19 Haziran 2019 - Çarşamba
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere 10 (On) Müfettiş Yardımcısı alımı için giriş sınavı yapılacaktır.

I- GENEL BİLGİLER:

1. Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki kısımdır.

2. Yazılı sınav 08 Mayıs 2011 Pazar günü saat 09.30’da Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Beşevler -Ankara adresinde yapılacak, adaylar saat 09.00 da sınav salonuna alınacaklardır.

3. Yazılı sınava; alınacak sayının 20 katı aday katılacak olup, yazılı sınavı kazanan adaylardan, alınacak Müfettiş Yardımcısı sayısının üç katı (en yüksek puanı almış) aday daha sonra bildirilecek tarihte Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

4. Adaylar yazılı sınava gelirken kendilerine önceden verilecek olan Sınav Giriş Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesini ve sınav ücretine ilişkin Banka Dekontunu yanlarında bulunduracaklardır.

II- SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

c) Taksirli suçlar hariç, ağır hapis ve 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı fiiller, emniyeti suiistimal, görevi ihmal, görevi kötüye kullanma, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmaktan hükümlü bulunmamak,

d) Karakter veya yaşam biçimi bakımından Müfettişlik mesleğine alınmasına engel durum olmamak (Bu hususla ilgili araştırma Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılır.),

e) Askerliğini yapmış veya sınava girdiği tarihte erteletmiş bulunmak,

f) Sağlık durumu bakımından yurdun her tarafına giderek görev yapmaya elverişli olmak, görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,

g) Sınav ilan tarihi itibarıyla 29 yaşından gün almamış olmak, (01.04.1983 ve daha sonra doğanlar)

h) Üniversitelerin en az dört yıllık öğretim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi ve Bankacılık gibi bölümleri ile bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ve yabancı ülkelerdeki eşitlerinden birini bitirmiş olmak,

ı) Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına en çok iki defa katılıyor olmak,

i) 2009 ve 2010 yılları KPSS sonuçlarına göre, KPSS P.118 puan türünden 70 ve üzeri puan almak.

III- SINAV KONULARI VE BAŞARININ TESPİTİ:

I- Yazılı ve sözlü sınav konuları şunlardır:

A) Kooperatifçilik

B) Ekonomi

a) Genel Ekonomi

b) Ekonomik Doktrinler

c) Para-banka, kredi ve konjonktür

d) Milli Gelir

e) Uluslararası ekonomik ilişkiler ve teşekküller

f) İşletme ekonomisi

C) Hukuk

a) Anayasa

b) Kooperatifler Hukuku

c) Medeni Hukuk (Başlangıç, Şahsın Hukuku, Ayni Haklar)

d) Borçlar Hukuku (Genel Hükümler, Akitler, Zaman Aşımı Hakkında Genel Bilgiler)

e) T. Ticaret Hukuku

f) İş Hukuku

g) İcra -İflas Hukuku

h) T.Ceza Hukuku (Devlet İdaresi, Kamu Güveni ve Mal aleyhine işlenen suçlar)

ı) Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu (Davaların açılması, takibi ve resmi evraka ait hükümler)

i) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (Görev yetki ve kovuşturmaya ait hükümler)

D)Muhasebe

a) Genel Muhasebe

b) Şirketler Muhasebesi

c) Maliyet Muhasebesi

d) Bilanço Analizi

E) Ticaret Aritmetiği ve Mali Cebir (Yüzde, Faiz, Iskonto, Cari Hesap Konuları)

F) Yabancı Dil (Almanca, İngilizce, Fransızcıdan biri)

II) Yazılı imtihanı kazanan ve aranan şartlara haiz istekliler, sözlü imtihana tabi tutulurlar. Sözlü sınavda, adayın yazılı sınav konularındaki bilgi düzeyinin yanı sıra konuşma ve muhakeme yeteneği gibi nitelikleri üzerinde durulur.

III) Başarının tespiti :

Yazılı giriş sınavında her grup için tam not 100 dür. Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için yabancı dil dışındaki yazılı sınav gruplarının her birinden alınan notun 100 üzerinden 60 ve ortalamasının da 70 puandan aşağı olmaması gerekir. Ortalaması 70 puan olmak şartıyla, imtihan gruplarından sadece birinden 50 puan almış olanlar da başarılı sayılır.

VI- BAŞVURU ŞEKLİ VE SINAV İŞLERİ:

1- Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğünün www.tarimkredi.org.tr internet adresinden temin edecekleri Başvuru formunu gerçeğe uygun olarak el yazısıyla doldurup imzalayarak, Teftiş Kurulu Başkanlığına veya Bölge Birliği Müdürlüklerine, 04.04.2011 – 15.04.2011 tarihleri arasında, mesai saatleri içerisinde şahsen müracaat ederek teslim edeceklerdir. 15.04.2011 tarihi mesai bitiminden sonra yapılacak müracaatlar ile Posta/Kargo ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

a) Nüfus cüzdanının tasdikli sureti,

b) Yüksek Öğrenim Diplomasının veya bitirme belgesinin aslı veya tasdikli sureti

c) 4,5x 6 ebadında 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf,

d) 2009 veya 2010 yılı KPSS sonuç belgesinin aslı ya da onaylı örneği, (İnternet çıktısı kabul edilmeyecektir.)

e) Mezun olduğu eğitim kurumunun II/h maddesinde belirtilenler dışında kalması halinde Y.Ö.K. den alınacak denklik belgesi.

Not: Adaylar yukarıdaki belgelerin asıllarını yanlarında getirmek kaydıyla, belgelerinin tasdikini Teftiş Kurulu Başkanlığında veya Bölge Birliği Müdürlüklerinde yaptırabileceklerdir.)

2- KPSS P.118 puan türünden 70 ve üzeri puanı bulunan adaylardan en yüksek puana sahip ilk 200 aday yazılı sınava çağırılacaktır. Sonuncu sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da sınava katılabilecektir.

Yazılı sınava çağırılan adayların isimleri Kurumumuzun www.tarimkredi.org.tr internet adresinde 22.04.2011 tarihinde yayınlanacaktır.

3- Yazılı Sınava katılmaya hak kazanan adaylardan 50.- TL. sınav ücreti alınacaktır. Sınav ücreti T.C. Ziraat Bankası Ankara/Keçiören Şubesi TR57 0001 000811 5327 5801 5008 nolu hesabına TAREKSAV (Tarım Kredi Kooperatifleri Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı) adına yatırılacaktır.

Sınav ücretini 05.05.2011 tarihine kadar ödemeyen adaylar sınava alınmayacaktır. Sınava katılacak adayların Banka Dekontunu sınava girerken yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Noksan belgelerle yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Sınava müracaat eden adayların sahte belge koymaları veya belgeler üzerinde tahrifat yapmış olduklarının sonradan anlaşılması durumunda sınava kabul edilmeyecekler, sınava girmişler ise sınavları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca sorumluları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına ait başvuruları kabul edilen adayların haberleşme adresine, başvuru süresinin bitiminde posta ile fotoğraflı bir aday kartı gönderilecektir. Sınav gününden en geç üç gün öncesine kadar kartı eline geçmeyen ya da kaybeden adaylar, durumu, en seri şekilde Teftiş Kurulu Başkanlığına bildireceklerdir.

Sınav sonuçları, Genel Müdürlüğümüzde ve www.tarimkredi.org.tr internet adresinde, ilan edilecek, ayrıca kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Sınavı kazanarak işe başlatılacak adaylar, asgari 5 yıl süre ile çalışmak mecburiyetindedir (iki aylık deneme süresi hariç). İşe başlayacaklardan, bu süre zarfında çalışacaklarına ve bu süreden önce ayrılmaları veya kusurlu davranışları ile yetersizlikleri nedeniyle görevlerine son verilmesi halinde 50.000.- TL tazminat ödeyeceklerine dair taahhütname alınacaktır.

BAŞVURU ADRESİ:

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Yukarı Bahçelievler Mahallesi Wilhelm Thomsen Cad. No:7 06490 Bahçelievler -Çankaya/ANKARA

İrtibat Telefonları : 0 312 216 44 70, 71, 72, 73, 74

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates