18 Ağustos 2018 - Cumartesi
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » Türkiye Taşkömürü Kurumu müfettiş yardımcısı alım ilanı

Türkiye Taşkömürü Kurumu müfettiş yardımcısı alım ilanı


Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından:

DÜZELTME İLANI

28/Mart/2012 tarihli 28247 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye Taşkömürü Kurumu Teftiş Kurulu Başkanlığından “Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı” İlanın 1 Maddesi Sınava Giriş Koşulları başlığı altında b bendi sehven 1 Ocak 2012 tarihinin birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak, olarak yayınlanmış doğrusu

b) Yazılı sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak.

Şeklinde düzeltilmiştir.

İlgililere duyurulur.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Kurumumuz Genel Müdürlük Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere, yarışma sınavı ile, 4 adet Müfettiş Yardımcısı (2 Adet İdari+2 Adet Teknik) alınacaktır.

1) SINAVA GİRİŞ KOŞULLARI :

a) Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde yazılı koşulları taşımak,

b) 1 Ocak 2012 tarihinin birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak,

c) Adaylardan;

Müfettiş Yardımcısı (İdari) kadrosuna başvuracaklar için; en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri,

Müfettiş Yardımcısı (Teknik) kadrosuna başvuracaklar için; Kurumun teknik yapısına uygun Mühendis yetiştiren en az dört yıllık lisans eğitimi veren Maden Mühendislik Fakülteleri, Veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli ve yabancı eğitim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

d) Tutum ve davranışları yönünden müfettiş yardımcılığına engel bir durumu bulunmamak,

e) ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2010 ve 9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre;

Müfettiş Yardımcısı (İdari) kadrosuna başvuracak adaylar için; KPSS 89 puan türünde 70 ve daha yüksek puan almış olmak ve başvuran adaylar arasında puan sıralamasında ilk 30 kişi arasında yer almak (Eşit puan almaları nedeniyle 30. sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu puana sahip adayların tümü sınava çağırılacaktır)

Müfettiş Yardımcısı (Teknik) kadrosuna başvuracak adaylar için; KPSS 1 puan türünde en az 75 puan ile birlikte, KPSS Yabancı Dil Testinde en az 36 (otuzaltı) doğru cevabı bulunmak ya da Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 60 (altmış) puan almış olmak ve başvuran adaylar arasında puan sıralamasında ilk 30 kişi arasında yer almak (Eşit puan almaları nedeniyle 30. sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu puana sahip adayların tümü sınava çağırılacaktır)

2) GEREKLİ BELGELER :

a) Yazılı Sınav Öncesi İstenen Belgeler:

– 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

– Adayın başvurduğu kadroyu belirten Aday Başvuru Formu (www.taskomuru.gov.tr adresinden temin edilebilir),

– Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti ile Müfettiş Yardımcısı (Teknik) kadrolarına başvuracaklar için varsa KPDS sonuç belgesi aslı veya onaylı örneği,

– Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti,

b) Sözlü Sınav Öncesi İstenen Bilgi ve Belgeler:

– T.C Kimlik numarası beyanı,

– Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı,

– Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

– 4 Adet vesikalık fotoğraf,

– Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,

– Özgeçmişi,

3) YAZILI SINAV ŞEKLİ VE KONULARI:

a) Müfettiş Yardımcısı (İdari) Sınavına Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları arasından seçilecek adaylar için;

HUKUK: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel Esaslar, İdari Yargı), Ceza Hukuku (Genel Esaslar, Millete ve Devlete Karşı Suçlar), Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni Haklar), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak), İcra ve İflas hukuku (Genel Esaslar), İş Hukuku,

İKTİSAT: İktisat Teorisi, İktisadi Düşünceler, Para-Banka, Kredi ve Konjonktür Teorileri, Milli Gelir, Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Kuruluşlar, İşletme Denetimi ve Finansal Yönetim,

MALİYE: Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Türk Vergi Kanunlarının Esasları, Kamu Giderleri, Bütçe Teknikleri ve Türleri,

MUHASEBE: Genel Muhasebe, Sınai Muhasebe, Bilanço Analizleri ve Teknikleri,

MATEMATİK: Matematik, Ticari Hesap, İstatistik,

Konularında yazılı sınav yapılacaktır. Hukuk ve Muhasebe sınavları klasik, İktisat, Maliye ve Matematik sınavları test usulü ile gerçekleştirilecektir.

b) Müfettiş Yardımcısı (Teknik) sınavına Maden Mühendislik Fakülteleri mezunları arasından seçilecek adaylar için,

HUKUK: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel Esaslar), Ceza Hukuku (Genel Esaslar, Millete ve Devlete Karşı Suçlar) , İş Hukuku ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Mevzuatı,

MATEMATİK: Matematik, Ticari Hesap, İstatistik,

KOMPOZİSYON: Enerji Sektörü veya Türkiye Taşkömürü Kurumunun çalışma konuları hakkında,

Yazılı sınav yapılacaktır. Hukuk ve Kompozisyon sınavları klasik, Matematik sınavı test usulü ile gerçekleştirilecektir.

4) BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Sınava katılmak için 2. madde (a) bendinde Yazılı Sınav Öncesi İstenen Belgeler başlığı altında yer alan belgelerin en geç 27 Nisan 2012 Cuma günü 17.00’a kadar 5. maddedeki başvuru adresine elden veya posta ile teslim edilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular ile postadaki gecikmeler ve eksik veya geçersiz belgelerle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5) BAŞVURU ADRESİ:

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Yayla Mahallesi, Bağlık Caddesi, İhsan Soyak Sokak, No:2 67090 ZONGULDAK

6) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI:

Başvuruda bulunan adaylardan puan sırası en yüksek olanlardan başlamak üzere, Müfettiş Yardımcısı (İdari) için 30, Müfettiş Yardımcısı (Teknik) için 30 olmak üzere toplam 60 aday yazılı sınava çağırılacaktır. Eşit puan almaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu puana sahip adayların tümü sınava çağrılacaktır.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar Kurumun www.taskomuru.gov.tr internet adresinde ilan olunacak ve bu adayların adreslerine fotoğraflı Sınava Giriş Adaylık Belgesi iadeli taahhütlü mektup ile gönderilecektir.18 Mayıs 2012 Cuma gününe kadar Sınava Giriş Belgesi kendilerine ulaşmayan adayların, bu belgenin bir suretini TTK Teftiş Kurulu Başkanlığından bizzat temin etmeleri gerekmektedir. Sınava girecek adaylar; Sınava Giriş Belgesi ile birlikte T.C. Kimlik numaralarını içeren nüfus cüzdanı veya sürücü belgesini de yanlarında bulunduracaklardır. Sınava giriş belgesini yanında bulundurmayan, yukarıda belirtilen tarihe kadar kendisine ulaşmadığı halde bu belgeyi temin etmemiş olan adaylar, sınava alınmayacaktır.

7) YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ:

Yazılı sınav; 27 Mayıs 2012 Pazar günü Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Merkez Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 09.00-12.00 ile 14.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır.

Ayrıca, sınav salonu ve saati, yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile birlikte www.taskomuru.gov.tr internet adresinde duyurulacak ve bu adaylara gönderilecek Sınav Giriş Belgesinde belirtilecektir.

8) YAZILI SINAV DEĞERLENDİRMESİ:

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konudan 100 tam puan üzerinden 60’dan az olmamak üzere ortalama 65 puan almak gerekir. Başarılı olanların fazla olması halinde, her grupta en yüksek puan alandan başlamak üzere ilan edilen 2 Müfettiş Yardımcısı (İdari) boş kadro sayısının iki katı olan 4 aday, 2 Müfettiş Yardımcısı (Teknik) boş kadro sayısının iki katı olan 4 aday olmak üzere toplam 8 aday sözlü sınava girmeye hak kazanır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan en düşük puana sahip aday ile aynı puanı alan adaylar arasından yabancı dil notu yüksek olan aday tercih edilir. Bu durumun da eşitliği halinde yabancı dil notu eşit olan adayların tümü çağrılır.

9) YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Yazılı sınavda başarılı olan adayların listesi en geç 4 Haziran 2012 Pazartesi günü Sınav Kurulunca TTK Genel Müdürlüğü Haberleşme (Muhaberat) hizmet binasının girişine asılacak ve ayrıca Kurumun www.taskomuru.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır. Kişilere ayrıca tebligat yapılmayacak olup, bu duyurular tebligat yerine geçerli sayılacaktır.

10) SÖZLÜ SINAV:

Yazılı sınavı kazananlar sözlü sınava çağrılırlar. Sözlü sınavın tarihi ve yeri, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile birlikte ilan edilen tarih ve yerde yapılacak olup; bu sınavda adayların, yazılı sınav konuları ve genel kültür konuları ile muhakeme ve konuşma yetenekleri de değerlendirilir.

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için Sınav Kurulu üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 65’ten aşağı olmaması şarttır. .

Müfettiş Yardımcılığına giriş sınav notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.

11) SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçlarına ilan tarihinden başlayarak 7 takvim günü içinde dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edilebilir.

12) GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İlanen duyurulur.

 

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates