27 Eylül 2020 - Pazar
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı, 43 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı, 43 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 657 Sayılı DMK 4/B Maddesine göre Sözleşmeli Personel alınacaktır.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 10-11 Temmuz 2010 ve 28 Kasım 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (2010-KPSS lisans ve 2010-KPSS ortaöğretim/önlisans) sonuçları ile Mesleki Uygulamalı Sınav sonucuna göre; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Yayın Dairesi Başkanlığı‘nda EK-1 ve EK-2’de yer alan pozisyonlarda istihdam edilmek üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B Maddesine göre “Sözleşmeli Personel” alınacaktır.

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

Yayın Dairesi Başkanlığı

DUYURU

1.GENEL AÇIKLAMA

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 10-11 Temmuz 2010 ve 28 Kasım 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (2010-KPSS lisans ve 2010-KPSS ortaöğretim/önlisans) sonuçları ile Mesleki Uygulamalı Sınav sonucuna göre; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Yayın Dairesi Başkanlığı’nda EK-1 ve EK-2’de yer alan pozisyonlarda istihdam edilmek üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B Maddesine göre “Sözleşmeli Personel” alınacaktır.

2.BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

a) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabileceklerdir.

b) İlan edilen pozisyonlara başvuracak adayların aşağıdaki başvuru genel ve özel şartlarına sahip olmaları gerekmektedir.

2.1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak.

b) Erkek adayların askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

c) Yapılacak inceleme sonunda başvurulan pozisyona uygun olmalarına engel bir durumu bulunmamak.

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak. (Kamu hizmetine ilk defa başlayacak olup, sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan sağlık kurulu raporu istenir)

2.2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a) Yukarıdaki şartları taşıyan adayların EK-1 ve EK-2‘de yer alan pozisyonların karşısındaki aranılan niteliklerin tamamını taşımaları ve nitelikleri taşıdıklarına ilişkin belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

Bu nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır.

b) KPSS (B) Grubu puan sıralamasına göre alınacak sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuracakların; 2010-KPSS lisans ve 2010-KPSS ortaöğretim/önlisans sonuçlarına göre lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOT:

06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin son fıkrasına eklenen istisnalar dışında, Kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlığımızda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli çalışanlar ile sözleşmeli çalışmakta iken, ayrılanlardan ayrıldıkları tarihten itibaren bir (1) yıl geçmeyenler başvuruda bulunamayacaklardır. Başvuruda bulunmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılanlarla 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 5917 sayılı Kanunun 47 nci maddesi gereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır.

3.BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

a) Başvuru Formu. (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı internet sitesi “http://www.tarim.gov.tr” ile Yayın Dairesi Başkanlığı internet sitesinden “http://www.tarimyayin.gov.tr” veya başvuru sırasında Kayıt Komisyonundan temin edilerek, başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve imzalanacaktır)

KPSS (B) GRUBU PUAN SIRALAMASINA GÖRE ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINA BAŞVURU FORMU

MESLEKİ UYGULAMALI SINAV SONUCUNA GÖRE ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINA BAŞVURU FORMU

b) KPSS Sonuç Belgesi. (KPSS -B- Grubu puan sıralamasına göre alınacak sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuracaklar için)

c) Nüfus Cüzdanının fotokopi veya onaylı örneği. (T.C. Kimlik No’lu)

d) 2 Adet vesikalık fotoğraf. (Son 6 ayda çekilmiş)

e) Özgeçmiş.

f) Başvuruda bulunulacak pozisyonun niteliklerine ilişkin EK-1 ve EK-2’de belirtilen belgeler.

4. BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

Başvuru Tarihi: Başvuru süresi bu personel alım ilanının ulusal bir gazetedeki ilk yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür ve 15. günden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Şekli ve Yeri: Başvuruda bulunacak adayların; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı internet sitesi http://www.tarim.gov.tr ile Yayın Dairesi Başkanlığı internet sitesinden “http://www.tarimyayin.gov.tr” veya başvuru sırasında Kayıt Kabul Komisyonundan temin edilecek “Başvuru Formu”nu, başvuracakları pozisyonun niteliklerine ilişkin belgeleri ve yukarıda sayılan belgeleri “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Yayın Dairesi Başkanlığı, İvedik Caddesi, Bankacılar Sok. No:10 Yenimahalle/ANKARA” adresinde bulunan Kayıt Kabul Komisyonuna (Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürlüğü) mesai saatleri (09.00-18.00) içerisinde elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Posta, kargo veya diğer yollardan Yayın Dairesi Başkanlığına gönderilen/ulaştırılan/teslim edilen Başvuru Formu ve ilgili belgeler geçersiz sayılacak, başvuru kabul edilmeyecektir.

5. SINAV GİRİŞ BELGESİNİN ADAYLARA TESLİMİ (Mesleki Uygulamalı Sınav Sonucuna Göre Alınacak Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Başvuranlar İçin)

a) Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, Mesleki Uygulamalı Sınava katılacak adayların listesi son başvuru tarihinden itibaren en geç 3 gün içerisinde; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı internet sitesi http://www.tarim.gov.tr; ile Yayın Dairesi Başkanlığı internet sitesinden http://www.tarimyayin.gov.tr duyurulacaktır.

b) Sınav Giriş Belgesi; sınav gününde, adaylara elden teslim edilecektir.

6. SINAV TARİHİ/SAATİ VE YERİ (Mesleki Uygulamalı Sınav Sonucuna Göre Alınacak Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Başvuranların Sınavı)

Sınav Tarihi/Saati : 27/04/2011 Çarşamba, Saat: 10.00

Sınav Yeri : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Yayın Dairesi Başkanlığı, İvedik Caddesi

Bankacılar Sok. No: 10 Yenimahalle/ANKARA

NOT:

-Adaylar; pozisyon sırasına ve alfabetik isim sırasına göre sınava alınacaktır. Aday sayısının fazla olması ve/veya aynı gün içinde sınavın tamamlanamaması durumunda sınava bir sonraki gün (Saat:10.00’da) devam edilecektir.

-Adayların, sınav günü nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

7. PERSONEL ALIMI VE SINAV ŞEKLİ

7.1. 2010 Yılı KPSS (B) Grubu puan sıralamasına göre alınacak sözleşmeli personel pozisyonları için;

2010 Yılı KPSS (B) Grubu puanından 50 (elli) ve üzeri puan almış olan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanarak, ilan edilen pozisyon sayısı kadar, 1 adet asil ve 2 adet yedek aday belirlenecektir.

7.2. Mesleki Uygulamalı Sınav Sonucuna Göre Alınacak Sözleşmeli Personel Pozisyonları için;

Mesleki Uygulamalı Sınavdan 50 (elli) ve üzeri puan almış olan adaylar başarılı sayılacak ve bu adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanarak, 1 adet asil ve 2 adet yedek aday belirlenecektir.

9. GÖREVE BAŞLATILACAKLARIN DUYURULMASI

KPSS (B) Grubu puanına ve Mesleki Uygulama Sınavı sonuçlarına göre göreve başlatılacaklar; Mesleki Uygulamalı Sınavın tamamlanmasını takip eden 3 işgünü içerisinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı internet sitesi “http://www.tarim.gov.tr” ile Yayın Dairesi Başkanlığı internet sitesinden “http://www.tarimyayin.gov.tr” yayımlanarak duyurulacaktır. Sonuçların yayımlanma tarihi aynı zamanda tebligat tarihi olarak kabul edilecek olup, göreve başlatılacaklar için ayrıca tebligatta bulunulmayacaktır.

Göreve başlatılmaya hak kazanan asil adayın sonuçların ilanından yani tebligat tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde Yayın Dairesi Başkanlığına şahsen ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayan asil aday, bu ilanda belirtilen sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilme hakkını kaybedecektir.

Asil adayın yerleştirilme hakkını kaybetmesi durumunda yukarıda bahsedilen internet sitelerinde sırası ile 1. ve 2. yedek adaylar için tebligat sayılmak üzere duyuru yapılacak olup, 4’er günlük başvuru süresi bulunacaktır (1. yedek adayın süresi dolmadan 2. yedek aday başvuruda bulunamayacaktır). Yerleştirilmeye hak kazanmaları durumunda 1. ve 2. yedek adayların da kendileri için belirtilen sürede şahsen ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Yayın Dairesi Başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayan adaylar bu ilanda belirtilen sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilme hakkını kaybedecektir.

ÖNEMLİ NOT:

Sonuçların yayımlanma tarihi aynı zamanda sonuçlara itiraz süresinin başlama tarihidir ve süresi 3 gündür. 3. günden sonra yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir.

10. SÖZLEŞME İMZALANMASINDA İSTENECEK BELGELER

a) Sözleşme imzalanacak pozisyonun adaylık şartlarında istenen belgelerin aslı veya noter onaylı örnekleri.

b) Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış, yeni tarihli).

c) 6 Adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş).

d) İkametgah Belgesi.

e) Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi.

f) Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Sicil Kaydı Belgesi (30 gün içerisinde alınmış olmalıdır).

g) Başvuru tarihi itibariyle Bakanlığımız ile Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine göre çalışılmadığına dair beyan.

11. SÖZLEŞME ÜCRETİ

Yerleştirilmesi yapılan adaylarla; EK-1 ve EK-2‘deki pozisyonların karşısında gösterilen “Aylık Brüt Sözleşme Ücreti” üzerinden sözleşme yapılacaktır.

BİLGİ İÇİN:

ADRES : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Yayın Dairesi Başkanlığı, İvedik Caddesi,

Bankacılar Sok. No:10 Yenimahalle/ANKARA

TELEFON : (312) 315 65 55-56/166

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates