23 Temmuz 2019 - Salı
Basın Duyuruları
Anasayfa » Mevzuat » KİK Uyuşmazlık Kararları » Mikroskop (Patoloji) İhalesi

Mikroskop (Patoloji) İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/041
Gündem No : 87
Karar Tarihi : 18.07.2012
Karar No : 2012/UM.I-2963

Şikayetçi:
Karfo Karacasulu Dış Tic. A.Ş., EBUSUUD CAD. NO: 41 SİRKECİ İSTANBUL

İhaleyi yapan idare:

Akdeniz Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Hastanesi, Dumlupinar Bulvari 07058 ANTALYA

Başvuru tarih ve sayısı:

20.06.2012 / 22378

Başvuruya Konu İhale:

2012/40430 İhale Kayıt Numaralı “(21393) Mikroskop (Patoloji)” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Uygulama ve Araştırma HastanesiBaşhekimliği tarafından 03.05.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “(21393) Mikroskop (Patoloji)Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince20.06.2012tarih ve 22378sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2012/2364sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle; teklif ettikleri mikroskobun teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde yer alan;“Plan Akromat 20X (yaylı) N.A. 0.40” düzenlemesine uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, anılan maddede yer verilen düzenlemenin, objektif güvenliği ve slaytın kırılmaması amacıyla teknik şartnameye konulduğu, teklif ettikleri mikroskopta yer alan 20x objektifin hiçbir şekilde cam slayta temas etmediği, bu nedenle, objektifin ön lensinin zarar görme ihtimalinin bulunmadığı, objektifin yaya ihtiyaç duymayan üstün özellikli bir teknolojiye sahip olduğu, ihaleden önce patoloji biriminde bulunan kullanıcılarla görüşüldüğü, bu görüşme sonrasında, kullanıcılar tarafından, objektifin teknik şartnameye uygun olduğu ve ihale dokümanına şikâyet edilmesine gerek bulunmadığının söylendiği iddialarına yer verilmiştir.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8 inci maddesinde;

“…

(5) İtirazen şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikâyete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedelinin, teminat alınan hallerde başvuru teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.”hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11 inci maddesinde;

“…

(2) İtirazen şikâyet başvuru dilekçesinde Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan asgari bilgilerin yanısıra; başvuru bedelinin ve Bakanlar Kurulu tarafından başvuru teminatı alınmasına karar verilmesi durumunda başvuru teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin, varsa şikâyete idarece verilen cevabın bir örneğinin, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin (imza beyannamesi/imza sirküleri, ortak girişim beyannamesi veya sözleşmesi, vekâletname, temsil belgesi, ticaret sicil gazetesi vb.) aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmesi gerekmektedir. İstekli olabilecek, aday veya istekli ile bu kişiler adına yetki verilmiş temsilci veya vekil tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması durumunda, yetkilerin tek tek sayılmak suretiyle belirlendiği temsile yetkili olunduğuna dair belgelerde, ihalelere yönelik olarak itirazen şikâyet yoluna başvuru yetkisini içeren veya bu anlama gelen özel bir yetkinin bulunması gerekmektedir. Diğer taraftan, başvuru sahibinin gerçek kişi olması durumunda bu kişi tarafından yapılan başvurularda imza beyannamesinin sunulması zorunlu değildir.”hükmü,

Yer almaktadır.

Başvuru sahibi tarafından sunulan itirazen şikâyet dilekçesi ve eklerinin incelenmesi neticesinde; itirazen şikâyet başvurusunun şirket tarafından vekil tayin edilen Haydar Yurdakul aracılığıyla yapılmış olduğu, yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca, itirazen şikâyet dilekçesi ekinde, vekil adına düzenlenmiş olan ve itirazen şikâyet yoluna başvuru yetkisini veya bu anlama gelen özel bir yetkiyi içeren vekâletnamenin ve vekile ait imza beyannamesinin aslı veya noter tasdikli suretlerinin sunulması gerektiği, ancak, istekli tarafından sunulan vekâletname ve imza beyannamesinin renkli fotokopi olduğu, diğer yandan, vekâletnamede sayılan yetkiler arasında, itirazen şikâyet yoluna başvuru yetkisi veya bu anlama gelen özel bir yetkinin yer almadığı hususları tespit edilmiştir. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddedilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 
Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 
Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates