21 Ağustos 2019 - Çarşamba
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » Vakıf uzman yardımcılığı sınav duyurusu

Vakıf uzman yardımcılığı sınav duyurusu

VAKIF UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV DUYURUSU

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetlerisınıfında boş bulunan 10 adet 7’nci derece Vakıf Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılması için, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yarışma sınavıyapılacaktır. Öğrenim dalları itibariyle alınacak Vakıf Uzman Yardımcısısayıları aşağıda belirtilmiştir.

GRUPLAR PUAN TÜRÜ BÖLÜMLER KONTENJAN
1.Grup KPSSP:3 Tarih Bölümü, İlahiyat Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü 3 kişi
2.Grup KPSSP:53 İşletme Bölümü, İktisat Bölümü, Ekonomi Bölümü 5 kişi
3. Grup KPSSP:107 Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Bölümü 2 kişi
TOPLAM 10 kişi

1 – SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilenşartları taşımak,

– En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen Yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından birini bitirmiş olmak,

– ÖSYM tarafından 9-10 Temmuz 2011 ve 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS) tabloda belirtilen puan türlerinden 70 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak Vakıf Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek,

Son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

– Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavında (KPDS) 1. Grup için Arapça; 2. ve 3. Grup için İngilizceden en az (B) düzeyinde başarılı olmak,

– Sınavın yapılacağı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

şartları aranır.

Sınava, öğrenim dalları itibariyle alınacak uzman yardımcısı sayısıkadar başvurunun olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayı belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Vakıflar Genel Müdürlüğüne aittir.

2 – BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Başvurular, Vakıflar Genel Müdürlüğü (Milli Müdafaa Caddesi No:20 Kızılay/ANKARA) veya www.vgm.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla 08.10.2012 tarihinden başlayarak 19.10.2012 tarihi mesai saati bitimine kadarİnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılır.

Bu süreden sonra yapılacak başvurular, postadaki gecikmeler veya eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmaz.

Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 05.11.2012 tarihinden itibaren Genel Müdürlüğümüzün www.vgm.gov.tr internet adresinde ve Milli Müdafaa Caddesi No:20 Kızılay/ANKARA adresinde yer alan hizmet binası girişine asılacak ilan ile duyurulacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların, 10.12.2012-14.12.2012 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Genel Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının yukarıda belirtilen adresinden, fotoğraflı Sınava Giriş belgesini imza karşılığı şahsen almaları gerekmektedir.

3 – BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

– Başvuru formu,

– Nüfus Cüzdanının fotokopisi,

– Mezuniyet belgesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı örneği *,

– KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı örneği *,

– KPDS sınav sonuç belgesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı örneği *,

– 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf (4.5x 6 cm. son altı ay içerisinde çekilmiş olacak.)

* Şahsen yapılacak başvurularda istenilen belgelere aslı gösterilmek suretiyle Genel Müdürlükçe onay verilecektir.

4 – SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar Genel Kültür ve Genel Yetenek, Öğrenim Dalları itibariyle aşağıda belirtilen alanlardaki Mesleki Bilgi alt konularından yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

Sözlü sınav adayların; a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, e) Genel yetenek ve genel kültürü, f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Meslek Gruplarının Alt Konuları:

1. Grup

– Tarih Bölümü Mezunları için: Osmanlı Tarihi, Orta Asya Türk Tarihi, Selçuklu Tarihi (Anadolu Selçuklu ve Büyük Selçuklu), İlkçağ Tarihi, OrtaçağTarihi, Yeniçağ Tarihi, İslam Tarihi, Avrupa ve Yeni Dünya Tarihi, Dünya Sanat Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Roma ve Bizans Tarihi.

– İlahiyat Bölümü Mezunları için: İslam Tarihi, Sosyolojiye Giriş, Türk İslam Edebiyatı, İslam Felsefe Tarihi,İslam Medeniyet Tarihi, Türk İslam Sanatları Tarihi, İslam Hukuku, Tasavvuf Tarihi ve Felsefesi.

– Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunları için: Eski Türk Edebiyatı,Yeni Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Türk Dili, Türk Lehçeleri.

– Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunları için: Arapça Dilbilgisi, Arap Edebiyatı Tarihi, Kültür Tarihi, Arapçadan Türkçeye, Türkçeden Arapçaya Çeviri.

2. Grup

– İşletme, İktisat, Ekonomi Bölümü Mezunları için: Mikro İktisat, Makroİktisat, Sanayi İktisadı, Uluslararası İktisat, Kalkınma-Büyüme, Türkiye Ekonomisi, İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi,İletişim Kuramları,

3. Grup

– Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Bölümü Mezunları için: Gayrımenkul Mevzuatı, Sosyal Sorumluluk, Gayrımenkul Değerleme Yöntem ve Uygulamaları, Gayrimenkul Değerleme Raporlama Standartları, Şehircilik ve İmar Uygulamaları, Gayrimenkul Projelerinin Plânlaması, Türkiye’deki Kentsel Dönüşüm Uygulamaları, Sanatsal ve Tarihsel Varlıkların Değerlemesi

5 – SINAV YERİ VE TARİHİ:

1 – Yazılı Sınav: 15.12.2012 tarihinde yapılacak olup sınavın saati ve yerine ilişkin bilgiler sınav giriş belgesinde belirtilecektir. Sonuçlar; Genel Müdürlüğümüzün www.vgm.gov.tr internet adresinde ve Milli Müdafaa Caddesi No:20 Kızılay/ANKARA adresinde yer alan hizmet binası girişine asılarak ilan edilecektir.

2 – Sözlü Sınav: Yazılı sınavı kazanarak sözlü sınava girmeye hak kazananlara ilişkin liste ile sözlü sınavın tarihi, saati ve yeri ayrıca duyurulacaktır.

Adayların, sınav saatlerinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

6 – SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:

1 – Yazılı sınav konularının ağırlık puanları eşittir.

2 – Yazılı ve sözlü sınavların her biri için tam puan 100’dür. Başarılısayılabilmek için gerekli puan hem yazılı hem de sözlü sınav için en az 70’dir. Yarışma sınavı başarı notu iki notun aritmetik ortalamasından oluşur.

3 – Yazılı sınavda başarı gösteren adaylardan yazılı sınav puanı en yüksek olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da dahil olmak üzere atama yapılacak kadro sayısının 4(dört) katı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanır.

4 – Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre yapılacak değerlendirmede Osmanlıca bilen adaylar tercih nedeni sayılacaktır.

Adayların, Vakıf Uzman Yardımcılığına atanmaları başarı notu sıralamasına göre yapılır.

Sınavda, öğrenim dalları itibariyle alınacak uzman yardımcısı sayısıkadar adayın başarılı olamaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayı belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Genel Müdürlüğe aittir.

7 – SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Sınavı kazananların listesi Genel Müdürlüğümüzün www.vgm.gov.tr internet adresinde ve Milli Müdafaa Caddesi No:20 Kızılay/ANKARA adresinde yer alan hizmet binası girişine asılarak ilan edilecektir. Sınavı kazanan Uzman Yardımcısı adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. İlanen duyurulur.

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates