20 Haziran 2019 - Perşembe
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAPU VE KADASTRO UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

 

Kurumumuz Merkez Teşkilatında görev yapmak üzere yarışma sınavı ile; Tapu Branşı için 25 adet ve Teknik Branş için 10 adet olmak üzere toplam 35 adet Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcısı alınacaktır.

I- YARIŞMA SINAVI ŞEKLİ

– Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı yarışma sınavı yazılı (klasik usul) ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.

– Adayın başarılı sayılabilmesi için her bir aşamadan ayrı ayrı 70 ve üzeri puan alması şarttır.

II- YARIŞMA SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

A- Genel Şartlar

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

– Yazılı sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak,

– Erkek adaylar bakımından askerliğini yapmış, erteletmiş veya askerlikten muaf olmak,

– Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

– Süresi içerisinde usulüne uygun olarak sınav giriş başvurusunda bulunmuş olmak.

B- Özel Şartlar

Tapu Branşı İçin:

– Eğitim süresi en az 4 yıl olan, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilmiş yurtiçi veya yurtdışı yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

– ÖSYM tarafından 09-10 Temmuz 2011 ve 07-08 Temmuz 2012 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden KPSSP79 puan türünden 80 ve üzeri puan almış olmak.

– Başvurusu kabul edilen adaylardan en yüksek KPSSP79 puanına sahip ilk 150 kişi yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır.

Teknik Branş İçin:

– Eğitim süresi en az 4 yıl olan, Harita, Harita Kadastro, Jeodezi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi yetiştiren fakülte ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilmiş yurtiçi veya yurtdışı yükseköğretim kurumlarından birinden mezun olmak,

– ÖSYM tarafından 09-10 Temmuz 2011 ve 07-08 Temmuz 2012 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden KPSSP4 puan türünden 80 ve üzeri puan almış olmak.

– Başvurusu kabul edilen adaylardan en yüksek KPSSP4 puanına sahip ilk 60 kişi yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır.

III- YARIŞMA SINAVI BAŞVURUSU

– Başvurular, 26/11/2012 tarihinde başlayıp 07/12/2012 tarihinde sona erecektir.

– Her aday yalnızca bir branş için başvuru yapabilecektir.

– Başvuru işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir;

1- Aday tarafından elektronik ortamda www.tkgm.gov.tr adresinde yer alan “Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu” (dijital fotoğraf yüklenerek) doldurulup, adayın ait kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmiş ile birlikte insankaynaklari@tkgm.gov.tr adresine mail atılacaktır.

2- Mail olarak gönderilen el yazısı ile yazılan özgeçmiş ve formun bir suret çıktısı alınıp (her iki belge) imzalanacak ve forma fotoğraf yapıştırılarak son başvuru tarihine kadar şahsen, elden veya posta yolu ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (Dikmen Caddesi No:14 (06100) Bakanlıklar/Ankara) adresine gönderilecektir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

– Başvurular 07/12/2012 (Saat: 17:30) tarihinde sona erecek olup, bu süre sonunda Genel Müdürlüğümüze iletilen başvurular, mail olarak gönderilmiş olsa dahi kabul edilmeyecektir.

– İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca, yarışma sınavına girme hakkı kazanan adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi verilecektir. Sınav giriş belgesinde kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihi yer alır.

IV- YAZILI SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ

– Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

– Sınava katılmaya hak kazanan adayların isim listesi www.tkgm.gov.tr internet sayfasından ilan edilecektir.

V- YAZILI SINAV KONULARI

– Tapu Branşı İçin; Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Genel Hukuku, Ticaret Hukukunun Şirketler Hukuku Hükümleri, Ceza Hukukunun Genel Hükümleri, İdari Yargılama Usulü ve Hukuk Usulü Hükümleri, İdare Hukuku, Devletler Özel Hukuku, Kamu Maliyesi, İcra ve İflas Hukuku, Mikro İktisat, Makro İktisat.

– Teknik Branş İçin; Ölçme Bilgisi, Kadastro ve İmar Bilgisi, Jeodezi, Fotogrametri, Dengeleme, Yüksek Matematik, Taşınmaz Değerleme, Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk.

VI- YAZILI SINAV UYGULAMASI, TARİHİ VE YERİ

– Giriş sınavının yazılı bölümü 29/12/2012 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav yapılacak yer, salon ve sıra bilgileri www.tkgm.gov.tr web sitesinde ve sınav giriş belgelerinde ayrıca bildirilecektir.

– Adaylar sınav giriş belgelerini 28/12/2012 tarihine kadar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından şahsen teslim alacaklardır.

– Sınav giriş belgesi ile üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan özel kimliği (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport belgelerinden herhangi birisi) olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

– Yapılacak olan yazılı sınav saati, yeri, şekli, sınava ilişkin uygulama ve diğer bilgiler yazılı sınavdan en az 10 gün önce www.tkgm.gov.tr internet sayfasından ayrıca ilan edilecektir. Adayların adı geçen web sitesini takip etmeleri gerekmektedir.

VII- SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRI

– Yazılı sınavdan 100 puan üzerinden 70 puan ve üzeri puan alan adaylar yazılı sınavdan başarılı sayılırlar.

– Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

– Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, yazılı sınavdan başarılı olan aday sayısı, her branş için ilan edilen kadro sayısının 3 katından fazla olması halinde, başvurulan branş dikkate alınarak puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere o branş için ilan edilen kadro sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.

– Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

– Yazılı sınavdan 70 ve üzerinde puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

– Sözlü sınav tarihi ve yeri www.tkgm.gov.tr internet sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

VIII- SÖZLÜ SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

– Bu hususlar 28/05/2011 tarihli ve 27947 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Tapu ve Kadastro Uzman ve Uzman Yardımcılığı, Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilmiştir.

IX- YARIŞMA SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

– Sözlü sınavda başarılı olmak için sözlü sınav puanının 70 puandan az olmaması gerekir. Sözlü sınav puanı 70 puandan az olanların başarı puanı hesaplanmaz.

– Başarı puanı yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Ortaya çıkan sonuç aşağı veya yukarı yuvarlatılmadan değerlendirmeye tabi tutulur.

– Başarı puanı sıralamasında adayların başarı puanları eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya, yazılı puanın eşit olması halinde ise adayın başvurusunda kullanılan KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

– Başarı puanı olarak 70 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

X- DİĞER HUSUSLAR

– Atama ve benzeri konularda, telefon, posta, internet v.b. yollarla yapılacak bildirimlerde belirtilen süreler içinde başvurmayan veya istenilen belge ve bilgileri temin etmeyen adaylar bildirim konusu işlemden feragat etmiş sayılacaktır.

– Güvenlik soruşturması sonucu olumsuz olan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı atanma şartlarını sağlamadığı sonradan anlaşılan adayların atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış dahi olsa atamaları iptal edilecektir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler.

– Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, tespit edilen adaylar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

– İlanda yer almayan hususlar ile gazete ilanlarında ortaya çıkabilecek hatalarda da; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Tapu ve Kadastro Uzman ve Uzman Yardımcılığı, Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir.

XI- İLETİŞİM BİLGİLERİ

– Adres: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Dikmen Caddesi No:14 06100 Bakanlıklar/Ankara Telefon: 0312 413 65 15 – 0312 413 65 16 Fax: 0312 413 65 02 e-mail: insankaynaklari@tkgm.gov.tr.

 

İLAN OLUNUR

Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates