21 Eylül 2020 - Pazartesi
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » TRT Yapım ve Yayın Görevlisi, Avukat, Stajyer Muhabir ve Stajyer Spiker Alım İlanı

TRT Yapım ve Yayın Görevlisi, Avukat, Stajyer Muhabir ve Stajyer Spiker Alım İlanı

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden:

STAJYER SPİKER GİRİŞ SINAVI İLANI

Kurumumuzun Merkez ve Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere 10-11 Temmuz 2010 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış (halen personel kanunlarına tabi olarak çalışıp da söz konusu sınava katılanlar dahil) olanlardan, Stajyer Spiker unvanlı (30) adet kadroya uygulamalı ve yazılı sınav yapılmak suretiyle personel alımı yapılacaktır.

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

6. Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,

7. Yurdun her yerinde görev yapmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek,

8. 01/11/2010 tarihi itibariyle 35 yaşından büyük olmamak (01 Kasım 1975 tarihi ile daha sonraki bir tarihte doğmuş olmak),

ÖZEL ŞARTLAR:

TERCİH KODU KADRO UNVANI PUAN TÜRÜ-TABAN PUANI MEZUN OLUNAN LİNANS PROGRAMI
A Stajyer Spiker KPSSP3-60 Herhangi bir Lisans programından mezun olmak.

“Başvuru Süresi: 18/10/2010 tarihinde saat 09.00’da başlar, 01/11/2010 tarihinde saat 18.00’da sona erer.

Genel ve özel şartları taşıyan adaylar, başvurularını TRT’nin internet adresi www.trt.net.tr üzerinden gerçekleştirecektir. Şahsen veya diğer yollarla yapılan başvurular ile Kurumumuzca 27/10/2008-02/11/2008, 03/12/2009-08/12/2009 tarihleri arasında yapılan Stajyer Spiker sınavında başarısız olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Bu sınava anılan internet adresi üzerinden başvurmak isteyen ve başvurusu kabul edilen adayların, Kurum tarafından açılan ve 15/10/2010 tarihli ve 27730 sayılı Resmi Gazete’nin yanı sıra aynı dönemde sair yer ve vasıtalar ile ilan edilen diğer giriş sınavlarına yapılan başvuruları dikkate alınmayacaktır. Adaylar, anılan sınavlardan yalnızca birisine başvuruda bulunabilecek olup, daha sonra tercih kodunda değişiklik yapılmayacaktır. Başvuru süresinin sonunda, adayların KPSS puanı en yüksekten başlanarak sıralanacak olup, 600 kişi uygulamalı sınava çağırılacaktır. Sıralamada en sonda yer alan adayın puanı ile aynı puana sahip diğer adaylar olması halinde, bu puana sahip adayların tümü çağrılacaktır.”

SINAVLARA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN MÜRACAAT YERİ, SÜRESİ VE ŞEKLİ:

Uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adaylar, en geç 04/11/2010 tarihinden itibaren TRT’nin internet adresi www.trt.net.tr ve TRT Genel Müdürlüğü merkez hizmet binasında ilan edilecektir. Uygulamalı sınav, TRT Genel Müdürlüğü merkez hizmet binasında yapılacaktır. Uygulamalı sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar yazılı sınava tabi tutulacaktır.

Uygulamalı ve yazılı sınav tarihleri ileriki bir tarihte TRT’nin internet adresi www.trt.net.tr ve TRT Genel Müdürlüğü merkez hizmet binasında ilan edilecektir. İlgililere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır. Sınavlara katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ilgili sınava alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacaktır.

Uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adayların, GÖREV TALEP FORMU’ndaki açıklamalar başlığını dikkate alarak Görev Talep Formu’nu eksiksiz ve doğru olarak doldurup imzalamak suretiyle, aşağıdaki belgelerle birlikte, en geç sınavın yapılacağı tarihten önceki iş günü saat 18.00’a kadar “TRT Sitesi, Turan Güneş Bulvarı, Or-An/ANKARA” adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

UYGULAMALI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARDAN TALEP EDİLECEK BELGELER:

1. Görev Talep Formu (TRT’nin internet adresinden www.trt.net.tr temin edilecektir),

2. En geç altı ay önce çekilmiş 4,5×6 cm. boyutunda 2 fotoğraf,

3. Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmiş,

4. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

5. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği.

Uygulamalı sınava katılmaya hak kazananlardan 80 TL sınav ücreti alınacaktır. Herhangi bir nedenle sınava katılamayan adaya sınav ücreti iade edilmeyecektir. Ücretin yatırılabileceği banka ve hesap numaraları aşağıdadır.

Türkiye İş Bankası Hesap No’su Hesap Adı
TRT Bürosu 4275-94427 Sınav ücreti hesabı
     
Türkiye Vakıflar Bankası Hesap No’su Hesap Adı
TRT Bürosu 840- 00158007292615749 Sınav ücreti hesabı

Sınavlara ilişkin değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılır. Her bir sınav şeklinden en az 70 puan almış olma şartı aranır. Söz konusu sınavlarda alınan puanların ortalaması genel başarı sırasını belirler, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak boş kadro sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış sayılır. Diğer adaylar için 70 ve üzeri puan almış olmak söz konusu kadroya atanmak için kazanılmış hak sayılmaz. Atama yapılacak boş kadro sayısı kadar yedek liste ilan edilebilir. Yedek listenin hakları, uygulamalı sınavının yapıldığı tarihten itibaren birinci yılın sonunda, bu sürenin bitiminden önce aynı kadro unvanına yönelik yeni bir sınav yapılması halinde bu sınavın ilan edildiği tarihte sona erer.

Sınav sonucunda başarılı olanlar, TRT’nin internet adresinde www.trt.net.tr duyurulacak ve gerekirse yazılı bildirim de yapılmak suretiyle işe başlamaları için gerekli belgeler istenecektir.

Giriş Sınavını kazanan adaylar, atamalarına esas olmak üzere talep edilecek belgeleri süresi içerisinde şahsen teslim edeceklerdir. Teslim etmeyen adayların atama işlemi yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

STAJYER MUHABİR GİRİŞ SINAVI İLANI

Kurumumuzun Merkez ve Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere 10-11 Temmuz 2010 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış (halen personel kanunlarına tabi olarak çalışıp da söz konusu sınava katılanlar dahil) olanlardan, Stajyer Muhabir unvanlı (13) adet kadroya uygulamalı ve yazılı sınav yapılmak suretiyle personel alımı yapılacaktır.

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

6. Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,

7. Yurdun her yerinde görev yapmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek,

8. 01/11/2010 tarihi itibariyle 35 yaşından büyük olmamak (01 Kasım 1975 tarihi ile daha sonraki bir tarihte doğmuş olmak),

9. Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS 2008 Kasım, 2009 Mayıs-Kasım, 2010 Mayıs); İngilizce, Arapça, Rusça, Farsça, Çince, Almanca, İspanyolca dillerinin herhangi birinden en az (C) düzeyinde puan almış olmak (İngilizce ve Almanca için, 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde söz konusu Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’nın yabancı dil bölümünden en az 42 soruya doğru cevap verenler için yukarıdaki KPDS şartı aranmaz. Ayrıca, İngilizce için ilan tarihinden önceki 2 yıl içinde TOEFL CBT 155, TOEFL IBT 65, TOEFL PBT 470, TOEIC 775, FCE C, CAE C, CPE C düzeyinde puan alanlar veya ilan tarihinden önceki 2 yıl içinde IELTS (Akademik) sınavından en az 6 puan alanlar için de yukarıdaki KPDS şartı aranmaz). İlgili belgeler uygulamalı sınavdan önce ibraz edilecektir.

ÖZEL ŞARTLAR:

TERCİH KODU KADRO UNVANI PUAN TÜRÜ-TABAN PUANI MEZUN OLUNAN LİNANS PROGRAMI
B Stajyer Muhabir KPSSP3-50 Herhangi bir Lisans programından mezun olmak.

“Başvuru Süresi: 18/10/2010 tarihinde saat 09.00’da başlar, 01/11/2010 tarihinde saat 18.00’da sona erer.

Genel ve özel şartları taşıyan adaylar, başvurularını TRT’nin internet adresi www.trt.net.tr üzerinden gerçekleştirecektir. Şahsen veya diğer yollarla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Bu sınava anılan internet adresi üzerinden başvurmak isteyen ve başvurusu kabul edilen adayların, Kurum tarafından açılan ve 15/10/2010 tarihli ve 27730 sayılı Resmi Gazete’nin yanı sıra aynı dönemde sair yer ve vasıtalar ile ilan edilen diğer giriş sınavlarına yapılan başvuruları dikkate alınmayacaktır. Adaylar, anılan sınavlardan yalnızca birisine başvuruda bulunabilecek olup, daha sonra tercih kodunda değişiklik yapılmayacaktır. Başvuru süresinin sonunda, adayların KPSS puanı en yüksekten başlanarak sıralanacak olup, 130 kişi uygulamalı sınava çağırılacaktır. Sıralamada en sonda yer alan adayın puanı ile aynı puana sahip diğer adaylar olması halinde, bu puana sahip adayların tümü çağrılacaktır.”

SINAVLARA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN MÜRACAAT YERİ, SÜRESİ VE ŞEKLİ:

Uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adaylar, en geç 04/11/2010 tarihinden itibaren TRT’nin internet adresi www.trt.net.tr ve TRT Genel Müdürlüğü merkez hizmet binasında ilan edilecektir. Uygulamalı sınav, TRT Genel Müdürlüğü merkez hizmet binasında yapılacaktır. Uygulamalı sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar yazılı sınava tabi tutulacaktır.

Uygulamalı ve yazılı sınav tarihleri ileriki bir tarihte TRT’nin internet adresi www.trt.net.tr ve TRT Genel Müdürlüğü merkez hizmet binasında ilan edilecektir. İlgililere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır. Sınavlara katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ilgili sınava alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacaktır.

Uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adayların, GÖREV TALEP FORMU’ndaki açıklamalar başlığını dikkate alarak Görev Talep Formu’nu eksiksiz ve doğru olarak doldurup imzalamak suretiyle, aşağıdaki belgelerle birlikte, en geç sınavın yapılacağı tarihten önceki iş günü saat 18.00’a kadar “TRT Sitesi, Turan Güneş Bulvarı, Or-An/ANKARA” adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

UYGULAMALI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARDAN TALEP EDİLECEK BELGELER:

1. Görev Talep Formu (TRT’nin internet adresinden www.trt.net.tr temin edilecektir),

2. En geç altı ay önce çekilmiş 4,5×6 cm. boyutunda 2 fotoğraf,

3. Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmiş,

4. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

5. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği.

6.Yabancı dil belgesi.

Uygulamalı sınava katılmaya hak kazananlardan 80 TL sınav ücreti alınacaktır. Herhangi bir nedenle sınava katılamayan adaya sınav ücreti iade edilmeyecektir. Ücretin yatırılabileceği banka ve hesap numaraları aşağıdadır.

Türkiye İş Bankası Hesap No’su Hesap Adı
TRT Bürosu 4275-94427 Sınav ücreti hesabı
     
Türkiye Vakıflar Bankası Hesap No’su Hesap Adı
TRT Bürosu 840- 00158007292615749 Sınav ücreti hesabı

Sınavlara ilişkin değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılır. Her bir sınav şeklinden en az 70 puan almış olma şartı aranır. Söz konusu sınavlarda alınan puanların ortalaması genel başarı sırasını belirler, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak boş kadro sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış sayılır. Diğer adaylar için 70 ve üzeri puan almış olmak söz konusu kadroya atanmak için kazanılmış hak sayılmaz. Atama yapılacak boş kadro sayısı kadar yedek liste ilan edilebilir. Yedek listenin hakları, uygulamalı sınavının yapıldığı tarihten itibaren birinci yılın sonunda, bu sürenin bitiminden önce aynı kadro unvanına yönelik yeni bir sınav yapılması halinde bu sınavın ilan edildiği tarihte sona erer.

Sınav sonucunda başarılı olanlar, TRT’nin internet adresinde www.trt.net.tr duyurulacak ve gerekirse yazılı bildirim de yapılmak suretiyle işe başlamaları için gerekli belgeler istenecektir.

Giriş Sınavını kazanan adaylar, atamalarına esas olmak üzere talep edilecek belgeleri süresi içerisinde şahsen teslim edeceklerdir. Teslim etmeyen adayların atama işlemi yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

YAPIM VE YAYIN GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI İLANI

Kurumumuzun Merkez ve Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere 10-11 Temmuz 2010 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış (halen personel kanunlarına tabi olarak çalışıp da söz konusu sınava katılanlar dahil) olanlardan, yapım ve yayın ile ilgili görevleri (prodüksiyon hizmetleri ağırlıklı) yapmak üzere Yapım ve Yayın Görevlisi unvanlı (30) adet kadroya yazılı ve sözlü-mülakat sınavı yapılmak suretiyle personel alımı yapılacaktır.

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

6. Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,

7. Yurdun her yerinde görev yapmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek,

8. 01/11/2010 tarihi itibariyle 35 yaşından büyük olmamak (01 Kasım 1975 tarihi ile daha sonraki bir tarihte doğmuş olmak),

ÖZEL ŞARTLAR:

TERCİH KODU KADRO UNVANI PUAN TÜRÜ-TABAN PUANI MEZUN OLUNAN LİNANS PROGRAMI
C Yapım ve Yayın Görevlisi KPSSP3-60 Herhangi bir Lisans programından mezun olmak.

“Başvuru Süresi: 18/10/2010 tarihinde saat 09.00’da başlar, 01/11/2010 tarihinde saat 18.00’da sona erer.

Genel ve özel şartları taşıyan adaylar, başvurularını TRT’nin internet adresi www.trt.net.tr üzerinden gerçekleştirecektir. Şahsen veya diğer yollarla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Bu sınava anılan internet adresi üzerinden başvurmak isteyen ve başvurusu kabul edilen adayların, Kurum tarafından açılan ve 15/10/2010 tarihli ve 27730 sayılı Resmi Gazete’nin yanı sıra aynı dönemde sair yer ve vasıtalar ile ilan edilen diğer giriş sınavlarına yapılan başvuruları dikkate alınmayacaktır. Adaylar, anılan sınavlardan yalnızca birisine başvuruda bulunabilecek olup, daha sonra tercih kodunda değişiklik yapılmayacaktır. Başvuru süresinin sonunda, adayların KPSS puanı en yüksekten başlanarak sıralanacak olup, 300 kişi yazılı sınava çağırılacaktır. Sıralamada en sonda yer alan adayın puanı ile aynı puana sahip diğer adaylar olması halinde, bu puana sahip adayların tümü çağrılacaktır.”

SINAVLARA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN MÜRACAAT YERİ, SÜRESİ VE ŞEKLİ:

” Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar, en geç 04/11/2010 tarihinden itibaren TRT’nin internet adresi www.trt.net.tr ve TRT Genel Müdürlüğü merkez hizmet binasında ilan edilecek olup, ilgililere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır.

Yazılı ve sözlü-mülakat sınavlarının yeri, zamanı, yazılı sınav öncesi talep edilen belgelerin teslim tarihi ve sınavlara ilişkin diğer hususlar TRT’nin internet adresi www.trt.net.tr ve TRT Genel Müdürlüğü merkez hizmet binasında ilan edilecek, ilgililere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır.

Sınavlara katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ilgili sınava alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacaktır.

YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARDAN TALEP EDİLECEK BELGELER:

1. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği.

3. Görev Talep Formu (TRT’nin internet adresinden www.trt.net.tr temin edilecektir),

4. En geç altı ay önce çekilmiş 4,5×6 cm. boyutunda 2 fotoğraf,

5. Kendi el yazısı ile yazılmış Özgeçmiş.

Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar sözlü-mülakat sınavına çağırılacaktır. Yazılı sınava katılmaya hak kazananlardan 80 TL sınav ücreti alınacaktır. Herhangi bir nedenle sınava katılamayan adaya sınav ücreti iade edilmeyecektir. Ücretin yatırılabileceği banka ve hesap numaraları aşağıdadır.

Türkiye İş Bankası Hesap No’su Hesap Adı
TRT Bürosu 4275-94427 Sınav ücreti hesabı
     
Türkiye Vakıflar Bankası Hesap No’su Hesap Adı
TRT Bürosu 840- 00158007292615749 Sınav ücreti hesabı

Sınavlara ilişkin değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılır. Her bir sınav şeklinden en az 70 puan almış olma şartı aranır. Söz konusu sınavlarda alınan puanların ortalaması genel başarı sırasını belirler, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak boş kadro sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış sayılır. Diğer adaylar için 70 ve üzeri puan almış olmak söz konusu kadroya atanmak için kazanılmış hak sayılmaz. Atama yapılacak boş kadro sayısı kadar yedek liste ilan edilebilir. Yedek listenin hakları, yazılı sınavının yapıldığı tarihten itibaren birinci yılın sonunda, bu sürenin bitiminden önce aynı kadro unvanına yönelik yeni bir sınav yapılması halinde bu sınavın ilan edildiği tarihte sona erer.

Sınav sonucunda başarılı olanlar, TRT’nin internet adresinde www.trt.net.tr duyurulacak ve gerekirse yazılı bildirim de yapılmak suretiyle işe başlamaları için gerekli belgeler istenecektir.

Giriş Sınavını kazanan adaylar, atamalarına esas olmak üzere talep edilecek belgeleri süresi içerisinde şahsen teslim edeceklerdir. Teslim etmeyen adayların atama işlemi yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

YAPIM VE YAYIN GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI İLANI

Kurumumuzun Merkez ve Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere 10-11 Temmuz 2010 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış (halen personel kanunlarına tabi olarak çalışıp da söz konusu sınava katılanlar dahil) olanlardan, yapım ve yayın ile ilgili görevleri (kurgu ağırlıklı) yapmak üzere Yapım ve Yayın Görevlisi unvanlı (7) adet kadroya yazılı ve sözlü-mülakat sınavı yapılmak suretiyle personel alımı yapılacaktır.

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

6. Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,

7. Yurdun her yerinde görev yapmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek,

8. 01/11/2010 tarihi itibariyle 35 yaşından büyük olmamak (01 Kasım 1975 tarihi ile daha sonraki bir tarihte doğmuş olmak),

ÖZEL ŞARTLAR:

TERCİH KODU KADRO UNVANI PUAN TÜRÜ-TABAN PUANI MEZUN OLUNAN LİNANS PROGRAMI
D Yapım ve Yayın Görevlisi KPSSP3-60 AKSESUAR TASARIMI BASIN VE YAYIN/BASIN-YAYIN BİLGİ İŞLEMİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BİLGİSAYAR BİLGİSAYAR BİLİMİ / BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BİLGİSAYAR DONANIMI VE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE AĞLARI BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENLİĞİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYAR VE ENFORMASYON SİSTEMLERİ BİLGİSAYAR VE ENFORMATİK / BİLGİSAYAR-ENFORMATİK BİLGİSAYAR VE KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİMİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ CAM DRAMA VE OYUNCULUK DRAMATİK YAZARLIK DRAMATİK YAZARLIK-DRAMATURJİ/ DRAMATURJİ- DRAMATİK YAZARLIK ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ FOTOĞRAF FOTOĞRAF VE VİDEO GAZETECİLİK GAZETECİLİK VE HALKLA İLİŞKİLER GÖRSEL İLETİŞİM SANATI GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI GÖRSEL SANATLAR GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI GÖRSEL SANATLAR VE İLETİŞİM TASARIMI GÖRÜNTÜ SANATLARI HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM HEYKEL İLETİŞİM İLETİŞİM BİLİMLERİ İLETİŞİM SANATLARI İLETİŞİM TASARIMI İLETİŞİM TASARIMI (MULTİMEDİA) İLETİŞİM VE TASARIM KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ KURGU-SES VE GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ MEDYA VE İLETİŞİM MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ OYUNCULUK PLASTİK SANATLAR PLASTİK SANATLAR (RESİM – HEYKEL VE TAKI TASARIMI, SERAMİK) / PLASTİK SANATLAR (RESİM, HEYKEL, SERAMİK VE TAKI TASARIMI) PLASTİK SANATLAR (RESİM-HEYKEL SERAMİK) / PLASTİK SANATLAR(RESİM-HEYKEL VE SERAMİK) RADYO VE TELEVİZYON / RADYO-TV RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA / RADYO-TELEVİZYON, SİNEMA RADYO, TV VE SİNEMA RADYO-TV-SİNEMA RADYO-TV-SİNEMA VE GÖRSEL SANATLAR REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ REKLAMCILIK REKLAMCILIK VE HALKLA İLİŞKİLER RESİM RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ/RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ RESİM ÖĞRETMENLİĞİ RESİM-HEYKEL (PLASTİK SANATLAR) RESİM-İŞ EĞİTİMİ SAHNE DEKORLARI VE KOSTÜMÜ SAHNE SANATLARI SAHNE TASARIMI SAHNE VE GÖRÜNTÜ SANATLARI SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI YÖNETİMİ SANAT (TASARIM) YÖNETİMİ SANAT TASARIMI/ SANAT VE TASARIM SANAT VE TASARIM YÖNETİMİ SANAT YÖNETİMİ SERAMİK SERAMİK ÖĞRETMENLİĞİ SERAMİK SANATLAR/SERAMİK SANATLARI SERAMİK VE CAM/ SERAMİK VE CAM TASARIMI SİNEMA SİNEMA VE TELEVİZYON SİNEMA-TV SİNEMA-TV FOTOĞRAF / SİNEMA-TV-FOTOĞRAF TAKI TASARIMI TAKI TASARIMI (PLASTİK SANATLAR) TAKI TEKNOLOJİSİ VE TASARIMI TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI TİYATRO TİYATRO (DEKOR VE KOSTÜM) TİYATRO (OYUNCULUK) TİYATRO ELEŞTİRMENLİĞİ VE DRAMATURJİ yukarıda sayılan lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

Başvuru Süresi: 18/10/2010 tarihinde saat 09.00’da başlar, 01/11/2010 tarihinde saat 18.00’da sona erer.

Genel ve özel şartları taşıyan adaylar, başvurularını TRT’nin internet adresi www.trt.net.tr üzerinden gerçekleştirecektir. Şahsen veya diğer yollarla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Bu sınava anılan internet adresi üzerinden başvurmak isteyen ve başvurusu kabul edilen adayların, Kurum tarafından açılan ve 15/10/2010 tarihli ve 27730 sayılı Resmi Gazete’nin yanı sıra aynı dönemde sair yer ve vasıtalar ile ilan edilen diğer giriş sınavlarına yapılan başvuruları dikkate alınmayacaktır. Adaylar, anılan sınavlardan yalnızca birisine başvuruda bulunabilecek olup, daha sonra tercih kodunda değişiklik yapılmayacaktır. Başvuru süresinin sonunda, adayların KPSS puanı en yüksekten başlanarak sıralanacak olup, 70 kişi yazılı sınava çağırılacaktır. Sıralamada en sonda yer alan adayın puanı ile aynı puana sahip diğer adaylar olması halinde, bu puana sahip adayların tümü çağrılacaktır.”

SINAVLARA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN MÜRACAAT YERİ, SÜRESİ VE ŞEKLİ:

” Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar, en geç 04/11/2010 tarihinden itibaren TRT’nin internet adresi www.trt.net.tr ve TRT Genel Müdürlüğü merkez hizmet binasında ilan edilecek olup, ilgililere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır.

Yazılı ve sözlü-mülakat sınavlarının yeri, zamanı, yazılı sınav öncesi talep edilen belgelerin teslim tarihi ve sınavlara ilişkin diğer hususlar TRT’nin internet adresi www.trt.net.tr ve TRT Genel Müdürlüğü merkez hizmet binasında ilan edilecek, ilgililere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır.

Sınavlara katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ilgili sınava alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacaktır.

YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARDAN TALEP EDİLECEK BELGELER:

1. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği.

3. Görev Talep Formu (TRT’nin internet adresinden www.trt.net.tr temin edilecektir),

4. En geç altı ay önce çekilmiş 4,5×6 cm. boyutunda 2 fotoğraf,

5. Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmiş.

Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar sözlü-mülakat sınavına çağırılacaktır. Yazılı sınava katılmaya hak kazananlardan 80 TL sınav ücreti alınacaktır. Herhangi bir nedenle sınava katılamayan adaya sınav ücreti iade edilmeyecektir. Ücretin yatırılabileceği banka ve hesap numaraları aşağıdadır.

Türkiye İş Bankası Hesap No’su Hesap Adı
TRT Bürosu 4275-94427 Sınav ücreti hesabı
Türkiye Vakıflar Bankası Hesap No’su Hesap Adı
TRT Bürosu 840- 00158007292615749 Sınav ücreti hesabı

Sınavlara ilişkin değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılır. Her bir sınav şeklinden en az 70 puan almış olma şartı aranır. Söz konusu sınavlarda alınan puanların ortalaması genel başarı sırasını belirler, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak boş kadro sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış sayılır. Diğer adaylar için 70 ve üzeri puan almış olmak söz konusu kadroya atanmak için kazanılmış hak sayılmaz. Atama yapılacak boş kadro sayısı kadar yedek liste ilan edilebilir. Yedek listenin hakları, yazılı sınavının yapıldığı tarihten itibaren birinci yılın sonunda, bu sürenin bitiminden önce aynı kadro unvanına yönelik yeni bir sınav yapılması halinde bu sınavın ilan edildiği tarihte sona erer.

Sınav sonucunda başarılı olanlar, TRT’nin internet adresinde www.trt.net.tr duyurulacak ve gerekirse yazılı bildirim de yapılmak suretiyle işe başlamaları için gerekli belgeler istenecektir.

Giriş Sınavını kazanan adaylar, atamalarına esas olmak üzere talep edilecek belgeleri süresi içerisinde şahsen teslim edeceklerdir. Teslim etmeyen adayların atama işlemi yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

YAPIM VE YAYIN GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI İLANI

Kurumumuzun Merkez ve Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere 10-11 Temmuz 2010 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış (halen personel kanunlarına tabi olarak çalışıp da söz konusu sınava katılanlar dahil) olanlardan, yapım ve yayın ile ilgili görevleri (ses ağırlıklı) yapmak üzere Yapım ve Yayın Görevlisi unvanlı (15) adet kadroya yazılı ve sözlü-mülakat sınavı yapılmak suretiyle personel alımı yapılacaktır.

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

6. Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,

7. Yurdun her yerinde görev yapmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek,

8. 01/11/2010 tarihi itibariyle 35 yaşından büyük olmamak (01 Kasım 1975 tarihi ile daha sonraki bir tarihte doğmuş olmak),

ÖZEL ŞARTLAR:

 

TERCİH KODU KADRO UNVANI PUAN TÜRÜ-TABAN PUANI MEZUN OLUNAN LİNANS PROGRAMI
E Yapım ve Yayın Görevlisi KPSSP3-60 ARP BASIN VE YAYIN/BASIN-YAYIN BİLGİ İŞLEMİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BİLGİSAYAR BİLGİSAYAR BİLİMİ / BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BİLGİSAYAR DONANIMI VE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE AĞLARI BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENLİĞİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYAR VE ENFORMASYON SİSTEMLERİ BİLGİSAYAR VE ENFORMATİK / BİLGİSAYAR-ENFORMATİK BİLGİSAYAR VE KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİMİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ DEVLET KONSERVATUVARI DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUARI / DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUVARI DRAMA VE OYUNCULUK DRAMATİK YAZARLIK DRAMATİK YAZARLIK-DRAMATURJİ/ DRAMATURJİ- DRAMATİK YAZARLIK DUYSAL (SES) SANATLARI TASARIMI/ DUYSAL SANATLARI TASARIMI ELEKTRONİK ELEKTRONİK İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ ELEKTRONİK ÖĞRETMENLİĞİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME ÖĞRETMENLİĞİ ELEKTRONİK VE TELEKOMÜNİKASYON ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ FOTOĞRAF FOTOĞRAF VE VİDEO GAZETECİLİK GAZETECİLİK VE HALKLA İLİŞKİLER GİTAR GÖRSEL İLETİŞİM SANATI GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI GÖRSEL SANATLAR GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI GÖRSEL SANATLAR VE İLETİŞİM TASARIMI GÖRÜNTÜ SANATLARI HABERLEŞME DONANIMI VE TEKNOLOJİLERİ HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM İLETİŞİM İLETİŞİM BİLİMLERİ İLETİŞİM SANATLARI İLETİŞİM TASARIMI İLETİŞİM TASARIMI (MULTİMEDİA) İLETİŞİM VE TASARIM KOMPOZİSYON/ KOMPOSİZYON KOMPOSİZYON VE MÜZİK TEORİSİ/KOMPOZİSYON VE MÜZİK TEORİSİ KOMPOSİZYON VE ORKESTRA ŞEFLİĞİ/ KOMPOZİSYON VE ORKESTRA ŞEFLİĞİ KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ KORO KURGU-SES VE GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ MEDYA VE İLETİŞİM MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ MÜZİK MÜZİK (PİYANO, YAYLI ÇALGILAR, NEFESLİ ÇALGILAR VE VURMA ÇALGILAR, KORO, TEORİ-KOMPOSİZYON, RİTMİK MÜZİK) MÜZİK (PİYANO, YAYLI ÇALGILAR, NEFESLİ ÇALGILAR VE VURMA ÇALGILAR,ŞAN, TEORİ-KOMPOSİZYON) MÜZİK BİLİMLERİ/MÜZİK BİLİMLER MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ MÜZİK TEKNOLOJİLERİ / MÜZİK TEKNOLOJİSİ MÜZİK TEORİSİ MÜZİK TOPLULUKLARI MÜZİKOLOJİ/GENEL MÜZİKOLOJİ MÜZİKOLOJİ VE KOMPOZİSYON NEFESLİ ÇALGILAR NEFESLİ ÇALGILAR VE VURMA ÇALGILAR/NEFESLİ VE VURMA ÇALGILAR NEFESLİ ÇALGILAR VE VURMA SAZLAR NEFESLİ SAZLAR OPERA OPERA VE KONSER ŞARKICILIĞI OPERA, KORO VE POPÜLER MÜZİK ŞARKICILIĞI ORKESTRA ŞEFLİĞİ OYUNCULUK PİYANO PİYANO ARP / PİYANO VE HARP PİYANO-ARP-GİTAR / PİYANO,ARP,GİTAR PİYANO-GİTAR RADYO VE TELEVİZYON / RADYO-TV RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA / RADYO-TELEVİZYON, SİNEMA RADYO, TV VE SİNEMA RADYO-TV-SİNEMA RADYO-TV-SİNEMA VE GÖRSEL SANATLAR REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ REKLAMCILIK REKLAMCILIK VE HALKLA İLİŞKİLER RİTMİK MÜZİK SAHNE DEKORLARI VE KOSTÜMÜ SAHNE SANATLARI SAHNE TASARIMI SAHNE VE GÖRÜNTÜ SANATLARI SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI YÖNETİMİ SANAT (TASARIM) YÖNETİMİ SANAT TASARIMI/SANAT VE TASARIM SANAT VE TASARIM YÖNETİMİ SANAT YÖNETİMİ SES EĞİTİMİ SİNEMA SİNEMA VE TELEVİZYON SİNEMA-TV SİNEMA-TV FOTOĞRAF / SİNEMA-TV-FOTOĞRAF ŞAN ŞAN OPERA/ŞAN VE OPERA/ŞAN-OPERA TELEKOMÜNİKASYON ÖĞRETMENLİĞİ TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI TEORİ-KOMPOZİSYON (MÜZİK) TİYATRO TİYATRO (DEKOR VE KOSTÜM) TİYATRO (OYUNCULUK) TİYATRO ELEŞTİRMENLİĞİ VE DRAMATURJİ ÜFLEME VE VURMA ÇALGILAR/ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR/ ÜFLEME VE VURMALI ÇALGILAR VURMA ÇALGILAR/VURMALI ÇALGILAR VURMA SAZLAR YAYLI ÇALGILAR YAYLI SAZLAR yukarıda sayılan lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

 

“Başvuru Süresi: 18/10/2010 tarihinde saat 09.00’da başlar, 01/11/2010 tarihinde saat 18.00’da sona erer.

Genel ve özel şartları taşıyan adaylar, başvurularını TRT’nin internet adresi www.trt.net.tr üzerinden gerçekleştirecektir. Şahsen veya diğer yollarla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Bu sınava anılan internet adresi üzerinden başvurmak isteyen ve başvurusu kabul edilen adayların, Kurum tarafından açılan ve 15/10/2010 tarihli ve 27730 sayılı Resmi Gazete’nin yanı sıra aynı dönemde sair yer ve vasıtalar ile ilan edilen diğer giriş sınavlarına yapılan başvuruları dikkate alınmayacaktır. Adaylar, anılan sınavlardan yalnızca birisine başvuruda bulunabilecek olup, daha sonra tercih kodunda değişiklik yapılmayacaktır. Başvuru süresinin sonunda, adayların KPSS puanı en yüksekten başlanarak sıralanacak olup, 150 kişi yazılı sınava çağırılacaktır. Sıralamada en sonda yer alan adayın puanı ile aynı puana sahip diğer adaylar olması halinde, bu puana sahip adayların tümü çağrılacaktır.”

SINAVLARA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN MÜRACAAT YERİ, SÜRESİ VE ŞEKLİ:

“Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar, en geç 04/11/2010 tarihinden itibaren TRT’nin internet adresi www.trt.net.tr ve TRT Genel Müdürlüğü merkez hizmet binasında ilan edilecek olup, ilgililere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır.

Yazılı ve sözlü-mülakat sınavlarının yeri, zamanı, yazılı sınav öncesi talep edilen belgelerin teslim tarihi ve sınavlara ilişkin diğer hususlar TRT’nin internet adresi www.trt.net.tr ve TRT Genel Müdürlüğü merkez hizmet binasında ilan edilecek, ilgililere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır.

Sınavlara katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ilgili sınava alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacaktır.

YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARDAN TALEP EDİLECEK BELGELER:

1. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği.

3. Görev Talep Formu (TRT’nin internet adresinden www.trt.net.tr temin edilecektir),

4. En geç altı ay önce çekilmiş 4,5×6 cm. boyutunda 2 fotoğraf,

5. Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmiş.

Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar sözlü-mülakat sınavına çağırılacaktır. Yazılı sınava katılmaya hak kazananlardan 80 TL sınav ücreti alınacaktır. Herhangi bir nedenle sınava katılamayan adaya sınav ücreti iade edilmeyecektir. Ücretin yatırılabileceği banka ve hesap numaraları aşağıdadır.

Türkiye İş Bankası Hesap No’su Hesap Adı
TRT Bürosu 4275-94427 Sınav ücreti hesabı
     
Türkiye Vakıflar Bankası Hesap No’su Hesap Adı
TRT Bürosu 840- 00158007292615749 Sınav ücreti hesabı

Sınavlara ilişkin değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılır. Her bir sınav şeklinden en az 70 puan almış olma şartı aranır. Söz konusu sınavlarda alınan puanların ortalaması genel başarı sırasını belirler, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak boş kadro sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış sayılır. Diğer adaylar için 70 ve üzeri puan almış olmak söz konusu kadroya atanmak için kazanılmış hak sayılmaz. Atama yapılacak boş kadro sayısı kadar yedek liste ilan edilebilir. Yedek listenin hakları, yazılı sınavının yapıldığı tarihten itibaren birinci yılın sonunda, bu sürenin bitiminden önce aynı kadro unvanına yönelik yeni bir sınav yapılması halinde bu sınavın ilan edildiği tarihte sona erer.

Sınav sonucunda başarılı olanlar, TRT’nin internet adresinde www.trt.net.tr duyurulacak ve gerekirse yazılı bildirim de yapılmak suretiyle işe başlamaları için gerekli belgeler istenecektir.

Giriş Sınavını kazanan adaylar, atamalarına esas olmak üzere talep edilecek belgeleri süresi içerisinde şahsen teslim edeceklerdir. Teslim etmeyen adayların atama işlemi yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

YAPIM VE YAYIN GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI İLANI

Kurumumuzun Merkez ve Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere 10-11 Temmuz 2010 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış (halen personel kanunlarına tabi olarak çalışıp da söz konusu sınava katılanlar dahil) olanlardan, yapım ve yayın ile ilgili görevleri (ışık ağırlıklı) yapmak üzere Yapım ve Yayın Görevlisi unvanlı (10) adet kadroya yazılı ve sözlü-mülakat sınavı yapılmak suretiyle personel alımı yapılacaktır.

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

6. Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,

7. Yurdun her yerinde görev yapmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek,

8. 01/11/2010 tarihi itibariyle 35 yaşından büyük olmamak (01 Kasım 1975 tarihi ile daha sonraki bir tarihte doğmuş olmak),

ÖZEL ŞARTLAR:

TERCİH KODU KADRO UNVANI PUAN TÜRÜ-TABAN PUANI MEZUN OLUNAN LİNANS PROGRAMI
F Yapım ve Yayın Görevlisi KPSSP3-60 BASIN VE YAYIN/BASIN-YAYIN BİLGİ İŞLEMİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BİLGİSAYAR BİLGİSAYAR BİLİMİ / BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BİLGİSAYAR DONANIMI VE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE AĞLARI BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENLİĞİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYAR VE ENFORMASYON SİSTEMLERİ BİLGİSAYAR VE ENFORMATİK / BİLGİSAYAR-ENFORMATİK BİLGİSAYAR VE KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİMİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ DRAMA VE OYUNCULUK DRAMATİK YAZARLIK DRAMATİK YAZARLIK-DRAMATURJİ/ DRAMATURJİ- DRAMATİK YAZARLIK ELEKTRONİK ELEKTRONİK İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ ELEKTRONİK ÖĞRETMENLİĞİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME ÖĞRETMENLİĞİ ELEKTRONİK VE TELEKOMÜNİKASYON ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ FOTOĞRAF FOTOĞRAF VE VİDEO GAZETECİLİK GAZETECİLİK VE HALKLA İLİŞKİLER GÖRSEL İLETİŞİM SANATI GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI GÖRSEL SANATLAR GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI GÖRSEL SANATLAR VE İLETİŞİM TASARIMI GÖRÜNTÜ SANATLARI HABERLEŞME DONANIMI VE TEKNOLOJİLERİ HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM İLETİŞİM İLETİŞİM BİLİMLERİ İLETİŞİM SANATLARI İLETİŞİM TASARIMI İLETİŞİM TASARIMI (MULTİMEDİA) İLETİŞİM VE TASARIM KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ KURGU-SES VE GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ MEDYA VE İLETİŞİM MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ OYUNCULUK RADYO VE TELEVİZYON / RADYO-TV RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA / RADYO-TELEVİZYON, SİNEMA RADYO, TV VE SİNEMA RADYO-TV-SİNEMA RADYO-TV-SİNEMA VE GÖRSEL SANATLAR REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ REKLAMCILIK REKLAMCILIK VE HALKLA İLİŞKİLER SAHNE DEKORLARI VE KOSTÜMÜ SAHNE SANATLARI SAHNE TASARIMI SAHNE VE GÖRÜNTÜ SANATLARI SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI YÖNETİMİ SANAT (TASARIM) YÖNETİMİ SANAT TASARIMI/SANAT VE TASARIM SANAT VE TASARIM YÖNETİMİ SANAT YÖNETİMİ SİNEMA SİNEMA VE TELEVİZYON SİNEMA-TV SİNEMA-TV FOTOĞRAF / SİNEMA-TV-FOTOĞRAF TELEKOMÜNİKASYON ÖĞRETMENLİĞİ TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI TİYATRO TİYATRO (DEKOR VE KOSTÜM) TİYATRO (OYUNCULUK) TİYATRO ELEŞTİRMENLİĞİ VE DRAMATURJİ yukarıda sayılan lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

“Başvuru Süresi: 18/10/2010 tarihinde saat 09.00’da başlar, 01/11/2010 tarihinde saat 18.00’da sona erer.

Genel ve özel şartları taşıyan adaylar, başvurularını TRT’nin internet adresi www.trt.net.tr üzerinden gerçekleştirecektir. Şahsen veya diğer yollarla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Bu sınava anılan internet adresi üzerinden başvurmak isteyen ve başvurusu kabul edilen adayların, Kurum tarafından açılan ve 15/10/2010 tarihli ve 27730 sayılı Resmi Gazetenin yanı sıra aynı dönemde sair yer ve vasıtalar ile ilan edilen diğer giriş sınavlarına yapılan başvuruları dikkate alınmayacaktır. Adaylar, anılan sınavlardan yalnızca birisine başvuruda bulunabilecek olup, daha sonra tercih kodunda değişiklik yapılmayacaktır. Başvuru süresinin sonunda, adayların KPSS puanı en yüksekten başlanarak sıralanacak olup, 100 kişi yazılı sınava çağırılacaktır. Sıralamada en sonda yer alan adayın puanı ile aynı puana sahip diğer adaylar olması halinde, bu puana sahip adayların tümü çağrılacaktır.”

SINAVLARA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN MÜRACAAT YERİ, SÜRESİ VE ŞEKLİ:

“Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar, en geç 04/11/2010 tarihinden itibaren TRT’nin internet adresi www.trt.net.tr ve TRT Genel Müdürlüğü merkez hizmet binasında ilan edilecek olup, ilgililere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır.

Yazılı ve sözlü-mülakat sınavlarının yeri, zamanı, yazılı sınav öncesi talep edilen belgelerin teslim tarihi ve sınavlara ilişkin diğer hususlar TRT’nin internet adresi www.trt.net.tr ve TRT Genel Müdürlüğü merkez hizmet binasında ilan edilecek, ilgililere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır.

Sınavlara katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ilgili sınava alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacaktır.

YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARDAN TALEP EDİLECEK BELGELER:

1. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği.

3. Görev Talep Formu (TRT’nin internet adresinden www.trt.net.tr temin edilecektir),

4. En geç altı ay önce çekilmiş 4,5×6 cm. boyutunda 2 fotoğraf,

5. Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmiş.

Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar sözlü-mülakat sınavına çağırılacaktır. Yazılı sınava katılmaya hak kazananlardan 80 TL sınav ücreti alınacaktır. Herhangi bir nedenle sınava katılamayan adaya sınav ücreti iade edilmeyecektir. Ücretin yatırılabileceği banka ve hesap numaraları aşağıdadır.

Türkiye İş Bankası Hesap No’su Hesap Adı
TRT Bürosu 4275-94427 Sınav ücreti hesabı
     
Türkiye Vakıflar Bankası Hesap No’su Hesap Adı
TRT Bürosu 840- 00158007292615749 Sınav ücreti hesabı

Sınavlara ilişkin değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılır. Her bir sınav şeklinden en az 70 puan almış olma şartı aranır. Söz konusu sınavlarda alınan puanların ortalaması genel başarı sırasını belirler, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak boş kadro sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış sayılır. Diğer adaylar için 70 ve üzeri puan almış olmak söz konusu kadroya atanmak için kazanılmış hak sayılmaz. Atama yapılacak boş kadro sayısı kadar yedek liste ilan edilebilir. Yedek listenin hakları, yazılı sınavının yapıldığı tarihten itibaren birinci yılın sonunda, bu sürenin bitiminden önce aynı kadro unvanına yönelik yeni bir sınav yapılması halinde bu sınavın ilan edildiği tarihte sona erer.

Sınav sonucunda başarılı olanlar, TRT’nin internet adresinde www.trt.net.tr duyurulacak ve gerekirse yazılı bildirim de yapılmak suretiyle işe başlamaları için gerekli belgeler istenecektir.

Giriş Sınavını kazanan adaylar, atamalarına esas olmak üzere talep edilecek belgeleri süresi içerisinde şahsen teslim edeceklerdir. Teslim etmeyen adayların atama işlemi yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

YAPIM VE YAYIN GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI İLANI

Kurumumuzun Merkez ve Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere 10-11 Temmuz 2010 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış (halen personel kanunlarına tabi olarak çalışıp da söz konusu sınava katılanlar dahil) olanlardan, yapım ve yayın ile ilgili görevleri (resim seçici ağırlıklı) yapmak üzere Yapım ve Yayın Görevlisi unvanlı (10) adet kadroya yazılı ve sözlü-mülakat sınavı yapılmak suretiyle personel alımı yapılacaktır.

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

6. Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,

7. Yurdun her yerinde görev yapmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek,

8. 01/11/2010 tarihi itibariyle 35 yaşından büyük olmamak (01 Kasım 1975 tarihi ile daha sonraki bir tarihte doğmuş olmak),

ÖZEL ŞARTLAR:

TERCİH KODU KADRO UNVANI PUAN TÜRÜ-TABAN PUANI MEZUN OLUNAN LİNANS PROGRAMI
G Yapım ve Yayın Görevlisi KPSSP3-60 BASIN VE YAYIN/BASIN-YAYIN BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ FOTOĞRAF FOTOĞRAF VE VİDEO GAZETECİLİK GAZETECİLİK VE HALKLA İLİŞKİLER GÖRSEL İLETİŞİM SANATI GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI GÖRSEL SANATLAR GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI GÖRSEL SANATLAR VE İLETİŞİM TASARIMI GÖRÜNTÜ SANATLARI HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM İLETİŞİM İLETİŞİM BİLİMLERİ İLETİŞİM SANATLARI İLETİŞİM TASARIMI İLETİŞİM TASARIMI (MULTİMEDİA) İLETİŞİM VE TASARIM KURGU-SES VE GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ MEDYA VE İLETİŞİM MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ MESLEKİ RESİM ÖĞRETMENLİĞİ RADYO VE TELEVİZYON / RADYO-TV RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA / RADYO-TELEVİZYON, SİNEMA RADYO, TV VE SİNEMA RADYO-TV-SİNEMA RADYO-TV-SİNEMA VE GÖRSEL SANATLAR REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ REKLAMCILIK REKLAMCILIK VE HALKLA İLİŞKİLER RESİM RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ / RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ RESİM ÖĞRETMENLİĞİ RESİM-HEYKEL (PLASTİK SANATLAR) RESİM-İŞ EĞİTİMİ SAHNE DEKORLARI VE KOSTÜMÜ SANAT VE TASARIM YÖNETİMİ SAHNE SANATLARI SAHNE TASARIMI SAHNE VE GÖRÜNTÜ SANATLARI SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI YÖNETİMİ SANAT (TASARIM) YÖNETİMİ SANAT TASARIMI/SANAT VE TASARIM SANAT YÖNETİMİ SİNEMA SİNEMA VE TELEVİZYON SİNEMA-TV SİNEMA-TV FOTOĞRAF / SİNEMA-TV-FOTOĞRAF TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI UYGULAMALI RESİM ÖĞRETMENLİĞİ yukarıda sayılan lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

“Başvuru Süresi: 18/10/2010 tarihinde saat 09.00’da başlar, 01/11/2010 tarihinde saat 18.00’da sona erer.

Genel ve özel şartları taşıyan adaylar, başvurularını TRT’nin internet adresi www.trt.net.tr üzerinden gerçekleştirecektir. Şahsen veya diğer yollarla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Bu sınava anılan internet adresi üzerinden başvurmak isteyen ve başvurusu kabul edilen adayların, Kurum tarafından açılan ve 15/10/2010 tarihli ve 27730 sayılı Resmi Gazete’nin yanı sıra aynı dönemde sair yer ve vasıtalar ile ilan edilen diğer giriş sınavlarına yapılan başvuruları dikkate alınmayacaktır. Adaylar, anılan sınavlardan yalnızca birisine başvuruda bulunabilecek olup, daha sonra tercih kodunda değişiklik yapılmayacaktır. Başvuru süresinin sonunda, adayların KPSS puanı en yüksekten başlanarak sıralanacak olup, 100 kişi yazılı sınava çağırılacaktır. Sıralamada en sonda yer alan adayın puanı ile aynı puana sahip diğer adaylar olması halinde, bu puana sahip adayların tümü çağrılacaktır.”

SINAVLARA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN MÜRACAAT YERİ, SÜRESİ VE ŞEKLİ:

“Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar, en geç 04/11/2010 tarihinden itibaren TRT’nin internet adresi www.trt.net.tr ve TRT Genel Müdürlüğü merkez hizmet binasında ilan edilecek olup, ilgililere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır.

Yazılı ve sözlü-mülakat sınavlarının yeri, zamanı, yazılı sınav öncesi talep edilen belgelerin teslim tarihi ve sınavlara ilişkin diğer hususlar TRT’nin internet adresi www.trt.net.tr ve TRT Genel Müdürlüğü merkez hizmet binasında ilan edilecek, ilgililere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır.

Sınavlara katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ilgili sınava alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacaktır.

YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARDAN TALEP EDİLECEK BELGELER:

1. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği.

3. Görev Talep Formu (TRT’nin internet adresinden www.trt.net.tr temin edilecektir),

4. En geç altı ay önce çekilmiş 4,5×6 cm. boyutunda 2 fotoğraf,

5. Kendi el yazısı ile yazılmış Özgeçmiş

Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar sözlü-mülakat sınavına çağırılacaktır. Yazılı sınava katılmaya hak kazananlardan 80 TL sınav ücreti alınacaktır. Herhangi bir nedenle sınava katılamayan adaya sınav ücreti iade edilmeyecektir. Ücretin yatırılabileceği banka ve hesap numaraları aşağıdadır.

Türkiye İş Bankası Hesap No’su Hesap Adı
TRT Bürosu 4275-94427 Sınav ücreti hesabı
     
Türkiye Vakıflar Bankası Hesap No’su Hesap Adı
TRT Bürosu 840- 00158007292615749 Sınav ücreti hesabı

Sınavlara ilişkin değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılır. Her bir sınav şeklinden en az 70 puan almış olma şartı aranır. Söz konusu sınavlarda alınan puanların ortalaması genel başarı sırasını belirler, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak boş kadro sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış sayılır. Diğer adaylar için 70 ve üzeri puan almış olmak söz konusu kadroya atanmak için kazanılmış hak sayılmaz. Atama yapılacak boş kadro sayısı kadar yedek liste ilan edilebilir. Yedek listenin hakları, yazılı sınavının yapıldığı tarihten itibaren birinci yılın sonunda, bu sürenin bitiminden önce aynı kadro unvanına yönelik yeni bir sınav yapılması halinde bu sınavın ilan edildiği tarihte sona erer.

Sınav sonucunda başarılı olanlar, TRT’nin internet adresinde www.trt.net.tr duyurulacak ve gerekirse yazılı bildirim de yapılmak suretiyle işe başlamaları için gerekli belgeler istenecektir.

Giriş Sınavını kazanan adaylar, atamalarına esas olmak üzere talep edilecek belgeleri süresi içerisinde şahsen teslim edeceklerdir. Teslim etmeyen adayların atama işlemi yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

YAPIM VE YAYIN GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI İLANI

Kurumumuzun Merkez ve Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere 10-11 Temmuz 2010 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış (halen personel kanunlarına tabi olarak çalışıp da söz konusu sınava katılanlar dahil) olanlardan, yapım ve yayın ile ilgili görevleri (grafik ağırlıklı) yapmak üzere Yapım ve Yayın Görevlisi unvanlı (15) adet kadroya yazılı ve sözlü-mülakat sınavı yapılmak suretiyle personel alımı yapılacaktır.

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

6. Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,

7. Yurdun her yerinde görev yapmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek,

8. 01/11/2010 tarihi itibariyle 35 yaşından büyük olmamak (01 Kasım 1975 tarihi ile daha sonraki bir tarihte doğmuş olmak),

ÖZEL ŞARTLAR:

TERCİH KODU KADRO UNVANI PUAN TÜRÜ-TABAN PUANI MEZUN OLUNAN LİNANS PROGRAMI
H Yapım ve Yayın Görevlisi KPSSP3-50 GRAFİK GRAFİK ÖĞRETMENLİĞİ GRAFİK SANATLAR/GRAFİK SANATLARI GRAFİK SANATLAR VE GRAFİK TASARIM GRAFİK TASARIM GRAFİK TASARIMI GÖRSEL İLETİŞİM SANATI GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI GÖRSEL SANATLAR VE İLETİŞİM TASARIMI FOTOĞRAF VE GRAFİK SANATLAR İLETİŞİM SANATLARI İLETİŞİM TASARIMI İLETİŞİM TASARIMI (MULTİMEDİA) İLETİŞİM VE TASARIM yukarıda sayılan lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

“Başvuru Süresi: 18/10/2010 tarihinde saat 09.00’da başlar, 01/11/2010 tarihinde saat 18.00’da sona erer.

Genel ve özel şartları taşıyan adaylar, başvurularını TRT’nin internet adresi www.trt.net.tr üzerinden gerçekleştirecektir. Şahsen veya diğer yollarla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Bu sınava anılan internet adresi üzerinden başvurmak isteyen ve başvurusu kabul edilen adayların, Kurum tarafından açılan ve 15/10/2010 tarihli ve 27730 sayılı Resmi Gazetenin yanı sıra aynı dönemde sair yer ve vasıtalar ile ilan edilen diğer giriş sınavlarına yapılan başvuruları dikkate alınmayacaktır. Adaylar, anılan sınavlardan yalnızca birisine başvuruda bulunabilecek olup, daha sonra tercih kodunda değişiklik yapılmayacaktır. Başvuru süresinin sonunda, adayların KPSS puanı en yüksekten başlanarak sıralanacak olup, 150 kişi yazılı sınava çağırılacaktır. Sıralamada en sonda yer alan adayın puanı ile aynı puana sahip diğer adaylar olması halinde, bu puana sahip adayların tümü çağrılacaktır.”

SINAVLARA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN MÜRACAAT YERİ, SÜRESİ VE ŞEKLİ:

“Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar, en geç 04/11/2010 tarihinden itibaren TRT’nin internet adresi www.trt.net.tr ve TRT Genel Müdürlüğü merkez hizmet binasında ilan edilecek olup, ilgililere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır.

Yazılı ve sözlü-mülakat sınavlarının yeri, zamanı, yazılı sınav öncesi talep edilen belgelerin teslim tarihi ve sınavlara ilişkin diğer hususlar TRT’nin internet adresi www.trt.net.tr ve TRT Genel Müdürlüğü merkez hizmet binasında ilan edilecek, ilgililere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır.

Sınavlara katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ilgili sınava alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacaktır.

YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARDAN TALEP EDİLECEK BELGELER:

1. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği.

3. Görev Talep Formu (TRT’nin internet adresinden www.trt.net.tr temin edilecektir),

4. En geç altı ay önce çekilmiş 4,5×6 cm. boyutunda 2 fotoğraf,

5. Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmiş.

Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar sözlü-mülakat sınavına çağırılacaktır. Yazılı sınava katılmaya hak kazananlardan 80 TL sınav ücreti alınacaktır. Herhangi bir nedenle sınava katılamayan adaya sınav ücreti iade edilmeyecektir. Ücretin yatırılabileceği banka ve hesap numaraları aşağıdadır.

Türkiye İş Bankası Hesap No’su Hesap Adı
TRT Bürosu 4275-94427 Sınav ücreti hesabı
     
Türkiye Vakıflar Bankası Hesap No’su Hesap Adı
TRT Bürosu 840- 00158007292615749 Sınav ücreti hesabı

Sınavlara ilişkin değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılır. Her bir sınav şeklinden en az 70 puan almış olma şartı aranır. Söz konusu sınavlarda alınan puanların ortalaması genel başarı sırasını belirler, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak boş kadro sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış sayılır. Diğer adaylar için 70 ve üzeri puan almış olmak söz konusu kadroya atanmak için kazanılmış hak sayılmaz. Atama yapılacak boş kadro sayısı kadar yedek liste ilan edilebilir. Yedek listenin hakları, yazılı sınavının yapıldığı tarihten itibaren birinci yılın sonunda, bu sürenin bitiminden önce aynı kadro unvanına yönelik yeni bir sınav yapılması halinde bu sınavın ilan edildiği tarihte sona erer.

Sınav sonucunda başarılı olanlar, TRT’nin internet adresinde www.trt.net.tr duyurulacak ve gerekirse yazılı bildirim de yapılmak suretiyle işe başlamaları için gerekli belgeler istenecektir.

Giriş Sınavını kazanan adaylar, atamalarına esas olmak üzere talep edilecek belgeleri süresi içerisinde şahsen teslim edeceklerdir. Teslim etmeyen adayların atama işlemi yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

YAPIM VE YAYIN GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI İLANI

Kurumumuzun Merkez ve Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere 10-11 Temmuz 2010 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış (halen personel kanunlarına tabi olarak çalışıp da söz konusu sınava katılanlar dahil) olanlardan, yapım ve yayın ile ilgili görevleri (teknik-bilgisayar ağırlıklı) yapmak üzere Yapım ve Yayın Görevlisi unvanlı (10) adet kadroya yazılı ve sözlü-mülakat sınavı yapılmak suretiyle personel alımı yapılacaktır.

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

6. Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,

7. Yurdun her yerinde görev yapmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek,

8. 01/11/2010 tarihi itibariyle 35 yaşından büyük olmamak (01 Kasım 1975 tarihi ile daha sonraki bir tarihte doğmuş olmak),

ÖZEL ŞARTLAR:

TERCİH KODU KADRO UNVANI PUAN TÜRÜ-TABAN PUANI MEZUN OLUNAN LİNANS PROGRAMI
I Yapım ve Yayın Görevlisi KPSSP3-60 BİLGİ İŞLEMİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR BİLGİSAYAR BİLİMİ / BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ/BİLGİSAYAR BİLİMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR DONANIMI VE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE AĞLARI BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENLİĞİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYAR VE ENFORMASYON SİSTEMLERİ BİLGİSAYAR VE ENFORMATİK / BİLGİSAYAR-ENFORMATİK BİLGİSAYAR VE ENFORMATİK MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR VE KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİMİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ KONTROL VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ MATEMATİK VE BİLGİSAYAR/MATEMATİK-BİLGİSAYAR MATEMATİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ MATEMATİK-BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ yukarıda sayılan lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

“Başvuru Süresi: 18/10/2010 tarihinde saat 09.00’da başlar, 01/11/2010 tarihinde saat 18.00’da sona erer.

Genel ve özel şartları taşıyan adaylar, başvurularını TRT’nin internet adresi www.trt.net.tr üzerinden gerçekleştirecektir. Şahsen veya diğer yollarla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Bu sınava anılan internet adresi üzerinden başvurmak isteyen ve başvurusu kabul edilen adayların, Kurum tarafından açılan ve 15/10/2010 tarihli ve 27730 sayılı Resmi Gazete’nin yanı sıra aynı dönemde sair yer ve vasıtalar ile ilan edilen diğer giriş sınavlarına yapılan başvuruları dikkate alınmayacaktır. Adaylar, anılan sınavlardan yalnızca birisine başvuruda bulunabilecek olup, daha sonra tercih kodunda değişiklik yapılmayacaktır. Başvuru süresinin sonunda, adayların KPSS puanı en yüksekten başlanarak sıralanacak olup, 100 kişi yazılı sınava çağırılacaktır. Sıralamada en sonda yer alan adayın puanı ile aynı puana sahip diğer adaylar olması halinde, bu puana sahip adayların tümü çağrılacaktır.”

SINAVLARA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN MÜRACAAT YERİ, SÜRESİ VE ŞEKLİ:

“Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar, en geç 04/11/2010 tarihinden itibaren TRT’nin internet adresi www.trt.net.tr ve TRT Genel Müdürlüğü merkez hizmet binasında ilan edilecek olup, ilgililere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır.

Yazılı ve sözlü-mülakat sınavlarının yeri, zamanı, yazılı sınav öncesi talep edilen belgelerin teslim tarihi ve sınavlara ilişkin diğer hususlar TRT’nin internet adresi www.trt.net.tr ve TRT Genel Müdürlüğü merkez hizmet binasında ilan edilecek, ilgililere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır.

Sınavlara katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ilgili sınava alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacaktır.

YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARDAN TALEP EDİLECEK BELGELER:

1. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği.

3. Görev Talep Formu (TRT’nin internet adresinden www.trt.net.tr temin edilecektir),

4. En geç altı ay önce çekilmiş 4,5×6 cm. boyutunda 2 fotoğraf,

5. Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmiş.

Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar sözlü-mülakat sınavına çağırılacaktır. Yazılı sınava katılmaya hak kazananlardan 80 TL sınav ücreti alınacaktır. Herhangi bir nedenle sınava katılamayan adaya sınav ücreti iade edilmeyecektir. Ücretin yatırılabileceği banka ve hesap numaraları aşağıdadır.

 

Türkiye İş Bankası Hesap No’su Hesap Adı
TRT Bürosu 4275-94427 Sınav ücreti hesabı
     
Türkiye Vakıflar Bankası Hesap No’su Hesap Adı
TRT Bürosu 840- 00158007292615749 Sınav ücreti hesabı

Sınavlara ilişkin değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılır. Her bir sınav şeklinden en az 70 puan almış olma şartı aranır. Söz konusu sınavlarda alınan puanların ortalaması genel başarı sırasını belirler, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak boş kadro sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış sayılır. Diğer adaylar için 70 ve üzeri puan almış olmak söz konusu kadroya atanmak için kazanılmış hak sayılmaz. Atama yapılacak boş kadro sayısı kadar yedek liste ilan edilebilir. Yedek listenin hakları, yazılı sınavının yapıldığı tarihten itibaren birinci yılın sonunda, bu sürenin bitiminden önce aynı kadro unvanına yönelik yeni bir sınav yapılması halinde bu sınavın ilan edildiği tarihte sona erer.

Sınav sonucunda başarılı olanlar, TRT’nin internet adresinde www.trt.net.tr duyurulacak ve gerekirse yazılı bildirim de yapılmak suretiyle işe başlamaları için gerekli belgeler istenecektir.

Giriş Sınavını kazanan adaylar, atamalarına esas olmak üzere talep edilecek belgeleri süresi içerisinde şahsen teslim edeceklerdir. Teslim etmeyen adayların atama işlemi yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

YAPIM VE YAYIN GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI İLANI

Kurumumuzun Merkez ve Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere 10-11 Temmuz 2010 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış (halen personel kanunlarına tabi olarak çalışıp da söz konusu sınava katılanlar dahil) olanlardan, yapım ve yayın ile ilgili görevleri (teknik- elektronik, haberleşme ağırlıklı) yapmak üzere Yapım ve Yayın Görevlisi unvanlı (20) adet kadroya yazılı ve sözlü-mülakat sınavı yapılmak suretiyle personel alımı yapılacaktır.

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

6. Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,

7. Yurdun her yerinde görev yapmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek,

8. 01/11/2010 tarihi itibariyle 35 yaşından büyük olmamak (01 Kasım 1975 tarihi ile daha sonraki bir tarihte doğmuş olmak),

ÖZEL ŞARTLAR:

TERCİH KODU KADRO UNVANI PUAN TÜRÜ-TABAN PUANI MEZUN OLUNAN LİNANS PROGRAMI
J Yapım ve Yayın Görevlisi KPSSP3-60 ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ/ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK ELEKTRONİK İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK ÖĞRETMENLİĞİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME ÖĞRETMENLİĞİ ELEKTRONİK VE TELEKOMÜNİKASYON MİKROELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ HABERLEŞME DONANIMI VE TEKNOLOJİLERİ HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ VE TEKNOLOJİSİ HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ TELEKOMÜNİKASYON MÜHENDİSLİĞİ TELEKOMÜNİKASYON ÖĞRETMENLİĞİ yukarıda sayılan lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

“Başvuru Süresi: 18/10/2010 tarihinde saat 09.00’da başlar, 01/11/2010 tarihinde saat 18.00’da sona erer.

Genel ve özel şartları taşıyan adaylar, başvurularını TRT’nin internet adresi www.trt.net.tr üzerinden gerçekleştirecektir. Şahsen veya diğer yollarla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Bu sınava anılan internet adresi üzerinden başvurmak isteyen ve başvurusu kabul edilen adayların, Kurum tarafından açılan ve 15/10/2010 tarihli ve 27730 sayılı Resmi Gazete’nin yanı sıra aynı dönemde sair yer ve vasıtalar ile ilan edilen diğer giriş sınavlarına yapılan başvuruları dikkate alınmayacaktır. Adaylar, anılan sınavlardan yalnızca birisine başvuruda bulunabilecek olup, daha sonra tercih kodunda değişiklik yapılmayacaktır. Başvuru süresinin sonunda, adayların KPSS puanı en yüksekten başlanarak sıralanacak olup, 200 kişi yazılı sınava çağırılacaktır. Sıralamada en sonda yer alan adayın puanı ile aynı puana sahip diğer adaylar olması halinde, bu puana sahip adayların tümü çağrılacaktır.”

SINAVLARA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN MÜRACAAT YERİ, SÜRESİ VE ŞEKLİ:

” Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar, en geç 04/11/2010 tarihinden itibaren TRT’nin internet adresi www.trt.net.tr ve TRT Genel Müdürlüğü merkez hizmet binasında ilan edilecek olup, ilgililere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır.

Yazılı ve sözlü-mülakat sınavlarının yeri, zamanı, yazılı sınav öncesi talep edilen belgelerin teslim tarihi ve sınavlara ilişkin diğer hususlar TRT’nin internet adresi www.trt.net.tr ve TRT Genel Müdürlüğü merkez hizmet binasında ilan edilecek, ilgililere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır.

Sınavlara katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ilgili sınava alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacaktır.

YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARDAN TALEP EDİLECEK BELGELER:

1. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği.

3. Görev Talep Formu (TRT’nin internet adresinden www.trt.net.tr temin edilecektir),

4. En geç altı ay önce çekilmiş 4,5×6 cm. boyutunda 2 fotoğraf,

5. Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmiş.

Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar sözlü-mülakat sınavına çağırılacaktır. Yazılı sınava katılmaya hak kazananlardan 80 TL sınav ücreti alınacaktır. Herhangi bir nedenle sınava katılamayan adaya sınav ücreti iade edilmeyecektir. Ücretin yatırılabileceği banka ve hesap numaraları aşağıdadır.

 

Türkiye İş Bankası Hesap No’su Hesap Adı
TRT Bürosu 4275-94427 Sınav ücreti hesabı
     
Türkiye Vakıflar Bankası Hesap No’su Hesap Adı
TRT Bürosu 840- 00158007292615749 Sınav ücreti hesabı

Sınavlara ilişkin değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılır. Her bir sınav şeklinden en az 70 puan almış olma şartı aranır. Söz konusu sınavlarda alınan puanların ortalaması genel başarı sırasını belirler, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak boş kadro sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış sayılır. Diğer adaylar için 70 ve üzeri puan almış olmak söz konusu kadroya atanmak için kazanılmış hak sayılmaz. Atama yapılacak boş kadro sayısı kadar yedek liste ilan edilebilir. Yedek listenin hakları, yazılı sınavın yapıldığı tarihten itibaren birinci yılın sonunda, bu sürenin bitiminden önce aynı kadro unvanına yönelik yeni bir sınav yapılması halinde bu sınavın ilan edildiği tarihte sona erer.

Sınav sonucunda başarılı olanlar, TRT’nin internet adresinde www.trt.net.tr duyurulacak ve gerekirse yazılı bildirim de yapılmak suretiyle işe başlamaları için gerekli belgeler istenecektir.

Giriş Sınavını kazanan adaylar, atamalarına esas olmak üzere talep edilecek belgeleri süresi içerisinde şahsen teslim edeceklerdir. Teslim etmeyen adayların atama işlemi yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

YAPIM VE YAYIN GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI İLANI

Kurumumuzun Merkez ve Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere 10-11 Temmuz 2010 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış (halen personel kanunlarına tabi olarak çalışıp da söz konusu sınava katılanlar dahil) olanlardan, Yapım ve Yayın Görevlisi (farklı lehçeli programlardaki görevler ağırlıklı olmak üzere) unvanlı (20) adet kadroya uygulamalı ve yazılı sınav yapılmak suretiyle personel alımı yapılacaktır.

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

6. Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,

7. Yurdun her yerinde görev yapmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek,

8. 01/11/2010 tarihi itibariyle 35 yaşından büyük olmamak (01 Kasım 1975 tarihi ile daha sonraki bir tarihte doğmuş olmak),

9. Çok iyi derecede Kurmanci ve/veya Zazaca bilmek.

ÖZEL ŞARTLAR:

TERCİH KODU KADRO UNVANI PUAN TÜRÜ-TABAN PUANI MEZUN OLUNAN LİNANS PROGRAMI
K Yapım ve Yayın Görevlisi KPSSP3-50 Herhangi bir Lisans programından mezun olmak.

Başvuru Süresi: 18/10/2010 tarihinde saat 09.00’da başlar, 01/11/2010 tarihinde saat 18.00’da sona erer.

Genel ve özel şartları taşıyan adaylar, başvurularını TRT’nin internet adresi www.trt.net.tr üzerinden gerçekleştirecektir. Şahsen veya diğer yollarla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Bu sınava anılan internet adresi üzerinden başvurmak isteyen ve başvurusu kabul edilen adayların, Kurum tarafından açılan ve 15/10/2010 tarihli ve 27730 sayılı Resmi Gazete’nin yanı sıra aynı dönemde sair yer ve vasıtalar ile ilan edilen diğer giriş sınavlarına yapılan başvuruları dikkate alınmayacaktır. Adaylar, anılan sınavlardan yalnızca birisine başvuruda bulunabilecek olup, daha sonra tercih kodunda değişiklik yapılmayacaktır. Başvuru süresinin sonunda, adayların KPSS puanı en yüksekten başlanarak sıralanacak olup, 400 kişi uygulamalı sınava çağırılacaktır. Sıralamada en sonda yer alan adayın puanı ile aynı puana sahip diğer adaylar olması halinde, bu puana sahip adayların tümü çağrılacaktır.”

SINAVLARA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN MÜRACAAT YERİ, SÜRESİ VE ŞEKLİ:

Uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adaylar, en geç 04/11/2010 tarihinden itibaren TRT’nin internet adresi www.trt.net.tr ve TRT Genel Müdürlüğü merkez hizmet binasında ilan edilecektir. Lehçe bilgisini de (diksiyon, tercüme, konuşma, vurgu ve metin değerlendirmesi) kapsayan Uygulamalı sınav, TRT Genel Müdürlüğü merkez hizmet binasında yapılacaktır. Uygulamalı sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar yazılı sınava tabi tutulacaktır.

Uygulamalı ve yazılı sınav tarihleri ileriki bir tarihte TRT’nin internet adresi www.trt.net.tr ve TRT Genel Müdürlüğü merkez hizmet binasında ilan edilecektir. İlgililere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır. Sınavlara katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ilgili sınava alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacaktır.

Uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adayların, GÖREV TALEP FORMU’ndaki açıklamalar başlığını dikkate alarak Görev Talep Formu’nu eksiksiz ve doğru olarak doldurup imzalamak suretiyle, aşağıdaki belgelerle birlikte, en geç sınavın yapılacağı tarihten önceki iş günü saat 18.00’a kadar “TRT Sitesi, Turan Güneş Bulvarı, Or-An/ANKARA” adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

UYGULAMALI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARDAN TALEP EDİLECEK BELGELER:

1. Görev Talep Formu (TRT’nin internet adresinden www.trt.net.tr temin edilecektir),

2. En geç altı ay önce çekilmiş 4,5×6 cm. boyutunda 2 fotoğraf,

3. Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmiş,

4. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

5. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği.

Uygulamalı sınava katılmaya hak kazananlardan 80 TL sınav ücreti alınacaktır. Herhangi bir nedenle sınava katılamayan adaya sınav ücreti iade edilmeyecektir. Ücretin yatırılabileceği banka ve hesap numaraları aşağıdadır.

Türkiye İş Bankası Hesap No’su Hesap Adı
TRT Bürosu 4275-94427 Sınav ücreti hesabı
     
Türkiye Vakıflar Bankası Hesap No’su Hesap Adı
TRT Bürosu 840- 00158007292615749 Sınav ücreti hesabı

Sınavlara ilişkin değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılır. Her bir sınav şeklinden en az 70 puan almış olma şartı aranır. Söz konusu sınavlarda alınan puanların ortalaması genel başarı sırasını belirler, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak boş kadro sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış sayılır. Diğer adaylar için 70 ve üzeri puan almış olmak söz konusu kadroya atanmak için kazanılmış hak sayılmaz. Atama yapılacak boş kadro sayısı kadar yedek liste ilan edilebilir. Yedek listenin hakları, uygulamalı sınavın yapıldığı tarihten itibaren birinci yılın sonunda, bu sürenin bitiminden önce aynı kadro unvanına yönelik yeni bir sınav yapılması halinde bu sınavın ilan edildiği tarihte sona erer.

Sınav sonucunda başarılı olanlar, TRT’nin internet adresinde www.trt.net.tr duyurulacak ve gerekirse yazılı bildirim de yapılmak suretiyle işe başlamaları için gerekli belgeler istenecektir.

Giriş Sınavını kazanan adaylar, atamalarına esas olmak üzere talep edilecek belgeleri süresi içerisinde şahsen teslim edeceklerdir. Teslim etmeyen adayların atama işlemi yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

AVUKAT GİRİŞ SINAVI İLANI

Kurumumuzun Merkez ve Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere 10-11 Temmuz 2010 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış (halen personel kanunlarına tabi olarak çalışıp da söz konusu sınava katılanlar dahil) olanlardan, Avukat unvanlı (5) adet kadroya yazılı ve sözlü-mülakat sınavı yapılmak suretiyle personel alımı yapılacaktır.

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

6. Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,

7. Yurdun her yerinde görev yapmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek,

8. 01/11/2010 tarihi itibariyle 35 yaşından büyük olmamak (01 Kasım 1975 tarihi ile daha sonraki bir tarihte doğmuş olmak),

9. Avukatlık Ruhsatına sahip olmak (Atama tarihinden önce ibraz edilecektir).

ÖZEL ŞARTLAR:

TERCİH KODU KADRO UNVANI PUAN TÜRÜ-TABAN PUANI MEZUN OLUNAN LİNANS PROGRAMI
L Avukat KPSSP3-60 Hukuk Lisans programından mezun olmak.

“Başvuru Süresi: 18/10/2010 tarihinde saat 09.00’da başlar, 01/11/2010 tarihinde saat 18.00’da sona erer.

Genel ve özel şartları taşıyan adaylar, başvurularını TRT’nin internet adresi www.trt.net.tr üzerinden gerçekleştirecektir. Şahsen veya diğer yollarla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Bu sınava anılan internet adresi üzerinden başvurmak isteyen ve başvurusu kabul edilen adayların, Kurum tarafından açılan ve 15/10/2010 tarihli ve 27730 sayılı Resmi Gazete’nin yanı sıra aynı dönemde sair yer ve vasıtalar ile ilan edilen diğer giriş sınavlarına yapılan başvuruları dikkate alınmayacaktır. Adaylar, anılan sınavlardan yalnızca birisine başvuruda bulunabilecek olup, daha sonra tercih kodunda değişiklik yapılmayacaktır. Başvuru süresinin sonunda, adayların KPSS puanı en yüksekten başlanarak sıralanacak olup, 50 kişi yazılı sınava çağırılacaktır. Sıralamada en sonda yer alan adayın puanı ile aynı puana sahip diğer adaylar olması halinde, bu puana sahip adayların tümü çağrılacaktır.”

SINAVLARA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN MÜRACAAT YERİ, SÜRESİ VE ŞEKLİ:

” Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar, en geç 04/11/2010 tarihinden itibaren TRT’nin internet adresi www.trt.net.tr ve TRT Genel Müdürlüğü merkez hizmet binasında ilan edilecek olup, ilgililere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır.

Yazılı ve sözlü-mülakat sınavlarının yeri, zamanı, yazılı sınav öncesi talep edilen belgelerin teslim tarihi ve sınavlara ilişkin diğer hususlar TRT’nin internet adresi www.trt.net.tr ve TRT Genel Müdürlüğü merkez hizmet binasında ilan edilecek, ilgililere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır.

Sınavlara katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ilgili sınava alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacaktır.

YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARDAN TALEP EDİLECEK BELGELER:

1. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği.

3.Görev Talep Formu (TRT’nin internet adresinden www.trt.net.tr temin edilecektir),

4. En geç altı ay önce çekilmiş 4,5×6 cm. boyutunda 2 fotoğraf,

5. Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmiş.

Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar sözlü-mülakat sınavına çağırılacaktır. Yazılı sınava katılmaya hak kazananlardan 80 TL sınav ücreti alınacaktır. Herhangi bir nedenle sınava katılamayan adaya sınav ücreti iade edilmeyecektir. Ücretin yatırılabileceği banka ve hesap numaraları aşağıdadır.

Türkiye İş Bankası Hesap No’su Hesap Adı
TRT Bürosu 4275-94427 Sınav ücreti hesabı
     
Türkiye Vakıflar Bankası Hesap No’su Hesap Adı
TRT Bürosu 840- 00158007292615749 Sınav ücreti hesabı

Sınavlara ilişkin değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılır. Her bir sınav şeklinden en az 70 puan almış olma şartı aranır. Söz konusu sınavlarda alınan puanların ortalaması genel başarı sırasını belirler, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak boş kadro sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış sayılır. Diğer adaylar için 70 ve üzeri puan almış olmak söz konusu kadroya atanmak için kazanılmış hak sayılmaz. Atama yapılacak boş kadro sayısı kadar yedek liste ilan edilebilir. Yedek listenin hakları, yazılı sınavının yapıldığı tarihten itibaren birinci yılın sonunda, bu sürenin bitiminden önce aynı kadro unvanına yönelik yeni bir sınav yapılması halinde bu sınavın ilan edildiği tarihte sona erer.

Sınav sonucunda başarılı olanlar, TRT’nin internet adresinde www.trt.net.tr duyurulacak ve gerekirse yazılı bildirim de yapılmak suretiyle işe başlamaları için gerekli belgeler istenecektir.

Giriş Sınavını kazanan adaylar, atamalarına esas olmak üzere talep edilecek belgeleri süresi içerisinde şahsen teslim edeceklerdir. Teslim etmeyen adayların atama işlemi yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates