21 Eylül 2020 - Pazartesi
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » Muhasebe Standartları Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Muhasebe Standartları Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanı

 

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU

MUHASEBE STANDARDI UZMAN YARDIMCILIĞI

GİRİŞ SINAV DUYURUSU

 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu; denetlenmiş finansal tabloların sunumunda, finansal tabloların ihtiyaca uygun, gerçek, güvenilir, dengeli karşılaştırılabilir ve anlaşılabilir nitelikte olmaları için ulusal muhasebe ilkelerinin gelişmesini ve benimsenmesini sağlamak ve kamu yararı için uygulanacak ulusal muhasebe standartlarını saptamak ve yayımlamak amacıyla kurulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur.

 Kurul faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülebilmesi için, 13 (on üç) personel, 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak sözleşmeyle “Muhasebe Standardı Uzman Yardımcısı” pozisyonunda istihdam edilecektir.

 Aşağıda gösterilen şartları taşıyan adayların, Kurulca yapılacak giriş sınavına katılabilmeleri için belgeleriyle birlikte 01/12/2010 mesai saati sonuna kadar Türkiye İş Kurumuna şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Kurulumuzun, personel alımına yönelik ilanı, Türkiye İş Kurumunca 22/11/2010 tarihinde yayımlanmıştır.

 SINAVA KATILABİLME ŞARTLARI

 a) Türk vatandaşı olmak,

 b) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,

 c) Görevin gerektirdiği ahlak ve karakter niteliklerini taşımak,

 ç) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

 d) Askerlikle ilişkisi bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

 f) Diğer bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya bu yükümlülüğe ilişkin borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak,

 g) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Maliye, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme-Ekonomi, İşletme Enformatiği, İşletme Mühendisliği, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Endüstri Mühendisliği, Hukuk, İktisat, Kamu Yönetimi, Sermaye Piyasası, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümlerinden veya yetkili makamlarca bunlara denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte ve yüksekokulların bölümlerinden birisini bitirmiş olmak.

 ğ) ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (2009 KPSS/1 ve 2010 KPSS/1) sonuçlarına göre KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

 h) İngilizce dili için ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (2009 KPSS/1 ve 2010 KPSS/1) sonuçlarına göre yabancı dil sınavından en az 48 doğru cevabı olmak veya İngilizce dili için ÖSYM tarafından her yıl Mayıs ve Kasım aylarında yapılan Kamu Personeli Dil Sınavından (KPDS 2008 Kasım / KPDS 2009 Mayıs / KPDS 2009 Kasım / KPDS 2010 Mayıs) en az 80 (B) puan almış olmak ya da son iki yıl içerisinde İnternet-based TOEFL en az 79, Computer-based TOEFL en az 200, Paper-based TOEFL en az 500 puan almış olmak.

 Türkiye İş Kurumunca, Kurulumuza bildirilen adaylar, aşağıda belirtilen 5 ayrı gruptan yazılı sınava (klasik) tabi tutulacaklardır. Yazılı sınavın yeri, tarihi ve saati adaylara ayrıca bildirilecektir.

 YAZILI SINAVIN YAPILACAĞI GRUPLAR

 Grup I – Finans

· Finansal Yönetim · Finans Matematiği · Sermaye Piyasası, Bankacılık ve Sigortacılık Mevzuatı (Genel Esaslar)

Grup II – Ekonomi

· Mikro İktisat · Makro İktisat · Kamu Maliyesi · Para Teorisi ve Politikası · Uluslararası Ekonomi · Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar · İşletme Ekonomisi.

Grup III – Hukuk

· Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi · Borçlar Hukuku · Ticaret Hukuku (Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku)

Grup IV – Muhasebe

· Genel Muhasebe, · Mali Tablolar Analizi, · Maliyet Muhasebesi · Türkiye Muhasebe Standartları.

Grup V – İngilizce

· İngilizce dilinden bir metnin Türkçeye ve/veya Türkçe dilinden bir metnin İngilizceye çevrilmesi.

 Sınavda adayların hukuki, iktisadi ve mali sorunları değerlendirmeleri, yorumlamaları ve çözüm yolları önermelerini sağlayacak sorulara da yer verilebilecektir.

 Yazılı sınavı kazananlar ayrıca sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Sözlü sınavın yeri, tarihi ve saati yazılı sınavı kazanan adaylara bildirilecektir.

 Gerek Kurulumuza, gerek Muhasebe Standardı Uzman Yardımcılarının Görevlerine, gerekse Giriş Sınavının (Yazılı ve Sözlü) değerlendirilmesine ilişkin bilgilere, Kurulumuzca hazırlanan “GİRİŞ SINAV BROŞÜRÜ”NDE ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Söz konusu broşür, sınava başvuruda bulunmak isteyen adaylar tarafından Kurulumuzun merkez adresinden (Aşağıöveçler, Çetin Emeç Bulvarı 1324.Cad. (Eski 7.Cad.) No:63 Çankaya/Ankara) veya web sitesinden (www.tmsk.org.tr) temin edilebilecektir.

 İLETİŞİM BİLGİLERİ

TMSK

Çetin Emeç Bulvarı, 1324. Cadde No:63 Aşağıöveçler Çankaya / ANKARA

Telefon: (312) 473 36 98 – 473 36 02

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates