27 Eylül 2020 - Pazar
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » Ulaştırma Bakanlığı Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Ulaştırma Bakanlığı Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı Alım İlanı

SINAVLA ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR

Ulaştırma Bakanlığında görevlendirilmek üzere boş bulunan 30 adet Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı kadrosuna sınavla personel alınacaktır.

Öğrenim dalları itibariyle alınacak Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcılarının sayısal dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

– Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler mezunlarından ( 4 ) kişi,

-İletişim Fakültesi mezunlarından ( 1 ) kişi,

– Fen veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin;

İstatistik bölümü mezunlarından ( 1 ) kişi,

Matematik bölümü mezunlarından ( 1 ) kişi,

– Mühendislik Fakülteleri mezunlarından ise;

( 4 adet ) Makine Mühendisi,

( 3 adet ) Elektrik Mühendisi,

( 4 adet ) Elektronik Mühendisi,

( 1 adet ) Haberleşme Mühendisi,

( 4 adet ) Bilgisayar Mühendisi,

( 4 adet ) İnşaat Mühendisi,

( 1 adet ) Çevre Mühendisi.

( 2 adet ) Endüstri Mühendisi

 

SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2- En az dört yıllık lisans eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının; siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, iletişim, fen veya fen-edebiyat fakültelerinin istatistik ve matematik, mühendislik fakültelerinin makine, elektrik, elektronik, haberleşme, bilgisayar, inşaat, çevre ve endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

3- 2011 Yılı Ocak ayının ilk günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,

4- 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) “KPSSP 8” puan türünden asgari 70 puan almış olmak,

5- İlan tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce, Rusça, Arapça, Fransızca veya Almanca dillerinden herhangi birinde KPDS’den en az (D) düzeyinde puan almış olmak

6- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya erteletmiş olmak,

7- Sağlık durumlarının yurtiçi ve yurt dışında görev ve yolculuk yapmaya elverişli olması (Sözlü sınava girmeye hak kazananlardan sağlık kurulu raporu istenecektir),

8- Sınav için başvuran adaylardan yukarıda adıgeçen KPSS puan türünde puan sıralamasında en yüksek puanı alanlardan, atama yapılacak boş kadroların her bir bölüm için 5 katı aday ( 20 adet siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, 5 adet iletişim, 5 adet istatistik ve 5 adet matematik, 20 adet makine mühendisliği, 15 adet elektrik mühendisliği, 20 adet elektronik mühendisliği, 5 adet haberleşme mühendisliği, 20 adet bilgisayar mühendisliği, 20 adet inşaat mühendisliği, 5 adet çevre mühendisliği, 10 adet Endüstri Mühendisliği) Kurumun yapacağı sözlü sınava çağrılacaktır. Sınava katılabilecek aday Bakanlığın Web sitesi (www.ubak.gov.tr) ile Bakanlık H Blok girişinde ilan edilecektir.

 

SINAV TARİHİ VE YERİ:

a) Sınav Tarihi : 24.01.2011

b) Sınav Yeri : Ankara

 

SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:

1) Giriş Sınavı sadece sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır.

2) Giriş Sınavı Kurulu üyeleri, sözlü sınavda adayın kavrayış, muhakeme gücü, ifade yeteneği, tavır, hareket ve temsil kabiliyeti gibi kişisel niteliklerinin uzmanlık bakımından uygunluğunu ve Ulaştırma ve Haberleşme Uzman ve Uzman Yardımcılarının Sınav, Atama, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasının (c ) bendinde yer alan konulardaki bilgisini değerlendirerek her adaya ayrı ayrı not verir.Sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Giriş Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonuçlarını gösterir. 70 puan ve üzerinde not alan adaylar başarılı sayılır.

Giriş Sınavı Kurulu üyeleri, adayların sözlü sınav puanlarını esas almak suretiyle giriş sınavı başarı puanlarını tespit eder ve başarı sıralamasını alanlara göre ayrı ayrı yapar. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını kazanmış kabul edilir. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya girmeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

 

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER:

Başvurular 27.12.2010 günü başlayıp 07.01.2011 günü mesai bitiminde sona erecektir.

– Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığından veya (www.ubak.gov.tr) internet adresinden temin edilerek doldurulacak Başvuru Formu

– T.C Kimlik Numarası beyanı

– Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti

– KPSS sonuç belgesinin aslı yada Kurumca onaylı sureti

– KPDS sonuç belgesinin aslı yada Kurumca onaylı sureti

– 2 adet vesikalık fotoğraf

– Özgeçmiş

– Yukarıdaki belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Söz konusu belgelerin başvuru formuyla birlikte Hakkı Turayliç Cad.91. Sokak No: 5 Emek/ANKARA 06510 adresindeki Ulaştırma Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığına son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar şahsen veya posta ile teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler ve belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

 

SINAV GİRİŞ BELGESİ:

Sınava girebileceklere Personel Dairesi Başkanlığınca “Sınava Giriş Belgesi” verilir. Sınavda bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya fotoğraflı ve onaylı emsali bir kimlik belgesinin bulundurulması zorunludur.

Sınava katılmayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates