25 Eylül 2020 - Cuma
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Uzmanlığı Özel Sınavı Duyurusu

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Uzmanlığı Özel Sınavı Duyurusu

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  MUHASEBE UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI DUYURUSU

MUHASEBE UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI

BAŞVURU SÜRESİ 10-21 Ocak 2011
SINAV TARİHİ ve SAATİ 26 Şubat 2011 Cumartesi Saat: 10.00
SINAV ÜCRETİ 03/01/2011 tarihinde www.meb.gov.tr adresinde yayımlanacak olan Sınav Uygulama Duyurusunda belirtilecektir.
SINAV SONUÇLARININ İLANI 18 Mart 2011

SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

Sınav ücreti; EĞİTEK Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubesinden herhangi birine “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 10/01/2011-21/01/2011 tarihleri arasında yatırılacaktır. (Sınav ücreti Kurumsal Tahsilat Programı aracılığıyla tahsil edileceğinden, adaylar herhangi bir banka masrafı ödemeyecektir)

İLETİŞİM

a) Telefon numaraları:

0 (312) 415 16 10 – 415 17 01 Muhasebat Genel Müdürlüğü

Yer Değiştirmeye Tabi Olmayan Personel Şubesi

 b) Faks numarası:

 0 (312) 425 18 72

 c) İnternet adresi:

http://www.muhasebat.gov.tr

 GENEL AÇIKLAMALAR

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Ek-1 inci maddesi gereğince boş bulunan en fazla 400 adet Muhasebe Uzmanlığı kadrosuna atama yapılmak üzere Ankara il merkezinde yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.

Yazılı sınav Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığına merkezi sistem ile yaptırılacaktır.

Maliye Bakanlığı Muhasebe Uzmanlığı yazılı sınavı 26 Şubat 2011 tarihinde saat: 10.00’da Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığının belirleyeceği salonlarda yapılacaktır.

Maliye Bakanlığı Muhasebe Uzmanlığı sözlü sınavı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek olan tarihlerde Ankara il merkezinde yapılacaktır.

 BAŞVURU ESASLARI

 BAŞVURU ŞARTLARI

Muhasebe Uzmanlığı Özel Sınavına katılmak için;

– Maliye Bakanlığı personeli (bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluş personeli hariç) olmak,

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

– Üniversitelerin en az dört yıllık lisans öğrenimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

– Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak,

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

– Hakkında düzenlenmiş son üç yıla ait olumlu sicil raporu bulunmak,

– Söz konusu sınav için süresinde başvurmuş ve başvuru formu ile birlikte istenilen belgeleri iş bu ilanda belirtilen ilgili makamlara vermiş bulunmak,

şartları aranacaktır.

Muhasebe Uzmanlığı Özel Sınavına iki defa girip atanmaya hak kazanamayanlar bu sınava katılamazlar.

 BAŞVURULAR NASIL YAPILACAKTIR

 Başvurular, 10 – 21 Ocak 2011 tarihleri arasında, 03/01/2011 tarihinde www.meb.gov.tr adresinde yayımlanacak olan Sınav Uygulama Duyurusunda belirtilecek olan sınav ücretini Milli Eğitim Bakanlığı EĞİTEK Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubesinden herhangi birine “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile yatırmak kaydıyla 10 – 21 Ocak 2011 tarihleri arasında http://www.meb.gov.tr internet adresinde bulunan “Muhasebe Uzmanlığı Özel Sınavı Başvuru Formu”nu elektronik ortamda doldurmak suretiyle yapılacaktır.

Aday, sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir.

Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, başarılı olamayan, sınavı geçersiz sayılan, birden fazla ücret yatıran ve ücret gerektirmeyen bir iş için ücret yatıran adayların ödedikleri ücretler kesinlikle iade edilmeyecektir.

Form üzerinde düzeltme yapılmasına izin verilmeyeceğinden, bilgilerin doğruluğu kontrol edildikten sonra kaydedilmesine dikkat edilmelidir. Onaylandıktan sonra yanlış girildiği anlaşılan bilgiler, personel birimleri tarafından başvuru formunda düzeltilecek ve paraflanacaktır.

Adaylar, sınav başvuru formunun çıktısını aldıktan sonra ilgili bölümü imzalamak ve fotoğraf yapıştırmak suretiyle aynı tarihler (10-21 Ocak 2011) arasında,

– Yüksek öğrenim diploması /çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği,

– Personel kimlik kartının aslı veya onaylı örneği,

– (Sınav öncesinde ve sınav anında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumu olan adaylar, başvuru formunun ilgili bölümünü dolduracaklar ve özür durumu ile ilgili olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu veya özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinden herhangi biri)

ile birlikte;

Merkez teşkilatı kadrolarında bulunan adaylar görev yaptıkları birimin personel şubesine, (Merkez atamalı personelden Defterdarlıkta görev yapanlar, başvuru formu ve eki belgeleri Defterdarlık Personel Müdürlüğüne vereceklerdir.)

Taşra teşkilatı kadrolarında bulunan adaylar ise görev yaptıkları ilin Defterdarlık Personel Müdürlüğüne,

şahsen müracaat edeceklerdir.

Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Aylıksız izinde olan Bakanlığımız personelinin kadrosu ile ilişkisi devam ettiğinden diğer şartları taşıması halinde sınava katılmasında bir sakınca bulunmamakta olup, sınava katılabilmesi için adayın görevine başlaması gerekmemektedir.

Yüksek öğrenim diploması/çıkış belgesi ve personel kimlik kartının örneğinin ilgili birim amirlerince veya ilgili personel müdürünce onaylanması yeterli olup ayrıca noter onayı aranmayacaktır.

 Adaylar kendileri tarafından doldurulan formdaki bilgilerin; onaylayanlar ise adayın formdaki bilgileri ve sınava katılma şartlarını taşıyıp taşımadığına ilişkin hususların doğruluğundan sorumludurlar. Aksi hareket edenlerin idari ve cezai sorumlulukları saklı kalacaktır.

 BAŞVURULARI KABUL EDEN BİRİMLERCE YAPILACAK İŞLEMLER

 Merkez teşkilatında, adayın görev yaptığı birimin Personel Şubesi; taşra teşkilatında ise adayın görev yaptığı ilin Defterdarlık Personel Müdürlüğü, aday tarafından elektronik ortamda doldurulan Sınav Başvuru Formunu teslim alacaklar ve Yönetmelik hükümlerine göre sınava katılma şartlarını taşıyıp taşımadıklarını kontrol edeceklerdir.

Defterdarlıkta çalışan merkez atamalı personele ait başvuru formları, görev yaptıkları Defterdarlık Personel Müdürlüklerince teslim alınarak, kabul veya red işlemi yapılmaksızın onaylanmak üzere kadronun bağlı bulunduğu Genel Müdürlüğe, başvuruların bitim tarihini (21/01/2011) izleyen ilk işgünü bir liste ekinde gönderilecektir. Söz konusu formların ekinde bulunan belgeler Defterdarlık Personel Müdürlüklerince onaylanacaktır.

Personel birimlerince adayın sicil bilgileri kontrol edilerek başvuru şartlarını taşıyan ve sınava girmesi uygun görülen adaya ait Sınav Başvuru Formu personelden sorumlu en az müdür veya eşiti düzeyinde yetkili tarafından mühürlenmek suretiyle onaylanacaktır.

Sınava girmesi uygun görülen adaylara ait bilgiler Başvuru Listesine (EK-1) işlenecek ve personelden sorumlu en az müdür veya eşiti düzeyinde yetkili tarafından onaylanacaktır.

Adaylar tarafından teslim edilen Sınav Başvuru Formları (ekleriyle birlikte) ve onaylı başvuru listesi (EK-1) Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne en geç 01 Şubat 2011 tarihinde ulaşacak şekilde gönderilecektir. Ayrıca başvurusu kabul edilmeyenlere ait, kabul edilmeme nedeninin de açıklandığı bir liste düzenlenerek aynı süre içerisinde gönderilecektir.

Sınava girecek adayların Devlet memuru olmaları nedeniyle, “Görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak” şartı ile ilgili olarak adaylardan ayrıca Sağlık Kurulu Raporu istenilmeyecektir.

 Başvuru yapıldıktan sonra adayın görev yeri değişmiş ise durumun ivedilikle Muhasebat Genel Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.

 Yapılan tüm yazışmalarda “ACELE VE GÜNLÜDÜR” ibaresinin bulunmasına dikkat edilecektir.

 BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

 – Aday, daha önce Muhasebe Uzmanlığı Özel Sınavına iki defa girip atanmaya hak kazanamamışsa başvurusu kabul edilmeyecektir.

Ayrıca, adayın başvurusu;

– Başvuru işlemleri belirlenen sürede gerçekleştirilmemiş ve/veya başvuru formu sınav duyurusuna uygun doldurularak imzalanmamışsa,

– Başvuru formunun çeşitli kısımlarına yazılan bilgilerde bir eksiklik, hata veya çelişki varsa,

– Başvuru formunun ilgili kısmı yetkili amir tarafından doldurulup onaylanmamışsa,

geçersiz sayılacaktır.

 SINAV GİRİŞ BELGESİ

 Adaylar, Sınav Giriş Belgesini 21 Şubat 2011 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden alarak fotoğraf yapıştırıp çalıştığı birim amirine (Malmüdürü, Şube Müdürü veya eşiti görevde bulunanlara) mühürletmek suretiyle onaylatacaklardır.

  SINAVLA İLGİLİ ESASLAR

 ADAY SINAVA GİRERKEN YANINDA BULUNDURMASI GEREKENLER

 Aday sınavda;

– Fotoğraflı ve onaylı Sınav Giriş Belgesini ve

– Özel Kimlik Belgelerinden birisini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport),

yanında bulunduracaktır.

Bu belgelerden herhangi birisi yanında bulunmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

 SINAV KONULARI

 Sınavda; Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliği hükmüne göre belirtilen konu başlıklarında, toplam 80 adet çoktan seçmeli, 4 seçenekli soru aşağıda belirtilen konulardan hazırlanacaktır.

Sınav Konuları Ağırlık Yüzdesi
MALİYE BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ İLE İLGİLİ MEVZUAT % 2,5
GİDER KANUNLARI % 56,25
– 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
– 6245 sayılı Harcırah Kanunu
– 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
– 4735 sayılı Kamu Sözleşmeleri Kanunu
– Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
– 832 sayılı Sayıştay Kanunu
VERGİ KANUNLARININ GENEL ESASLARI % 10
– 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
– 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu
– 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
– 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun
– 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
MUHASEBE % 31.25
– Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
– Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

Soru ve cevap anahtarı, 28 Şubat 2011 tarihinde http://www.muhasebat.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

 Yazılı sınav;

Yazılı sınav sonuçları 18 Mart 2011 tarihinden itibaren Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından http://www.muhasebat.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Ayrıca http://www.meb.gov.tr internet adresinde de yayınlanacaktır.

İnternetten yapılan duyuru tarihleri tebliğ tarihi sayılacaktır.

Yazılı sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak, başarılı olmayan adaylar sözlü sınava davet edilmeyecektir.

 Sözlü sınav;

Sözlü sınavda; yazılı sınav konularındaki bilgilerle birlikte; adayların kavrayışları, ifade yetenekleri, genel kültürleri, tutum ve davranışları dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.

Sözlü sınavda adaylara sınav kurulu başkanı ve her üye tarafından 100 puan üzerinden ayrı ayrı not verilecektir. Verilen notların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını oluşturacaktır.

Sözlü sınavı başarmış sayılmak için 70 puan ve üzeri not almak zorunludur.

 Başarı puanı;

Başarı puanı yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

Sınav sonunda başarılı olabilmek için 70 ve üzeri puan almak şarttır.

Sınav sonuçları Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından http://www.muhasebat.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Ayrıca uygun görülen yerlere de asılacaktır.

 TEMEL MESLEKİ EĞİTİM ve TEZ DÖNEMİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

 Sınavda başarılı olan adaylar Maliye Yüksek Eğitim Merkezinde yapılacak uzmanlık eğitimine alınırlar. Uzmanlık eğitimi; temel mesleki eğitim ve tez dönemi olmak üzere iki dönemden oluşur ve süresi altı aydan az olamaz.

Temel mesleki eğitim, Muhasebat Genel Müdürlüğünce belirlenen konularda yapılır. Temel mesleki eğitim döneminde başarılı olabilmek için, adayların her dersten yapılacak sınavlarda ayrı ayrı 100 puan üzerinden en az 70 puan almaları zorunludur. Temel mesleki eğitim puanı, derslerden alınan puanların aritmetik ortalamasıdır.

Temel mesleki eğitim dönemini başarı ile tamamlayan adaylara tez hazırlattırılır. Tez konuları gerektiğinde adayların tercihleri de dikkate alınarak temel mesleki eğitimin tamamlandığı tarihi izleyen en geç bir ay içerisinde belirlenerek adaylara bildirilir.

 Bildirim tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde teslim edilen tezler, Genel Müdürlükçe oluşturulacak komisyon tarafından en geç bir ay içerisinde değerlendirilir ve tezi kabul edilen adaylar muhasebe uzmanı kadrosuna atanırlar.

Başarı sırası, yazılı ve sözlü sınava ilişkin puanlar ile temel mesleki eğitim aritmetik ortalamasına göre belirlenir.

 ATAMA İŞLEMLERİ

 – Atanmaya hak kazanan adaylar idarenin ihtiyacı olan yerlere atanacaktır.

– Sınavda başarılı olanlardan sınava katılma hakkı taşımadığı sonradan belirlenenler ile atama yapılıncaya kadar geçen sürede atama şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Atamaları yapılmış olsa bile iptal edilecektir.

– Sınav tarihinden sonra görevden uzaklaştırılanların atamaları görevlerine iade edilinceye kadar yapılmayacaktır.

– Muhasebe Uzmanlığı Özel Sınavı süreci içerisinde (yazılı, sözlü, temel mesleki eğitim ve tez dönemleri) başka kurumlara atanarak Maliye Bakanlığı personeli olma vasfını kaybeden personel, Muhasebe Uzmanlığına atanma hakkını kaybeder ve bu kişiye ait sınav sonuçları geçersiz sayılarak aday tarafından atanmaya yönelik bir hak iddia edilemez.

– Muhasebe Uzmanı kadrosuna atamaları yapılanlardan süresinde görevlerine başlamamaları nedeniyle müstafi sayılanların veya atama işleminden vazgeçenlerin atamaları iptal edilecek ve sınavın bunlara ilişkin sonuçları geçersiz sayılacaktır.

 SINAV İTİRAZLARI

 – Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarlarının http://www.muhasebat.gov.tr adresinde yayımlanmasından (28/02/2011 tarihinden) itibaren en geç 3 (üç) işgünü içinde, T.C. Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA Şubesindeki Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi’nin 5495218/5001 numaralı hesabına 10 (On) TL inceleme ücretini yatırdıktan sonra banka alındı belgesini (dekont) ekleyerek dilekçe ile Muhasebat Genel Müdürlüğüne yapabilecektir.

– Adayların sınav sonuçlarına yönelik itirazları ise sonuçların http://www.muhasebat.gov.tr adresinde (18/03/2011 tarihinde) yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) işgünü içinde dilekçe ile Muhasebat Genel Müdürlüğüne yapılabilecektir.

– İtirazlar 10 iş günü içinde cevaplanacaktır.

– Sözlü sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar; Muhasebat Genel Müdürlüğünce Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Ek 1 inci maddesine göre cevaplanacaktır.

– Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın imzası, adresi ve T.C. Kimlik numarası bulunmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

 İlan olunur.

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates