25 Eylül 2020 - Cuma
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı ( Son Başvuru Tarihi:28 Aralık 2009 )

Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı ( Son Başvuru Tarihi:28 Aralık 2009 )

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğünden :

YURTDIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, 3 adet Almanca ve 2 Adedi de İngilizce dilinden olmak üzere toplam 5 adet Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılabilmesi için giriş sınavı yapılacaktır.

Giriş sınavı, her biri yazılı ve sözlü olmak üzere “yabancı dil” ve “yarışma” sınavları şeklinde iki bölümde gerçekleştirilecektir. Bakanlığımızca yapılacak yabancı dil sınavının yazılı kısmı 04 Ocak 2010 tarihinde, sözlü kısmı ise 19 Ocak 2010 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda (İnönü Bulvarı No: 42, Emek/ANKARA) gerçekleştirilecektir.

Yabancı dil sınavından başarılı olanlar daha sonra kendilerine bildirilecek tarihlerde yazılı ve sözlü yarışma sınavına alınacaktır.

Sınava Katılma Şartları:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) ÖSYM tarafından 28-29 Haziran 2008 ve 27-28 Haziran 2009, tarihlerinde yapılan A Grubu kadrolar için Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP108 Puan türünden 70 (yetmiş) ve daha yüksek puan almış olmak. (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak müracaat eden adayların 60’ı Almanca, 40’ı da İngilizce dilinden başvuranlar arasından seçilecek ve KPSS puanı en yüksek adaydan başlayarak her bir dil grubundan Almanca dilinden ilk 60, İngilizce dilinden ilk 40 aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları halinde, her bir dil grubunda 60. ve 40. sıradaki adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

c) Üniversitelerin 4 yıl süreyle örgün eğitim veren fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Giriş sınavının açıldığı tarihte (04 Ocak 2010 tarihinde) 35 yaşından gün almamış olmak,

e) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya sınav tarihinde erteletmiş olmak veya askerlikle ilgisi bulunmamak,

f) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru formu ile istenilen diğer belge ve bilgileri vermiş bulunmak.

Sınav Başvurusu:

Başvurular en geç 28 Aralık 2009 tarihi mesai bitimine kadar, istenilen belgelerle birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No: 42 C Blok Kat:8, Emek/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:

1. Sınav Başvuru Formu (Söz konusu belge yukarıda belirtilen adresten veya internet aracılığı ile www.csgb.gov.tr adresinden temin edilebilir.)

2. El yazısı ile yazılmış imzalı özgeçmiş

3. Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin veya eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili idarelerce kabul edildiğini gösterir belgenin aslı ya da Genel Müdürlüğümüzce onaylı örneği,

4. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya  bilgisayar çıktısı,

5. T.C. Kimlik Numarası beyanı (nüfus cüzdanı örneği veya fotokopisi),

6. Son üç ay içinde çekilmiş iki adet renkli vesikalık fotoğraf.

Eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Sınavı kazanan adaylardan ayrıca,

a) Görev yapmasına engel bir halinin bulunmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı ve

b) Erkek adaylar için, askerlik durumu beyan formu

istenecektir.

Sınav Giriş Belgesi:

Başvuruları kabul edilen adayların listesi 31 Aralık 2009 tarihinden itibaren Bakanlığımızın www.csgb.gov.tr adresindeki web sayfasında ve Bakanlık B ve C Blok kapılarında ilan edilecektir. Konuya ilişkin olarak 0312 296 65 79 –212 13 72 no’lu telefonlardan da bilgi alınabilecektir Bu adaylara Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce, fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” elden verilecektir. Aranılan şartları taşımayanlara sınav giriş belgesi verilmeyecektir. Sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi bulundurulması gerekmektedir.

Yabancı Dil Yazılı Sınav Şekli ve Değerlendirme:

Yabancı dil yazılı sınavında adaylara, yabancı dilden Türkçe’ye, Türkçe’den yabancı dile çeviri yaptırılır ve aynı dilde verilen üç konudan seçecekleri birinde kompozisyon yazmaları istenir. Bu sınavlarda sözlük kullanılamaz.

Yazılı yabancı dil sınavında başarı değerlendirmesi, Türkçe’den yabancı dile ve yabancı dilden Türkçe’ye çeviri için 25’er puan, kompozisyon için ise 50 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılır. 70 ve üstü puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınavı kazanamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

Yabancı Dil Sözlü Sınavı

Sözlü sınav yabancı dilde mülakat şeklinde yapılır. Sözlü sınavda da 100 üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılır.

Yazılı ve sözlü puanların ortalaması Yabancı Dil Sınav puanını gösterir.

Yarışma Sınavı Şekli ve Konuları

Yabancı dil sınavlarında başarılı olanlar yarışma sınavına katılmaya hak kazanırlar. Yarışma sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümde yapılır. Yazılı sınavı kazanamayanlar Sözlü sınava alınmazlar.

Yarışma sınav soruları, Anayasa Hukuku (10 puan), Atatürk İlke ve İnkılapları (10 puan), Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) ve İdare Hukuku (15 puan), İş Hukuku (20 puan), Sosyal Güvenlik Hukuku ve Sosyal Politika (20 puan), İktisat (5 puan), Uluslararası Kuruluşlar (20 puan) konularından seçilir. Belirtilen bu puanlama yalnızca yazılı sınav için geçerlidir.

Yarışma sınavında yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az 70 puan almak şarttır. Yazılı ve sözlü sınav puanları ortalaması yarışma sınavı puanını gösterir.

Giriş Sınavı Sonuçlarının Duyurulması

Giriş sınavının her aşamasında 70 veya daha yüksek puan alarak başarılı olanlara, bir sonraki sınavın tarihi, yeri ve saati yazışma adreslerine iadeli taahhütlü olarak bildirilecek; ayrıca, Bakanlık binası içinde uygun görülen bir yerde ve Bakanlık Web sayfasında ilan edilecektir.

Giriş sınavı başarı puanı, adayın girdiği yabancı dil sınav puanı ile yarışma sınavı puanının ortalamasıdır. Kazananların adı, soyadı ve puanları bir liste halinde, Bakanlık binası içinde Genel Müdürlükçe uygun görülen bir yere asılarak ve Bakanlığın Web sayfasında yayınlanarak ilan edilecek ve ayrıca, kendilerine de iadeli taahhütlü posta yoluyla yazılı olarak tebliğ edilecektir. Sınavlarda başarılı olamayanlara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

İlan olunur.

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates