20 Eylül 2020 - Pazar
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » SGK Sözleşmeli Büro Personeli Alım İlanı

SGK Sözleşmeli Büro Personeli Alım İlanı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN

657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ ALIM İLANI

1- GENEL AÇIKLAMALAR

Kurumumuz taşra teşkilatına bağlı 17 adet Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile İl Müdürlüklerine bağlı Merkez Müdürlüklerinde (il/ilçe), 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi gereğince 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere; Kurumumuz internet sitesinden (www.sgk.gov.tr) başvuru yapılmak suretiyle ÖSYM veri tabanında kayıtlı bulunan 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınarak toplam 145 adet Sözleşmeli Büro Personeli alınacaktır.

2- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

2.1-Talepte bulunacak adayların;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmaları,

b) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları,

c) 01/01/2010 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları, gerekmektedir.

2.2- Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

2.3-2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

2.4-Üniversitelerin Aktüarya/Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık Finans, Bankacılık ve Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Sigortacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Hukuk, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası ilişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi, iktisat, İşletme, İşletmecilik, İşletme-Ekonomi, İşletme-lktisat, İş İdaresi, iş İdaresi ve İktisat, Maliye, Maliye-Muhasebe, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim/Muhasebe ve Finans Yönetimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik lisans programından mezun olmak. (Üniversitelerin birden fazla lisans programından mezun olanlar için, 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girerken tercih ettikleri ÖSYM veri tabanında kayıtlı lisans programı esas alınacak olup, diğer lisans programları değerlendirmeye alınmayacaktır.)

2.5-Başvuruların internetle Kurumumuza gönderildiği son gün itibarıyla ilgili lisans programından mezun olmak. (Başvuruların internetle Kurumumuza gönderilmesinin son günü itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların yerleştirilmeleri yapılmış olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.)

2.6-Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmamak.

3- BAŞVURU İŞLEMLERİ

3.1- Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylar gazete ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvurularını internet yoluyla Kurumumuza göndereceklerdir. Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olup, Kurumumuza elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3.2- Adaylar, Kurumumuz internet adresinde (www.sgk.gov.tr) bulunan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sözleşmeli Personel Alımı Giriş Formu” (http://internetdl.sgk.gov.tr/iksozalim) alanına erişerek buradaki ilgili alana T.C. Kimlik numaralarını girecekler ve “Sorgula” butonunu tıklayarak karşılarına çıkan ekrandaki istenilen bilgileri dolduracaklar ve “Kaydet” butonunu tıklayarak bilgileri kaydedeceklerdir. Bu aşamada değiştirilmek istenen bilgi varsa geri dönülüp düzeltme yapılabilecektir. Bilgilerin doğruluğundan emin olunduktan sonra “Kaydet” butonuna tıklayarak başvuru işlemi tamamlanacaktır.

3.3- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yerleştirilmeleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiç bir hak talep edemeyecekler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

3.4- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir.

3.5- Halen Kurumumuzda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi statüsünde sözleşmeli Büro Personeli olarak çalışan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.

4- BOŞ POZİSYONLAR VE YERLERİ

Alınacak 145 adet Sözleşmeli Büro Personelinin illere göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

5- YERLEŞTİRME İŞLEMİ

5.1- Yukarıda belirtilen şartları taşıyan ve belirtilen süre içerisinde başvuru yapan adayların başvuruları veri tabanına kaydedilecektir. Başvuru süresinin bitimini müteakip başvuran adaylar 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türü esas alınmak suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere sıralanacaktır. Yapılacak puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısı (145) içerisinde yer alan adayları gösterir liste, adayların atanmak üzere ibraz edecekleri belgeler ve belgelerin son teslim tarihi ile atanmak üzere belgelerini ibraz edenlerden atanmalarına engel teşkil edecek bir durumu bulunmayanlar için yapılacak tercih işlemleri için Kurumumuza davet edilecekleri tarih, yer ve saat ile ilan edilen pozisyon sayısı içerisinde yer almamaları nedeniyle yerleştirilemeyenler için oluşturulacak 445 kişilik yedek aday listesi Kurum internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara bununla ilgili ayrıca yazılı bir tebligat gönderilmeyecektir.

5.2- Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

6- TERCİH VE ADAYLARIN ATAMA İŞLEMİ

6.1- İlan edilen pozisyon sayısı içerisinde yer alan adaylar tercih ve atama işlemleri için Ziyabey Caddesi No:6 Balgat/ANKARA adresinde bulunan Kurumumuz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına davet edilecektir. Tercih işlemleri için davet edilen adayların yanlarında nüfus cüzdanlarını veya fotoğraflı kimlik kartlarını (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) bulundurmaları gerekmektedir. Tercih işlemlerinin yapılacağı tarihte belirtilen adreste bulunmayan adaylar tercih yapma hakkını kaybedecektir. Tercih işlemlerine Ankara dışından katılacaklara yapacakları seyahatle ilgili Kurumumuzca herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

6.2- KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sırasıyla tercihler alınacak, her adayın yaptığı il tercihine göre o ilin boş pozisyon sayısı azalacağından diğer adaylar kalan boş pozisyonları tercih edecek olup, son adaya kadar tercih işlemi bu şekilde devam edecektir.

6.3- Tercih işlemleri sonucu yerleştirilenlerle sözleşme imzalanarak göreve başlayış tebligatı ve sözleşmelerinin bir örneği elden teslim edilecek ve adayların atama işlemleri tamamlanacaktır.

6.4- Tercih yapma işlemi için Kurumumuza davet edildiği halde gelmeyen, tercih yapmayan yada tercih yaptığı halde belirlenen sürede göreve başlamayan adaylar nedeniyle boş pozisyon kalması halinde, ilan edilen pozisyon sayısı doluncaya kadar yedek aday listesinden sırasıyla tercihler alınarak göreve başlatma işlemleri yapılacaktır.

6.5- Tercih işlemleri sonucu sözleşmeli Büro Personeli pozisyonlarına yerleştirilenlerden, tebligat tarihinden itibaren 15 gün içerisinde göreve başlamayan veya belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle tebligat tarihinden itibaren göreve başlamama hali 60 günü aşanların sözleşmeleri ve atamaları iptal edilir.

7- ATAMA ESNASİNDA İSTENİLECEK BELGELER

Atanma esnasında adaylardan istenecek belgeler şunlardır:

1- Dilekçe örneği.

2- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli ya da okul onaylı örneği.(aslı gösterilmek suretiyle Kurumumuzca tasdikli örneği kabul edilir)

3- KPSS sonuç belgesinin aslı veya internet çıktısı.

4- Erkekler için; muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olduğuna dair yazılı beyanı.

5- Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal veya sosyal yetenekleri bakımından özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının %40 ve üzerinde özürlü olmadığına dair yazılı beyanı.

6- Son altı ay içerisinde cepheden çekilmiş 2 adet vesikalık renkli fotoğraf.

7- Tanıtma formu.

8-Mal bildirim formu.

9- Adres fişi.

10- Etik Sözleşme.

11- Bu ilanın 3.4 üncü maddesi ile ilgili Taahhütname.

8- SOSYAL GÜVENLİK VE MALİ HÜKÜMLER

8.1- İlana uygun olarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

8.2- Kurumumuzda göreve başlayacak olan sözleşmeli Büro Personeline aylık brüt 1200,87 TL, net 869,91 TL ücret ile ayda brüt 564,73 TL, net 493,80 TL ek ödeme, ayda 60 saat fiilen fazla çalışma yapılması halinde ise saat ücreti brüt 2,30 TL üzerinden ayda brüt 138,00 TL, net 99,97 TL fazla çalışma ücreti ödenecektir. Ayrıca İstanbul İlinde görev yapacak sözleşmeli Büro Personeline yukarıda belirtilen ek ödeme tutarına ilave olarak brüt 169,42 TL, net 148,14 TL ilave ek ödeme ödenmektedir. (Aylık brüt ücret tutarı ile fazla çalışma brüt tutarından sigorta ve sağlık primi ile gelir ve damga vergisi, ek ödeme brüt tutarından ise sigorta ve sağlık primi ile damga vergisi kesilmektedir.)

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates