28 Mayıs 2020 - Perşembe
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » Rekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

Rekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

REKABET KURUMU REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak üzere.Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde;

1) 20 adet Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; en az dört yıllık öğrenim veren yüksek öğretim kurumlarının iktisat, Siyasal Bilgiler, isletme, iktisadi ve idari Bilimler Fakültelerinden veya işletme Mühendisliği ya da Endüstri Mühendisliği bölümlerinden,

2) 8 adet Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukukçu) kadrosu için; Hukuk Fakültelerinden,

3) 7 adet Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için; BilgisayarMühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronikve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, istatistik ve Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Matematik, istatistik bölümlerinden, ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından, mezun olanların katılabileceği giriş sınavı sonucunda, Rekabe Uzman Yardımcıları alınacaktır,

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

2) 4054 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan fakülte ve bölümler ile Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinin 7 nci mad desinde sayılan ve yukarıda belirtilen yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veyı yurtdışındaki öğretim kurumlarından, mezun olmak,

3) Alan bilgisi sınavın yapıldığı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,

4) Son başvuru tarihi itibariyle 2011 veya 2012 Kamu Personel Seçme Sınavından;

a) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; KPSS P5, KPSS P9, KPSS P27veya KPSS P47puan türlerinin herhangi birinden en az 90 puan alınması vı başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 400 kişi,

b) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukukçu) kadrosu için; KPSS P5, KPSS P11, KPSS P20 veya KPSS P21 puan türlerinin herhangi birinden en az 85 puan alınmas ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 160 kişi,

c) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için; KPSS P1, KPSS P5veya KPSS P25 puan türlerinin herhangi birinden en az 85 puan alınması ve başvuruda bulu nanlardan en yüksek puanlı 140 kişi içerisinde bulunulması gerekmektedir(Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilir).

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak.

SINAVLAR Kurumumuzca yapılacak giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada yapılır,

1 – Yazılı Sınav: Bu sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri Kurum internet sitesinde ilan edilecek ve sınava giriş belgeleri adayların adreslerine ya da elektron ik posta adreslerine gönderilecektir. Sınav 3 Kasım 2012 günü Ankara’da adaylara gönderilecek Sınav Giriş Belgesinde belirtilen yer ve saatte yapılacaktır.

Sınav Konuları : Alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi sorularından oluşur ve aşağıdaki konuları kapsar:

Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için: iktisat, Hukuk, işletme ve Yabancı Dil.

Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukukçu) kadrosu için: Hukuk, iktisat ve Yabancı Dil.

Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için: Bilişim, Hukuk ve Yabancı Dil.

– İKTİSAT: Mikro iktisat, Makro iktisat, Sanayi iktisadı, Ekonometri, istatistik,

– HUKUK: Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, idare Hukuku ve idari Yargılama Hukuku, Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku,

– İŞLETME: işletme iktisadı, işletme Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Üretim ve Pazarlama.

– BİLİŞİM: Yazılım, Ağ, Güvenlik ve Donanım, Veritabanlan ve Bilgi Sistemleri.

– YABANCI DİL: İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden biri, Sınavın değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılır, Sınavda başarılı sayılabilmek için alan bilgisi konularının her birinden en az 65 puan almak kaydıyla ortalam; en az 70 puan almak gerekir.

2- Sözlü Sınav: Sınav komisyonu başkanı ve üyeleri tarafından, Yönetmelikte belirlenen kriterlere göre her adaya 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı puan verilir Sözli sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon Başkan ve Üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

Yazılı sınavın ağırlığı % 60, sözlü sınavın ağırlığı %40 olup, yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olan adayların her sınav aşamasında elde ettikleri puanların ağırlıklı ortala ması alınmak suretiyle giriş sınavı başarı puanı tespit edilir ve nihai başarı sıralaması yapılır. Başarı puanlarının eşit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday; öncelik tanınır.

Sınavlarda başarılı olan adaylardan sonuç başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayıları uyarınca toplam 35 kişiye kadar Rekabet Uzman Yardımcısı atanacaktır

SINAV BAŞVURU BELGELERİ

a) T.C. Kimlik numarası beyanı veya nüfus cüzdanının Kurumca onaylı örneği,

b) 4 adet vesikalık fotoğraf,

c) Mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği,

ç) KPSS sonuç belgesinin aslı, Kurumca onaylı örneği veya internet çıktısı,

d) Erkek adaylar için, askerlik durumuna dair beyan.

e) Başvuru formu, Rekabet Kurumu Başkanlığından veya www.rekabet.aov.tr internet adresinden temin edilebilir. Başvuru formu internet üzerinden doldurularak çıktısı alındıktan sonra Kuruma teslim edilecektir.)

Sınava katılabilmek için Başvuru Formu ve istenen belgeler en geç 17.10.2012 tarihi mesai saati sonuna kadar ulaşacak şekilde Kurum Başkanlığına şahsen vey: posta yoluyla teslim edilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanamayan adayların listesi kurum internet sitesinde ilan edilecek ve bu adayların başvuru formunda belirttikleri e-posta adresine bildirin yapılacaktır.

ADRES: Rekabet Kurumu Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi 1597 Cadde No:9 06800 Bilkent/ANKARA

TELEFON             (0 312) 291 42 12       -13-15-16

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates