2 Ekim 2020 - Cuma
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Kamu İhale Hukuku » Danıştay 13. Daire Emsal Kararları » Tekliflerin Değerlendirilmesinde Hisse Devri Ve Fiili Durumun Dikkate Alınamayacağı

Tekliflerin Değerlendirilmesinde Hisse Devri Ve Fiili Durumun Dikkate Alınamayacağı

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicili Gazetesinin Sunulmamasının Tamamlatılabilir Bilgi Eksikliği Olarak Değerlendirilemeyeceği hakkında Danıştay 13. Dairesinin 28.01.2015 tarihli kararı

“ ….söz konusu başvuru üzerine davalı idarece yapılan inceleme sonucu tesis olunan dava konusu işlem ile “Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi” nin şirket ortağı adına düzenlendiği ve belgenin mevzuata uygun olduğu, ancak şirketin tek ortağının Ali Bengi olmasına rağmen sunulan Ticaret Sicili Gazetelerinin bu durumu tevsik etmediği, sunulan belgelere göre şirketin tek ortağının İbrahim Bengi olduğunun görüldüğü, ihale üzerinde bırakılan davacının İdari Şartname’nin 7’nci maddesi gereğince şirket ortaklarının son durumunu gösterir belgeleri sunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

……

……

Yukarıda yer verilen kamu ihale mevzuatı ve ihaleye konu olan idari şartname düzenlemeleri birlikte değerlendirildiğinde; istekliler tarafından sunulan belgelerin içeriğinde yer alan bilgi eksikliğinin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla tamamlatılabileceği, ihale mevzuatına göre usulüne uygun olarak sunulmuş geçerli bir belge olarak kabulüne imkân bulunmayan belgelerin, bilgi eksikliği olarak değerlendirilmesi ve tamamlatılmasının mümkün olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

 

Uyuşmazlığa konu ihalede, özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesinin şirket ortağı adına düzenlendiği, mevzuata uygun olduğu ancak, şirketin tek ortağı Ali Bengi olmasına rağmen ihale dosyasında sunulan Ticaret Sicil Gazetelerinin bu hususu doğrulamadığı, sunulan belgelerden şirketin tek ortağının İbrahim Bengi olduğunun görüldüğü, bu haliyle davacının, şirket ortaklarının son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetelerini sunmadığı açıktır. Ayrıca, bu hususun tamamlatılacak bir bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmesine de imkân bulunmamaktadır.

Bu itibarla, davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki İdare mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmediği “ gerekçesiyle “mahkeme kararının bozulmasına

Share
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates