20 Eylül 2020 - Pazar
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği (657 sk. 4/B) sınav ilânı ( Son Başvuru Tarihi :08 Şubat 2010 )

Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği (657 sk. 4/B) sınav ilânı ( Son Başvuru Tarihi :08 Şubat 2010 )

İLÂN

 Adalet Bakanlığından

 1- Adlî ve idarî yargıda çalıştırılmak üzere; EK-1 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile bu esaslarda değişiklik yapan 29/3/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca, ilk defa istihdam edilmek üzere 2178 sözleşmeli zabıt katibi pozisyonuna, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114/1-a/1 inci bendinde yer alanlara öncelik tanımak kaydıyla personel alınacaktır.

 2) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve sözlü sınava, 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS-2008), lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

I) Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için, başvurunun son günü olan 08/02/2010 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınav tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak.

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak.

g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

II) Özel Şartlar:

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan veya örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak.

c) Meslek liselerinde okutulan ve Bakanlıkça tüm komisyonlara gönderilmiş olan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile (ilgilinin tercihine göre F ya da Q klavye kullanılabilecektir) üç dakikada yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan en az doksan kelime yazmak. (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, metnin anlam bütünlüğünün korunup korunmadığı, yazı içerisinde kelime ve cümle tekrarları olup olmadığı göz önünde bulundurulacağından bu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.)

3) Başvuru yeri ve şekli:

Başvuruların sınavın yapılacağı adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir. Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Sınav başvuruları adalet komisyonu bazında yapılacaktır. Ancak, atanmaya hak kazanan adaylar adalet komisyonlarınca Ek-1 listede gösterilen merkez ya da mülhakat adliyelerinden birinde görevlendirilebileceklerdir.)

Sözleşmeli zabıt kâtipliği için, adaylar yalnızca bir adalet komisyonunun yapacağı sınava müracaat edebileceklerdir. Bu nedenle; birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

4) Başvuru tarihi: Başvurular 21 Ocak 2010 Perşembe günü başlayıp, 08 Şubat 2010 Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

5) Sınav yeri: İlgili adalet komisyonları olup, sınav giriş belgeleri adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır.

6) Uygulama sınav tarihi ve saati: 20 Şubat 2010 Cumartesi günü, saat 09:00’da adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılacaktır. Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

7) Sözlü sınav tarihi ve saati: 27 Şubat 2010 Cumartesi günü saat 09:00’da Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

8) Başvuru için gerekli belgeler:

a) Başvuru Formu (Adalet komisyonlarından temin edilecektir),

b) Nüfus cüzdan fotokopisi,

c) Öğrenim belgesi,

d) KPSS-2008 sınav sonuç belgesi,

e) Son üç ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

f) Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika ya da yukarıda belirtilen okullardan mezun olduğuna dair belge,

g) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,

h) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak eksiksiz doldurulacak Arşiv Araştırması Formu (Adalet komisyonlarından temin edilecektir).

9) Atama yapılacak yerlere ilişkin sayıları gösteren EK-1 liste aşağıda gösterilmiştir.

Duyurulur.

NOT:

1) Sözleşmeli zabıt kâtibi sayıları, sınav izni verilen yerlerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu pozisyonlara müracaat ederek istihdam edilmeye hak kazananların, sınava başvuru tarihinden önceki mazeretlerine dayalı olarak naklen atamaları yapılmayacaktır.

Ayrıca, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” hakkındaki 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin naklen atamaları özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak) durumlarına en uygun olan adalet komisyonunda sınava girmeleri önem arz etmektedir.

2) Sözleşmeli zabıt kâtiplerine uygulanacak ücret tablosu EK-2 listede belirtilmiştir.

3) Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce personel alımına ilişkin 26/12/2009 tarihli ilânda belirtilen unvanlardan herhangi birisi için sınava müracaat eden adaylar şartları taşımaları halinde sözleşmeli zabıt kâtipliği sınavına da müracaat edebileceklerdir.

4) Sözleşmeli zabıt kâtipliği sınavına başvuracak adaylar şartları taşımaları halinde mübaşirlik ve şoförlük kadroları için açılan sınavlara da başvurabileceklerdir

ADLİYELERDE İSTİHDAM EDİLECEK 2178 SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİBİ POZİSYONUNUN DAĞILIM TABLOSU
SINAVI YAPACAK
ADALET KOMİSYON
BİRİMİ ADLİYE İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ
ADANA ADLİ YARGI  MERKEZ   Adana 40
Mülhakat Karaisalı 1
Mülhakat Karataş 1
TOPLAM 42
ADIYAMAN ADLİ YARGI MERKEZ   Adıyaman 1
Mülhakat Besni 3
Mülhakat Gerger 2
Mülhakat Gölbaşı(Adıyaman) 3
Mülhakat Kahta 2
TOPLAM 11
AFYONKARAHİSAR ADLİ YARGI MERKEZ   Afyonkarahisar 4
Mülhakat İhsaniye 1
Mülhakat İscehisar 1
Mülhakat Sinanpaşa 1
Mülhakat Şuhut 2
Mülhakat Sandıklı 3
TOPLAM 12
AĞRI ADLİ YARGI MERKEZ   Ağrı  5
Mülhakat Eleşkirt 1
Mülhakat Taşlıçay 2
Mülhakat Tutak 1
TOPLAM 9
AKSARAY ADLİ YARGI MERKEZ   Aksaray 2
Mülhakat Eskil 1
Mülhakat Ortaköy(Aksaray) 1
Mülhakat Şereflikoçhisar 1
TOPLAM 5
AKHİSAR ADLİ YARGI MERKEZ   Akhisar 7
Mülhakat Gölmarmara 1
Mülhakat Gördes 1
Mülhakat Kırkağaç 3
Mülhakat Soma 4
TOPLAM 16
AKŞEHİR ADLİ YARGI MERKEZ   Akşehir 1
Mülhakat Doğanhisar 1
Mülhakat Ilgın 3
Mülhakat Yunak 2
TOPLAM 7
ALANYA ADLİ YARGI MERKEZ   Alanya 17
Mülhakat Gazipaşa 1
TOPLAM 18
ALAŞEHİR ADLİ YARGI MERKEZ   Alaşehir 1
Mülhakat Eşme 2
Mülhakat Sarıgöl 3
TOPLAM 6
ANKARA ADLİ YARGI MERKEZ   Ankara  11
Mülhakat Balâ 2
Mülhakat Çamlıdere 2
Mülhakat Çubuk 3
Mülhakat Elmadağ 1
Mülhakat Haymana 2
Mülhakat Kazan 3
Mülhakat Kızılcahamam 1
Mülhakat Polatlı 2
TOPLAM 27
ANTALYA ADLİ YARGI MERKEZ   Antalya 62
Mülhakat Kemer 5
Mülhakat Korkuteli 2
TOPLAM 69
ARDAHAN ADLİ YARGI MERKEZ   Ardahan 2
Mülhakat Çıldır 2
Mülhakat Göle 2
TOPLAM 6
ARTVİN ADLİ YARGI MERKEZ   Artvin 1
Mülhakat Ardanuç 1
Mülhakat Arhavi 1
Mülhakat Hopa 1
Mülhakat Yusufeli 2
TOPLAM 6
AYDIN ADLİ YARGI MERKEZ   Aydın 8
Mülhakat Çine 1
Mülhakat Germencik 2
Mülhakat İncirliova 2
Mülhakat Koçarlı 2
TOPLAM 15
BAKIRKÖY ADLİ YARGI MERKEZ   Bakırköy 110
Mülhakat Büyükçekmece 25
Mülhakat Küçükçekmece 35
Mülhakat Gaziosmanpaşa 30
Mülhakat Eyüp 30
TOPLAM 230
BALIKESİR ADLİ YARGI MERKEZ   Balıkesir 5
Mülhakat Dursunbey 2
Mülhakat İvrindi 2
Mülhakat Kepsut 2
Mülhakat Sındırgı 2
Mülhakat Susurluk 3
TOPLAM 16
BANDIRMA ADLİ YARGI MERKEZ   Bandırma 4
Mülhakat Gönen(Balıkesir) 1
Mülhakat Manyas 1
Mülhakat Marmara 1
TOPLAM 7
BATMAN ADLİ YARGI MERKEZ   Batman 5
Mülhakat Beşiri 1
Mülhakat Kozluk 1
Mülhakat Sason 2
TOPLAM 9
BEYOĞLU ADLİ YARGI MERKEZ   Beyoğlu 19
Mülhakat Sarıyer 9
TOPLAM 28
BİLECİK ADLİ YARGI MERKEZ   Bilecik 3
Mülhakat Bozüyük 3
Mülhakat Gölpazarı 2
Mülhakat Osmaneli 1
Mülhakat Söğüt 2
TOPLAM 11
BİNGÖL ADLİ YARGI MERKEZ   Bingöl 2
Mülhakat Genç 1
Mülhakat Karlıova 1
Mülhakat Kiğı 2
Mülhakat Solhan 3
TOPLAM 9
BİTLİS ADLİ YARGI Mülhakat Hizan 1
Mülhakat Mutki 2
TOPLAM 3
BOĞAZLIYAN ADLİ YARGI MERKEZ   Boğazlıyan 3
Mülhakat Çayıralan 2
TOPLAM 5
BOLU ADLİ YARGI MERKEZ   Bolu 2
Mülhakat Gerede 1
Mülhakat Göynük 2
Mülhakat Kıbrıscık 2
Mülhakat Mengen 1
Mülhakat Seben 1
TOPLAM 9
BOYABAT ADLİ YARGI MERKEZ   Boyabat 3
Mülhakat Durağan 2
TOPLAM 5
BURDUR ADLİ YARGI MERKEZ   Burdur 3
Mülhakat Ağlasun 1
Mülhakat Bucak 4
Mülhakat Çavdır 1
Mülhakat Gölhisar 2
Mülhakat Tefenni 3
TOPLAM 14
BURHANİYE ADLİ YARGI MERKEZ   Burhaniye 4
Mülhakat Ayvalık 4
Mülhakat Edremit 4
Mülhakat Havran 1
TOPLAM 13
BURSA ADLİ YARGI MERKEZ   Bursa 36
Mülhakat Gemlik 5
Mülhakat İnegöl 15
Mülhakat Karacabey 5
Mülhakat Keles 3
Mülhakat Kestel 2
Mülhakat Mustafakemalpaşa 6
Mülhakat Orhaneli 1
Mülhakat Orhangazi 2
Mülhakat Yenişehir 1
TOPLAM 76
CEYHAN ADLİ YARGI MERKEZ   Ceyhan 2
Mülhakat Yumurtalık 2
TOPLAM 4
ÇANAKKALE ADLİ YARGI Mülhakat Ayvacık 1
Mülhakat Bayramiç 1
Mülhakat Biga 2
Mülhakat Bozcaada 1
Mülhakat Ezine 3
Mülhakat Gelibolu 2
Mülhakat Lapseki 2
TOPLAM 12
ÇANKIRI ADLİ YARGI MERKEZ   Çankırı 4
Mülhakat Ilgaz 2
Mülhakat Kurşunlu 2
Mülhakat Orta 1
Mülhakat Şabanözü 2
TOPLAM 11
ÇARŞAMBA ADLİ YARGI MERKEZ   Çarşamba  1
Mülhakat Salıpazarı 1
Mülhakat Terme 3
TOPLAM 5
ÇORLU ADLİ YARGI MERKEZ   Çorlu 18
Mülhakat Saray(Tekirdağ) 1
Mülhakat Çerkezköy 3
TOPLAM 22
ÇORUM ADLİ YARGI MERKEZ   Çorum 2
Mülhakat Bayat(Çorum) 1
Mülhakat İskilip 2
TOPLAM 5
DENİZLİ ADLİ YARGI MERKEZ   Denizli 25
Mülhakat Acıpayam 3
Mülhakat Çal 2
Mülhakat Çameli 3
Mülhakat Çardak 1
Mülhakat Çivril 2
Mülhakat Güney 1
Mülhakat Kale(Denizli) 1
Mülhakat Sarayköy 1
Mülhakat Tavas 1
TOPLAM 40
DİYARBAKIR ADLİ YARGI MERKEZ   Diyarbakır 11
Mülhakat Bismil 3
Mülhakat Çermik 3
Mülhakat Çınar 1
Mülhakat Çüngüş 1
Mülhakat Dicle 2
Mülhakat Eğil 1
Mülhakat Ergani 3
Mülhakat Hani 3
Mülhakat Hazro 1
Mülhakat Kulp 2
Mülhakat Lice 3
Mülhakat Silvan 3
TOPLAM 37
DOĞUBEYAZIT ADLİ YARGI MERKEZ   Doğubeyazıt 5
Mülhakat Diyadin 1
TOPLAM 6
DÜZCE ADLİ YARGI MERKEZ   Düzce 11
Mülhakat Akçakoca 3
Mülhakat Cumayeri 1
Mülhakat Gölyaka 1
Mülhakat Yığılca 1
TOPLAM 17
EDİRNE ADLİ YARGI MERKEZ   Edirne 3
Mülhakat Enez 2
Mülhakat Havsa 2
Mülhakat İpsala 1
Mülhakat Keşan 5
Mülhakat Meriç 1
Mülhakat Uzunköprü 2
TOPLAM 16
ELAZIĞ ADLİ YARGI MERKEZ   Elazığ 7
Mülhakat Çemişgezek 1
Mülhakat Karakoçan 2
Mülhakat Kovancılar 1
Mülhakat Maden 1
Mülhakat Palu 2
TOPLAM 14
ELBİSTAN ADLİ YARGI MERKEZ   Elbistan 3
Mülhakat Afşin 4
TOPLAM 7
ELMALI ADLİ YARGI Mülhakat Finike 3
Mülhakat Demre 1
Mülhakat Kaş 2
Mülhakat Kumluca 4
TOPLAM 10
ERCİŞ ADLİ YARGI MERKEZ   Erciş 4
Mülhakat Çaldıran 2
Mülhakat Muradiye 1
Mülhakat Patnos 1
TOPLAM 8
EREĞLİ (KONYA) ADLİ YARGI MERKEZ   Ereğli(Konya) 2
Mülhakat Karapınar 3
TOPLAM 5
ERZİNCAN ADLİ YARGI Mülhakat Çayırlı 1
Mülhakat İliç 1
Mülhakat Kemah 1
Mülhakat Tercan 1
TOPLAM 4
ERZURUM ADLİ YARGI MERKEZ   Erzurum 3
Mülhakat Çat 1
Mülhakat İspir 2
Mülhakat Pasinler 2
Mülhakat Tortum 2
Mülhakat Karayazı 1
TOPLAM 11
ESKİŞEHİR ADLİ YARGI MERKEZ   Eskişehir 16
Mülhakat Beylikova 1
Mülhakat Mahmudiye 1
Mülhakat Mihalgazi 1
Mülhakat Mihallıcçık 3
Mülhakat Seyitgazi 1
Mülhakat Sivrihisar 1
TOPLAM 24
FETHİYE ADLİ YARGI MERKEZ   Fethiye 4
TOPLAM 4
GAZİANTEP ADLİ YARGI MERKEZ   Gaziantep 68
Mülhakat Araban 1
Mülhakat Nizip 5
Mülhakat Nurdağı 1
Mülhakat Oğuzeli 1
Mülhakat Yavuzeli 1
TOPLAM 77
GEBZE ADLİ YARGI MERKEZ   Gebze 15
TOPLAM 15
GİRESUN ADLİ YARGI MERKEZ   Giresun 1
Mülhakat Dereli 1
Mülhakat Espiye 2
Mülhakat Görele 1
Mülhakat Keşap 1
Mülhakat Tirebolu 1
TOPLAM 7
HAKKARİ ADLİ YARGI MERKEZ   Hakkari 3
Mülhakat Çukurca 1
Mülhakat Şemdinli 2
Mülhakat Yüksekova 2
TOPLAM 8
HATAY ADLİ YARGI MERKEZ   Hatay 13
Mülhakat Altınözü 1
Mülhakat Hassa 3
Mülhakat Kırıkhan 2
Mülhakat Reyhanlı 3
Mülhakat Samandağ 3
Mülhakat Yayladağı 1
TOPLAM 26
HINIS ADLİ YARGI MERKEZ   Hınıs 2
Mülhakat Tekman 2
TOPLAM 4
IĞDIR ADLİ YARGI MERKEZ   Iğdır 3
Mülhakat Aralık 1
Mülhakat Tuzluca 2
TOPLAM 6
ISPARTA ADLİ YARGI MERKEZ   Isparta 7
Mülhakat Senirkent 2
Mülhakat Sütçüler 1
Mülhakat Uluborlu 1
TOPLAM 11
İNEBOLU ADLİ YARGI MERKEZ   İnebolu 4
Mülhakat Bozkurt(Kastamonu) 1
Mülhakat Cide 2
Mülhakat Çatalzeytin 2
TOPLAM 9
İSKENDERUN ADLİ YARGI MERKEZ   İskenderun 16
Mülhakat Dörtyol 4
TOPLAM 20
İSTANBUL ADLİ YARGI MERKEZ   İstanbul 60
Mülhakat Fatih 25
Mülhakat Şişli 50
TOPLAM 135
İZMİR ADLİ YARGI MERKEZ   İzmir 90
Mülhakat Çeşme 2
Mülhakat Karaburun 1
Mülhakat Kemalpaşa 2
Mülhakat Menderes 2
Mülhakat Torbalı 3
Mülhakat Urla 1
TOPLAM 101
KAHRAMANMARAŞ ADLİ YARGI MERKEZ   Kahramanmaraş 3
Mülhakat Andırın 1
Mülhakat Pazarcık 2
TOPLAM 6
KADIKÖY ADLİ YARGI MERKEZ   Kadıköy 62
TOPLAM 62
KARABÜK ADLİ YARGI MERKEZ   Karabük 2
Mülhakat Çerkeş 1
Mülhakat Eflani 1
Mülhakat Eskipazar 1
Mülhakat Ovacık(Karabük) 1
Mülhakat Safranbolu 1
Mülhakat Yenice(Karabük) 2
TOPLAM 9
KARAMAN ADLİ YARGI MERKEZ   Karaman 4
TOPLAM 4
KARS ADLİ YARGI MERKEZ   Kars 3
Mülhakat Akyaka 2
Mülhakat Arpaçay 2
Mülhakat Digor 2
Mülhakat Kağızman 1
Mülhakat Sarıkamış 3
Mülhakat Selim 1
Mülhakat Susuz 1
TOPLAM 15
KARŞIYAKA ADLİ YARGI MERKEZ   Karşıyaka 6
Mülhakat Aliağa 3
Mülhakat Foça 1
Mülhakat Menemen 2
TOPLAM 12
KARTAL ADLİ YARGI MERKEZ   Kartal 22
Mülhakat Pendik 11
Mülhakat Sultanbeyli 10
Mülhakat Tuzla 10
Mülhakat Adalar 2
TOPLAM 55
KASTAMONU ADLİ YARGI MERKEZ   Kastamonu 4
Mülhakat Araç 2
Mülhakat Azdavay 1
Mülhakat Devrekani 1
Mülhakat Taşköprü 2
Mülhakat Tosya 2
TOPLAM 12
KAYSERİ ADLİ YARGI MERKEZ   Kayseri 28
Mülhakat Felahiye 1
Mülhakat Pınarbaşı(Kayseri) 2
Mülhakat Sarıoğlan 1
Mülhakat Sarız 1
Mülhakat Develi 2
TOPLAM 35
KİLİS ADLİ YARGI MERKEZ   Kilis 5
Mülhakat İslahiye 3
TOPLAM 8
KIRIKKALE ADLİ YARGI MERKEZ   Kırıkkale 2
Mülhakat Keskin 1
TOPLAM 3
KIRKLARELİ ADLİ YARGI MERKEZ   Kırklareli 4
Mülhakat Babaeski 2
Mülhakat Demirköy 1
Mülhakat Lüleburgaz 8
Mülhakat Pınarhisar 1
Mülhakat Vize 3
TOPLAM 19
KOCAELİ ADLİ YARGI MERKEZ   Kocaeli 16
Mülhakat Kandıra 4
Mülhakat Karamürsel 1
Mülhakat Körfez 4
TOPLAM 25
KONYA ADLİ YARGI MERKEZ   Konya 17
Mülhakat Cihanbeyli 2
Mülhakat Çumra 2
Mülhakat Kadınhanı 2
Mülhakat Kulu 2
TOPLAM 25
KOZAN ADLİ YARGI MERKEZ   Kozan 4
Mülhakat Aladağ 1
Mülhakat Feke 1
Mülhakat İmamoğlu 2
Mülhakat Saimbeyli 2
Mülhakat Tufanbeyli 2
TOPLAM 12
KÜTAHYA ADLİ YARGI MERKEZ   Kütahya 1
Mülhakat Altıntaş 1
Mülhakat Gediz 1
TOPLAM 3
MALATYA ADLİ YARGI MERKEZ   Malatya 4
Mülhakat Arapgir 1
Mülhakat Arguvan 1
Mülhakat Doğanşehir 1
Mülhakat Hekimhan 1
Mülhakat Kuluncak 1
Mülhakat Pütürge 1
Mülhakat Yazıhan 1
Mülhakat Yeşilyurt(Malatya) 1
Mülhakat Darende 1
TOPLAM 13
MANAVGAT ADLİ YARGI MERKEZ   Manavgat 14
Mülhakat Gündoğmuş 1
Mülhakat Akseki 3
Mülhakat Serik 7
TOPLAM 25
MANİSA ADLİ YARGI MERKEZ   Manisa 7
Mülhakat Saruhanlı 1
Mülhakat Turgutlu 7
TOPLAM 15
MARDİN ADLİ YARGI MERKEZ   Mardin 2
Mülhakat Kızıltepe 1
Mülhakat Mazıdağı 2
Mülhakat Nusaybin 2
Mülhakat Ömerli 1
TOPLAM 8
MERSİN ADLİ YARGI MERKEZ   Mersin 14
Mülhakat Erdemli 4
TOPLAM 18
MİDYAT ADLİ YARGI MERKEZ   Midyat 3
Mülhakat İdil 1
TOPLAM 4
MUĞLA ADLİ YARGI MERKEZ   Muğla 6
Mülhakat Bodrum 10
Mülhakat Marmaris 6
Mülhakat Milas 7
Mülhakat Ortaca 1
Mülhakat Ula 1
Mülhakat Yatağan 4
TOPLAM 35
MUŞ ADLİ YARGI MERKEZ   Muş 6
Mülhakat Bulanık 4
Mülhakat Malazgirt 2
Mülhakat Varto 3
TOPLAM 15
NAZİLLİ ADLİ YARGI MERKEZ   Nazilli 5
Mülhakat Bozdoğan 1
Mülhakat Karacasu 2
Mülhakat Kuyucak 2
TOPLAM 10
NEVŞEHİR ADLİ YARGI MERKEZ   Nevşehir 2
Mülhakat Avanos 3
Mülhakat Derinkuyu 3
Mülhakat Gülşehir 2
Mülhakat Hacıbektaş 2
Mülhakat Kozaklı 2
Mülhakat Ürgüp 3
TOPLAM 17
NİĞDE ADLİ YARGI MERKEZ   Niğde 3
Mülhakat Altunhisar 2
Mülhakat Bor 2
Mülhakat Ulukışla 1
TOPLAM 8
OLTU ADLİ YARGI MERKEZ   Oltu 1
Mülhakat Narman 2
Mülhakat Şenkaya 1
TOPLAM 4
ORDU ADLİ YARGI MERKEZ   Ordu 2
Mülhakat Gölköy 2
Mülhakat Gürgentepe 2
Mülhakat Mesudiye 1
Mülhakat Ulubey(Ordu) 1
TOPLAM 8
OSMANİYE ADLİ YARGI MERKEZ   Osmaniye 1
Mülhakat Düziçi 2
Mülhakat Erzin 1
TOPLAM 4
ÖDEMİŞ ADLİ YARGI MERKEZ   Ödemiş 5
Mülhakat Bayındır 1
Mülhakat Kiraz 1
Mülhakat Tire 3
TOPLAM 10
RİZE ADLİ YARGI MERKEZ   Rize 3
Mülhakat Çamlıhemşin 2
Mülhakat İkizdere 1
Mülhakat Kalkandere 1
Mülhakat Pazar(Rize) 1
TOPLAM 8
SAKARYA ADLİ YARGI MERKEZ   Sakarya 11
Mülhakat Ferizli 1
Mülhakat Kocaali 2
Mülhakat Sapanca 2
Mülhakat Hendek 3
TOPLAM 19
SALİHLİ ADLİ YARGI MERKEZ   Salihli 2
Mülhakat Selendi 2
TOPLAM 4
SAMSUN ADLİ YARGI MERKEZ   Samsun 7
Mülhakat Kavak 1
Mülhakat Tekkeköy 2
TOPLAM 10
SEYDİŞEHİR ADLİ YARGI MERKEZ   Seydişehir 2
Mülhakat Beyşehir 2
Mülhakat Bozkır 2
Mülhakat Hüyük 1
TOPLAM 7
SİİRT ADLİ YARGI MERKEZ   Siirt 1
Mülhakat Baykan 1
Mülhakat Eruh 2
TOPLAM 4
SİLİFKE ADLİ YARGI Mülhakat Anamur 2
Mülhakat Mut 2
TOPLAM 4
SİLİVRİ ADLİ YARGI MERKEZ   Silivri 15
Mülhakat Çatalca 2
Mülhakat Marmaraereğlisi 1
TOPLAM 18
SİNCAN ADLİ YARGI Mülhakat Ayaş 2
Mülhakat Beypazarı 2
Mülhakat Güdül 1
Mülhakat Nallıhan 2
TOPLAM 7
SİVAS ADLİ YARGI MERKEZ   Sivas 2
Mülhakat Divriği 1
Mülhakat Gemerek 1
Mülhakat Hafik 2
Mülhakat İmranlı 1
Mülhakat Kangal 1
Mülhakat Şarkışla 1
Mülhakat Yıldızeli 1
Mülhakat Zara 1
TOPLAM 11
SİVEREK ADLİ YARGI MERKEZ   Siverek 3
Mülhakat Hilvan 1
TOPLAM 4
SÖKE ADLİ YARGI MERKEZ   Söke 6
Mülhakat Didim(Yenihisar) 5
Mülhakat Kuşadası 4
TOPLAM 15
SUNGURLU ADLİ YARGI MERKEZ   Sungurlu 2
Mülhakat Alaca 1
TOPLAM 3
 ŞANLIURFA ADLİ YARGI MERKEZ   Şanlıurfa 3
Mülhakat Akçakale 2
Mülhakat Birecik 1
Mülhakat Bozova 1
Mülhakat Ceylanpınar 1
Mülhakat Halfeti 2
Mülhakat Suruç 2
Mülhakat Viranşehir 2
TOPLAM 14
ŞEBİNKARAHİSAR ADLİ YARGI MERKEZ   Şebinkarahisar 1
Mülhakat Gölova 1
Mülhakat Suşehri 1
TOPLAM 3
ŞIRNAK ADLİ YARGI MERKEZ   Şırnak 5
Mülhakat Beytüşşebap 1
Mülhakat Silopi 5
Mülhakat Uludere 1
TOPLAM 12
TARSUS ADLİ YARGI MERKEZ   Tarsus 6
Mülhakat Pozantı 2
Mülhakat Çamlıyayla 1
TOPLAM 9
TAVŞANLI ADLİ YARĞI MERKEZ   Tavşanlı 3
Mülhakat Domaniç 1
Mülhakat Emet 1
TOPLAM 5
TEKİRDAĞ ADLİ YARGI MERKEZ   Tekirdağ 7
Mülhakat Malkara 2
Mülhakat Muratlı 2
Mülhakat Şarköy 1
TOPLAM 12
TOKAT ADLİ YARGI MERKEZ   Tokat 2
Mülhakat Almus 2
Mülhakat Artova 3
Mülhakat Erbaa 2
Mülhakat Niksar 2
Mülhakat Reşadiye 2
TOPLAM 13
TRABZON ADLİ YARGI MERKEZ   Trabzon 3
Mülhakat Akçaabat 1
Mülhakat Araklı 1
Mülhakat Beşikdüzü 1
Mülhakat Çaykara 1
Mülhakat Of 1
Mülhakat Sürmene 1
Mülhakat Yomra 1
TOPLAM 10
TUNCELİ ADLİ YARGI MERKEZ   Tunceli 2
Mülhakat Mazgirt 2
Mülhakat Pertek 2
TOPLAM 6
UŞAK ADLİ YARGI MERKEZ   Uşak 1
Mülhakat Banaz 3
Mülhakat Simav 3
Mülhakat Sivaslı 1
TOPLAM 8
ÜNYE ADLİ YARGI MERKEZ   Ünye 2
Mülhakat Fatsa 2
Mülhakat İkizce 1
Mülhakat Korgan 1
Mülhakat Aybastı 1
TOPLAM 7
ÜSKÜDAR ADLİ YARGI MERKEZ   Üsküdar 15
Mülhakat Beykoz 4
Mülhakat Ümraniye 11
TOPLAM 30
VAN ADLİ YARGI MERKEZ   Van 5
Mülhakat Başkale 4
Mülhakat Gürpınar 3
Mülhakat Özalp 3
Mülhakat Saray (Van) 2
TOPLAM 17
YALOVA ADLİ YARGI MERKEZ   Yalova 8
TOPLAM 8
YALVAÇ ADLİ YARGI MERKEZ   Yalvaç 2
Mülhakat Şarkikaraağaç 1
TOPLAM 3
YOZGAT ADLİ YARGI MERKEZ   Yozgat 4
Mülhakat Çekerek 1
Mülhakat Kadışehri 1
Mülhakat Sorgun 2
Mülhakat Yerköy 1
TOPLAM 9
ZONGULDAK ADLİ YARGI MERKEZ   Zonguldak 2
Mülhakat Alaplı 3
Mülhakat Çaycuma 2
Mülhakat Devrek 3
Mülhakat KDZ.Ereğli 2
Mülhakat Gökçebey 1
TOPLAM
13
İSTANBUL İDARİ YARGI İSTANBUL BİM BAŞKANLIĞI, İstanbul 21
TOPLAM 21
  GENEL TOPLAM 2178
Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates