3 Haziran 2020 - Çarşamba
Basın Duyuruları
Anasayfa » Mevzuat » Vergi Hukuku Mevzuati » Usulsüzlük Cezaları

Usulsüzlük Cezaları

Genel Usulsüzlük Cezası

Vergi kanunlarında yer alan, vergilendirmeyle ilgili ödevlerin yerine getirilmesi sırasında dikkate alınması gereken şekle ve usule ilişkin bir takım kurallara uyulmaması sonucunda usulsüzlük fiili işlenmiş olur. Bu durumda, söz konusu fiiller usulsüzlük cezası ile cezalandırılır. Usulsüzlük cezasını gerektiren fiiller Vergi Usul Kanunu’nun 352. maddesinde belirtilmiştir. Usulsüzlük cezası kesilecek mükellefler 6 gruba ayrılmış ve bu sınıflandırma “Kanuna Bağlı Cetvel” adıyla kanuna eklenmiştir.

Özel Usulsülük Cezası

Vergi Usul Kanunu’nun 353. maddesinde belirtilen bazı hallerde özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu hallerden bazıları şöyledir:
Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekli ve usul hükümlerine uyulmaması,
Üzerindeki eksiklikler dolayısıyla hiç düzenlenmemiş sayılan belgeler,
7 günlük fatura düzenleme süresi içinde düzenlenmemiş faturalar,
Serbest meslek makbuzu yerine fatura düzenlenmesi,
Perakande satış fişi, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi gibi düzenleme zorunluluğu getirilmiş olan belgelerin düzenlenmemesi, bulundurulmaması, aslı ile örneğinin farklı tutarları içermesi gibi durumların tespiti.
Özel usulsüzlük cezası idare ile mükellef arasında sık sık uyuşmazlık konusu olmaktadır. Bu konuda istikrar kazanan yargı kararları uygulamaya yön vermektedir.

İşyeri Kapatma Cezası

31.07.2004 tarihinde yürürlüğe giren 16.07.2004 tarih ve 5228 Sayılı kanunun 60/1-c maddesi ile 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nda işyeri kapatma cezasını düzenleyen mükerrer 354. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

a) Usulsüzlük Cezaları (VUK md. 352)

Mükellef grupları Birinci derece usulsüzlükler (TL) İkinci derece usulsüzlükler (TL)
Sermaye şirketleri 105,00 58,00
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı 66,00 33,00
İkinci sınıf tüccarlar 33,00 16,00
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi oranlar 16,00 8,80
Kazancı basit usulde tespit edilenler 8,80 4,00
Gelir vergisinden muaf esnaf 4,00 2,30

Not: Usulsüzlük fiili re’sen takdiri de gerektiriyorsa, ceza tutarları 2 kat olarak uygulanır.

b) Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257. madde hükmüne uymayanlar için cezalar (VUK mükerrer md. 355)

Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.170,00 TL
İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 580,00 TL
Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar hakkında 280,00 TL

Not: Tahsilât ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlardan her birine, her bir işlem için yukarıda yer verilen tutarlardan az olmamak üzere, işleme konu tutarın % 5’i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu tutar yıllık 880.000 TL’yi geçemez.

Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise 1/5 oranında uygulanır.

c)   Özel Usulsüzlük Cezaları (VUK md. 353)

Özel usulsüzlük filleri Ceza (TL)
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 180,00
–    Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 88.000,00
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığı’nca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 180,00
–    Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 8.800,00
–    Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 88.000,00
3- Maliye Bakanlığı’nca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ve levha bulundurma, asma mecburiyetine uyulmaması 180,00
4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması 4.000,00
5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara her bir işlem için 220,00
6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine (en fazla yıllık 120.000 TL) 660,00
7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 880,00
8- Vergi Usul Kanunu’nun 127. maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığı’nın özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 660,00

Not:Yukarıda belirtilen özel usulsüzlükler sonucunda, vergi ziyaı da meydana geliyorsa, vergi ziyaının gerektirdiği vergi cezaları ayrıca hesaplanır.

–  Ceza tutarları 411 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

 

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates