19 Eylül 2020 - Cumartesi
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » S.G.K Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı Alım İlanı ( Son Başvuru Tarihi : 04 Aralık 2009)

S.G.K Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı Alım İlanı ( Son Başvuru Tarihi : 04 Aralık 2009)

Sosyal Güvenlik Kurumu, 35 adet Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapacak. 2009 yılının Ocak ayının ilk günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olanlar, bu ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 30 uncu günün mesai bitimine (saat: 17:30) kadar SGK’ya başvurmalıdır.
4 Kasım 2009 09:52
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından :

Kurumumuz merkez teşkilatı kadrolarında çalıştırılmak üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfından 35 adet Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı kadrosuna, “Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sınav, Atama, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde giriş sınavı yapılmak suretiyle personel alınacaktır.

1 – GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı sınavına katılmak için aşağıdaki şartlar aranır.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.

b) En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

c) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak. (01/01/1979 ve sonrası doğum tarihli olmak.)

d) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

e) Son başvuru tarihi itibarıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 28-29/06/2008 veya 27-28/06/2009 Kamu Personeli Seçme Sınavında, KPSSP46 veya KPSSP115 puan türlerine göre 70 ve üzeri puan almış ve yabancı dil bölümünden soru sayısının en az % 60’ını doğru cevaplamış olmak.

f) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel hali bulunmamak.

g) Adli sicil kaydı bulunmamak.

2 – BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE İSTENİLEN BELGELER

Sınava katılabilme şartlarının taşındığına dair İş Talep Formu beyanları esas alınacağından adaylar, Sosyal Güvenlik Kurumu İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Ziya Bey Cad. No: 6 06520 Balgat/ANKARA adresinden veya www.sgk.gov.tr internet sayfasından temin edecekleri İş Talep Formunu kendi el yazıları ile doğru, okunaklı ve eksiksiz doldurarak 1 adet fotoğraf ile birlikte bu ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 30 uncu günün mesai bitimine (saat: 17:30) kadar İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının yukarıda belirtilen adresine şahsen veya posta yolu ile müracaat edeceklerdir.

Postadaki gecikmeler ve süresi içerisinde belirtilen adrese ulaşmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Sınav ile ilgili olarak yapılabilecek tüm değişiklikler ve tebligatlar www.sgk.gov.tr internet adresinden yayımlanmak suretiyle adaylara duyurulacaktır.

3 – SINAVIN ŞEKLİ

Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada uygulanacaktır.

Yazılı sınav test usulü ile yapılacaktır.

4 – SINAVIN KONULARI

a) Kamu Maliyesi;

1) Maliye Teorisi (Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları ve Bütçesi),

2) Maliye Politikası,

3) Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi.

b) Ekonomi;

1) Ekonomi Teorisi (Mikro İktisat, Makro İktisat ve İktisadı Analiz),

2) Ekonomi Politikası,

3) Para Teorisi ve Politikası,

4) Uluslararası Ekonomi,

5) Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar.

c) Hukuk;

1) Anayasa Hukuku,

2) Medeni Hukuk (Aile Hukuk ve Miras Hukuk hariç)

3) Borçlar Hukuku,

4) Ticaret Hukuku (Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku),

5) İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usul Hukuku,

6) Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku,

ç) Muhasebe;

1) Genel Muhasebe,

2) Mali Tablolar Analizi.

d) Yabancı Dil (Aşağıdaki dillerden birisi);

1) İngilizce,

2) Fransızca,

3) Almanca.

5 – SINAV YERİ VE TARİHİ

Yazılı Sınav:

Yazılı sınav Ankara’da yapılacak olup, sınav tarihi www.sgk.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

KPSSP46 veya KPSSP115 puan sırasına göre yazılı sınava katılmak üzere ilan edilen kadro sayısının 4 katı adayın listesi (eşit puan almış olmaları nedeniyle son sırada birden fazla adayın olması durumunda, bu adayların tümü) www.sgk.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Yazılı sınava katılacak adaylara, sınav yeri ve saatini belirten fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” internet adresinde ilan edilecek tarihlerde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca elden teslim edilecektir.

Adayın sınavda, sınav giriş belgesi ile birlikte kimliğini açıkça ispat edebileceği nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport bulundurması zorunludur.

Yazılı sınav sonuçları www.sgk.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Sözlü Sınav:

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava alınacaklardır. Adayların sözlü sınava girecekleri yer, tarih ve saat sözlü sınavdan en az onbeş gün önce www.sgk.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.

6 – SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı sınav notu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, başarılı sayılabilmek için sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden 60 puandan az olmamak üzere ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir. Sözlü sınav notu adayların bilgi düzeyleri, zeka ve kavrayışları, anlatım yetenekleri, davranışları ve temsil yetenekleri gibi hususlar göz önüne alınarak Sınav Kurulu tarafından değerlendirilecek olup, yapılan değerlendirmede başarılı sayılabilmek için Sınav Kurulu puan ortalamasının 100 puan üzerinden en az 70 olması gerekmektedir.

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması esas alınarak puanı en yüksek adaydan başlanarak ilan edilen kadro sayısı kadar aday giriş sınavını kazanmış sayılır. Başarı sırasına göre bunları takip eden aynı sayıda aday yedek listeye alınır. Giriş sınavı sonucu, sözlü sınavın bitimini takip eden beş gün içerisinde Kurumumuz internet sayfasında ilan edilir

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İlanen duyurulur.

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates