30 Eylül 2020 - Çarşamba
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanı Alım İlanı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanı Alım İlanı

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına Yeterlik Sınavı İle Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanı Alınacaktır

Başbakanlığınca 5978 sayılı yasanın geçici 1/5 maddesince Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanı olarak belirtilen şartlar çerçevesinde yazılı ve sözlü yarışma sınavıyla aşağıda belirtilen dillerde ve sayılarda uzman personel alınacaktır. Yazılı sınav 06 Kasım 2010 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.

Diller Miktar

Almanca : 3 adet

Arnavutça : 1 adet

Boşnakça : 1 adet

Bulgarca : 1 adet

Çince : 1 adet

Fransızca : 2 adet

Hollandaca : 1 adet

ingilizce : 2 adet

Rusça : 2 adet

Toplam 14 adet

Belirtilen dillerde yeterli başvurunun olmaması halinde İdarenin kararıyla belirtilen sayılarda değişiklik yapılabilir.

BAŞVURU ve YETERLİK SINAVINA KATILIM ŞARTLARI

Sınava katılacaklarda;

• 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

• Sınav tarihi itibariyle yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversiteler, uluslararası kuruluşlar, meslek kuruluşları, araştırma merkezleri ve sivil toplum kuruluşlarında, yurtiçinde veya yurtdışında Başkanlığın görev alanı ile ilgili çalışıyor olmak veya bu alanlarda eğitim almış olmak,

• En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, ilahiyat, iletişim fakülteleri ile en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, tarih, insan ve toplum bilimleri bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

• Almanca, Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Fransızca, Hollandaca, İngilizce, Rusça dillerinden KPDS’den en az (B) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. KPDS veya bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için; ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diploması almış olma ya da o dilin resmî dil olarak konuşulduğu ülke resmî makamları tarafından düzenlenen sınavda yüzde seksen oranında başarılı olmak,

• Sınavın açıldığı tarihte 40 yaşını aşmamış olmak, şartları aranır.

YETERLİK SINAVI

Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

YAZILI SINAV

Yazılı sınav soruların özelliğine göre test veya klasik usullerde olabilecektir.

YAZILI SINAV KONULARI

Yazılı sınavda;

• Başkanlığın görev alanına giren konular,

• Genel kültür ve genel yetenek,

konularında adayların bilgi düzeyini ölçmeye yönelik sorular sorulacaktır.

Yazılı sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yazılı sınavda başarı notu yüz puan üzerinden en az yetmiştir. Yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar sözlü sınava çağırılacaktır.

SÖZLÜ SINAV

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sözlü sınavın tarihi ve yeri www.devlet.gov.tr adresinden ilan edilecek ve sonuç adaylara ayrıca yazılı olarak

bildirilecektir.

Sözlü sınavda adayın;

• Çalışacağı alandaki bilgi birikimi,

• Yabancı dili kullanabilme düzeyi,

• Kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti,

• Muhakeme gücü,

• Görevlendirilecek pozisyona yatkınlığı,

• Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

gibi niteliklere sahip olup olmadığı göz önüne alınarak, her bir başlık ayrı ayrı değerlendirilir. Adaylar, Komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Sözlü sınavda en az yetmiş puan almak kaydıyla, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenen başarı sıralaması dikkate alınarak, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle, sınav duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısı kadar adayın isimleri belirlenecek ve liste halinde www.devlet.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir.

Sınavı kazananların uzman kadrolarına atanmalarına ilişkin işlemler, 5978 sayılı Kanun ve 657 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır.

Sınavı kazananların uzmanlığa atanmaları için atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak tebligatta belirtilen süre içinde, istenilen belgelerle birlikte İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekir. Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı hâlde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz.

BAŞKANLIĞIN GÖREV ALANINA GİREN KONULAR

24.03.2010 tarih ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Başkanlığın görev alanları belirtilmiştir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Başvurular Başkanlığımız internet adresinden temin edilecek “İş Talep Formu” ile birlikte aşağıda talep edilen belgelerin şahsen, elden veya posta yoluyla teslimi yoluyla yapılabilecektir. Son başvuru tarihi 15 Ekim 2010 saat 18.00’dır. Postadaki gecikmeler ve belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Paris Caddesi Ali Dede Sokak No:8 06540 Aşağı Ayrancı / ANKARA

Tel : +90 (312) 467 70 10 – 41

BAŞVURUDA GEREKLİ BELGELER

Başvuru sahiplerinin www.devlet.gov.tr adresinden temin edecekleri “İş Talep Formu” ile birlikte aşağıdaki belgelerle birlikte şahsen, elden veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

• Yüksek öğrenim diploması ya da çıkış belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği,

• Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) Sonuç Belgesi veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belge, KPDS veya bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için; ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans veya yüksek lisans diploması veya o dilin resmi dil olarak konuşulduğu ülke resmi makamları tarafından düzenlenen sınav sonu belgesi,

• T.C. kimlik numarası beyanı,

• Yazılı özgeçmiş,

• 3 adet vesikalık fotoğraf,

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates