– KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP72 puan türünden 80 ve daha üzeri puan alanlar.

– KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 27-28 Haziran 2009 ve 28-29 Haziran 2008 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavları.

II- SINAV TARİHLERİ VE YERİ

– Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

Başvurusu kabul edilen adaylardan en yüksek puana sahip ilk 300 kişi yazılı sınava katılmaya hak kazanır.

– Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 300 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 300 aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 300 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır

– Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmaz.

– Giriş sınavının yazılı bölümü 26-27 Haziran 2010 (Cumartesi ve Pazar Günleri) Ankara’da yapılacaktır.

– Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr), Bakanlık (www.maliye.gov.tr) ve Mali Suçlan Araştırma Kumlu Başkanlığı (www.masak.gov.tr) internet sayfalarında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir.

– Sözlü sınav tarihi ve yeri, anılan internet sayfalannda ayrıca ilan edilecektir.

III- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

– ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2009 ve 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP72 puan türünden 80 ve daha üzeri puan almış olmak,

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesindeki nitelikleri haiz olmak,

– Yazılı Sınavın yapılacağı tarihte (26 Haziran 2010) 30 yaşını doldurmamış olmak,

– Yükseköğrenim kurumlannın en az 4 yıl süre ile eğitim veren; Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte veya yüksekokullan ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,

– Görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmamak,

– Erkeklerde askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak,

– Daha önce Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcılığı Sınavına katılmamış veya en fazla bir defa katılmış olmak,

– Süresi içinde usulüne uygun olarak sınav giriş başvurusunda bulunmuş olmak.

IV- SINAV BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ

– Başvurular, 03 Mayıs 2010 tarihinde başlayıp 02 Haziran 2010 tarihinde sona erecektir.

– Başvurular, “Mali Suçlan Araştırma Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu ile yapılacaktır.

– Başvuru Formu, elektronik ortamda ya da şahsen veya postayla Başkanlığa iletilebilir.

– Elektronik ortamda başvuru:

– Adaylar, Mali Suçları Araştırma Kurulu internet sayfasındaki Başvuru Formunu doldurup elektronik ortamda gönderebilirler. Başvuru Formunun doldurulması ve iletilmesine ilişkin açıklamalar internet sayfasında yer almaktadır.

– Başvuruyu elektronik ortamda yapanların, Başvuru Formunun imzalı bir örneğini, en geç yazılı sınav saatinden önce Başkanlığa veya sınav yetkilisine teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvurulan geçersiz sayılarak sınava alınmayacaklardır.

– Şahsen veya posta yoluyla başvuru:

– Başvuru Formu, www.masak.gov.tr adresinden indirilmek suretiyle veya Mali Suçlan Araştırma Kurulu Başkanlığından temin edilebilir.

– Başvuru Formlan usulünce doldurulduktan sonra “Mali Suçlan Araştırma Kurulu Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, N Blok, Dikmen Cad., 06100 Dikmen/ANKARA” adresine şahsen veya posta yoluyla süresi içerisinde teslim edilecektir.

– Elektronik ortamda veya postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, 02 Haziran 2010 tarihinden sonra Başkanlığa ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır.

V- SINAV KONULARI

a) İktisat Grubu

– Makro ve Mikro İktisat, Para, Banka, Uluslar arası İktisat

– İşletme İktisadı

– Uluslar arası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar

b) Maliye Grubu

– Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamalan, Bütçe ve Borçlanma)

– Maliye Politikası

c) Hukuk Grubu

– Hukukun Temel İlkeleri

– İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı)

– Medeni Hukuk (Aile hukuku ve miras hükümleri hariç)

– Ceza Hukuku (Genel Hükümler)

– Ticaret Hukuku (Ticari İşletme-Şirketler-Kıymetli Evrak)

– Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)

– İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler)

d) Muhasebe Grubu

– Genel Muhasebe

e) Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca, Almanca) Başkanlık, sınav konularında değişiklik yapmaya yetkilidir.

VI- DEĞERLENDİRME

a) Yazılı sınavın değerlendirilmesi

– Yazılı sınavı başarmış sayılmak için, 100 üzerinden en az 60 puan alınması şarttır.

– Yazılı sınavın, konu grupları itibariyle ayrı ayrı yapılması halinde her bir sınavdan en az 50 puan alınması ve bunların ortalamasının en az 60 puan olması gerekir.

b) Sözlü sınavın değerlendirilmesi

– Sözlü sınavda adaylara sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından 100 tam puan üzerinden not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sözlü sınavı başarmış sayılmak için alınan notun 70 puandan az olmaması gerekir.

c) Giriş sınav notu

– Giriş sınav notu, yazılı ve sözlü sınav notlan toplamının aritmetik ortalamasıdır.

– Kadro durumu ve ihtiyaca göre belirlenen yeteri kadar aday giriş sınavını kazanmış sayılır. Giriş sınav notunun eşitliği halinde yabancı dil bilgisi yüksek olan adaya öncelik tanınır.

VII- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

– Giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan adayların listesi Maliye Bakanlığı www.maliye. gov.tr ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı www.masak.gov.tr internet sayfalarında ilan edilecektir.

– Sınav sonucuna, gerekçeleri belirtilmek suretiyle ve yazılı olarak Başkanlığa itiraz edilebilir.

VIII- DİĞER HUSUSLAR

– Sınavda kimlik tespitini sağlamak için nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi adayın üzerinde bulundurulacaktır.

– Adaylar, yazılı sınav notlarını www.masak.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir.

– Sınavla ilgili olarak Mali Suçlan Araştırma Kumlu Başkanlığının 0312 415 38 03 – 415 38 10 numaralı telefonlanndan bilgi temin edilebilir.

– Gerçeğe aykın beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

– Başvuru Formunda gerçeğe aykın beyanda bulunduğu tespit edilenler, sınavı kazanmış olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamalan yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler.

ADRES BİLGİLERİ: : Mali Suçlan Araştırma Kurulu Başkanlığı, Maliye Bakanlığı N Blok, 06100 Dikmen/ANKARA

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates