20 Eylül 2020 - Pazar
Basın Duyuruları
Anasayfa » Genel » Teklif Bedelinin Asgari İşçilik Maliyetini Karşılamaması

Teklif Bedelinin Asgari İşçilik Maliyetini Karşılamaması

 KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2014/024
Gündem No : 64
Karar Tarihi : 02.04.2014
Karar No : 2014/MK-140

Şikayetçi:
Gökkuşağı Sosyal Hizmetler Sağ. Yat. Bil. Sis. Gıda Tem. Hizm. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

İhaleyi Yapan Daire:
Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Başvuru Tarih ve Sayısı:
Başvuruya Konu İhale:

28.01.2013 tarihli ve 2013/UH.II-637 sayılı kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesince verilen 18.12.2013 tarih ve E:2013/442, K:2013/1913 sayılı “davanın reddi” kararına ilişkin işlem tesis edilmesi.
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:
Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 14.11.2012 tarihinde açık ihale usulüile yapılan 2012/153755 İKN’li “Veri Hazırlama ve Kontrol Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak,Gökkuşağı Sosyal Hizmetler Sağ. Yat. Bil. Sis. Gıda Tem. Hizm. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin 19.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 31.12.2012 tarih ve 43772sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 28.01.2013tarihli ve 2013/UH.II-637sayılı karar ile; “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine,”karar verilmiştir.

Davacı Beltur Turizm Taş. Otom. Gıda Ürün. Tem. Hiz. İlet. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 14. İdare Mahkemesinin 29.05.2013 tarih ve E:2013/442 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmesi üzerine, davacı tarafından Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunulmuş ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurulunun 10.07.2013 tarih ve Y.D. İtiraz No:2013/3338 sayılı kararı ile Ankara 14. İdare Mahkemesinin 29.05.2013 tarih ve E:2013/442 sayılı kararının kaldırılmasına ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anılan kararın uygulanması amacıyla Kamu İhale Kurulunun 28.08.2013 tarihli ve 2013/MK-310 sayılı kararı ile “1- 28.01.2013 tarih ve 2013/UH.II-637 sayılı Kurul kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Bu defa, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 18.12.2013 tarih ve E:2013/442, K:2013/1913 sayılı kararı ile “…Olayda; yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca davalı idarece yapılan hesaplama sonucu uyuşmazlık konusu ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 1.005.415,20-TL olarak hesaplandığı, davacı şirketin teklif bedelinin ise 1.004.208.72-TL olduğu, dolayısıyla teklifin, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamadığı görülmektedir. Bu durumda; davacı şirketin teklif bedelinin, idarece hesaplanmış asgari işçilik maliyetini karşılamadığı anlaşıldığından, bu gerekçeyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına dair düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.” gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Anayasanın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında; yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.
Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1- 28.08.2013 tarihli ve 2013/MK-310 sayılı Kurul kararının iptaline,
2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES
Başkan

Kazım ÖZKAN
II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ
Kurul Üyesi

Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR
Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi

Share
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates