21 Temmuz 2019 - Pazar
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Avukatlık Hukuku » 2013 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

2013 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

2013 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan yeni avukatlık ücret tarifesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, büroda sözlü danışmanlık 190 liraya, gidilen yerde sözlü danışmanlık ve yazılı danışma 365 liraya, dilekçe, ihbarname, ihtarname ve protesto düzenlenmesi 245 liraya, kira sözleşmesi 365 liraya, miras sözleşmesi ve vasiyetname hazırlama ile ticari işlerle ilgili sözleşme düzenleme de bin 100 liraya çıkarıldı. Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi gibi ticari işlerle ilgili sözleşmeler de bin 100 lira olarak belirlendi.

İş takibi konusunda hukuki yardımlarda ödenecek ücret, bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili gibi işlerin takibi için 275 liraya, bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi gibi amaçlarla yapılan işler için 465 liraya, tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, çalışma konularıyla ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve TÜrk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için bin 980 liraya, vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için 865 liraya çıkarıldı.

İş takibi konusunda uluslararası yargı yerlerinde duruşmalı hukuki danışmanlık için ödenecek ücret 6 bin 600 liraya, duruşmasız ise 3 bin 960 liraya yükseltildi.

En önemli değişiklik 11’inci maddede

2013 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Önemli bir değişikliğe gidilmiştir. Bilindiği üzere Avukatlık Asgari Ücret tarifesinin 11’inci maddesinin birinci fıkrasının sonunda “Ancak bu ücret asıl alacağı geçemez.” Hükmü bulunmakta idi. Bu durumda icra takipleri için hak edilen vekalet ücretinin asıl alacağı geçemeyeceği sonucunu doğurmakta idi.

29. Aralık 2012 tarihinde yayımlanan asgari ücret tarifesinde ise aynı hüküm “Ancak bu ücret takip miktarını geçemez” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu sebeple icra takiplerinde hak edilecek vekalet ücretlerinin alt sınırı belirlenirken takip miktarı göz önünde tutulacaktır.

İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret

MADDE 11 – (1) İcra ve İflas Müdürlüklerindeki hukuki yardımlara ilişkin avukatlık ücreti, takip sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin karşılığıdır. Konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Şu kadar ki takip miktarı 1.833,33 TL’ye kadar olan icra takiplerinde avukatlık ücreti, tarifenin ikinci kısmının, ikinci bölümünde, icra dairelerindeki takipler için öngörülen maktu ücrettir. Ancak bu ücret takip miktarını geçemez.

Sözleşmeli avukatlar için ücretler

Kanun gereği bulundurulması zorunlu sözleşmeli avukatlara ödenecek ücretler de yeniden belirlendi.

Buna göre, yapı kooperatifleri için ücret 660 liraya, anonim şirketler için ise sözleşmeli avukatlarına ödenecek ücret bin 100 liraya çıkarıldı.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla, özel ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına bin 100 lira ödenecek.

Yargı yerleri ile icra ve iflas dairelerinde yapılan ve konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen hukuki yardımlar için ödenecek ücretler de artırıldı.

Buna göre, görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşuluyla ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delililerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için 330 lira, duruşmasız ise 245 lira oldu. Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için 465 lira, ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için 990 lira, vergi mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için 990 lira, duruşmasız ise 660 lira.

Yargı yerleri ile icra ve iflas daireleri

İcra dairelerinde yapılan takipler için ücret 220 liraya, icra mahkemelerinde takip edilen işler için 245 liraya, icra mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için 440 liraya, icra mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için 245 liraya, ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 400 liraya, sulh mahkemesinde takip edilen davalar için 660 liraya, asliye mahkemelerinde takip edilen davalar için bin 320 liraya, tüketici mahkemelerinde takip edilen davalar için 660 liraya, fikri ve sınai haklar mahkemelerinde takip edilen davalar için bin 980 liraya, ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 2 bin 640 liraya, çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 990 liraya, çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 2 bin 640 liraya, askeri mahkemelerde takip edilen davalar için 990 liraya, disiplin mahkemelerinde takip edilen davalar için 770 liraya, idare ve vergi mahkemelerinde takip edilen davalar için bin 320 liraya, duruşmasız ise 660 liraya, bölge adliye mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen işlerin takiplerinde bir duruşması olan işler için 660 liraya, birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için bin 320 liraya, yargıtayda ilk derecede görülen davalar için 2 bin 640 liraya, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde ilk derecede görülen davalar için 2 bin 640 liraya, duruşmasız ise bin 320 liraya, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için ise 990 liraya yükseldi.

Uyuşmazlık Mahkemesi’ndeki davalar için 990 liraya, Anayasa Mahkemesi’nde görülen dava ve işler için Yüce Divan sıfatıyla bakılan davalarda 3 bin 300 lira, bireysel başvuru, diğer dava ve işler için 2 bin 640 lira avukatlık ücreti alınacak.

Yargı yerleri ile icra ve iflas dairelerinde yapılan ve konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki yardımlara ödenecek ücretlerde de belirli oranlarda artış yapıldı.

Müdafi ve vekillere ücret tarifesi

Yeni yılda müdafi ve vekillere hukuki yardımlarına karşılık yapılacak ödemelere ilişkin ücret tarifesini belirleyen tebliğname de Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için uygulanacak.

Soruşturma evresinde takip edilen işler için 182, Sulh ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 282, asliye ceza, çocuk mahkemeleri, askeri mahkemeler, İcra Ceza ve Fikri ve Sınai Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 310, ağır ceza, çocuk ağır ceza, bölge adliye mahkemelerinde takip edilen davalar için 561 TL, Yargıtay’da görülen duruşmalı davalar için 630 lira ödenecek.

29 Aralık 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28512

TEBLİĞ

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

GENEL HÜKÜMLER

Konu ve kapsam

MADDE 1 –(1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri arasında geçerli ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya avukatlık ücretinin kanun gereği karşı tarafa yükletilmesi gereken durumlarda, Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümleri uygulanır. Bu Tarifede belirlenen ücretlerin altında avukatlık ücreti kararlaştırılamaz. Aksine yapılan sözleşmelerin ücrete ilişkin hükümleri geçersiz olup, ücrete ilişkin olarak bu Tarife hükümleri uygulanır.

Avukatlık ücretinin kapsadığı işler

MADDE 2 –(1) Bu Tarifede yazılı avukatlık ücreti kesin hüküm elde edilinceye kadar olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır. Avukat tarafından takip edilen dava veya işle ilgili olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez. Hükümlerin tavzihine ilişkin istemlerin ret veya kabulü halinde de avukatlık ücretine hükmedilemez.

(2) Buna karşılık, icra takipleriyle, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da temyizen ve bölge idare ve bölge adliye mahkemelerinde itirazen görülen işlerin duruşmaları ayrı ücreti gerektirir.

Avukatlık ücretinin aidiyeti, sınırları ve ortak veya değişik sebeple davanın reddinde davalıların avukatlık ücreti

MADDE 3 –(1) Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, ekli Tarifede yazılı miktardan az ve üç katından çok olamaz. Bu ücretin belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi niteliği ve davanın süresi göz önünde tutulur.

(2) Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan davalılar vekili lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur.

Birden çok avukat ile temsil

MADDE 4 – (1) Aynı hukuki yardımın birden çok avukat tarafından yapılması durumunda, karşı tarafa bir avukatlık ücretinden fazlası yükletilemez.

Ücretin tümünü hak etme

MADDE 5 –(1) Hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra takibini kabul eden avukat, Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.

Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret

MADDE 6 –(1) Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulh nedenleriyle; delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce giderilirse, Tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına, karar gereğinin yerine getirilmesinden sonra giderilirse tamamına hükmolunur.

Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet nedeniyle davanın reddinde, davanın nakli ve açılmamış sayılmasında ücret

MADDE 7 –(1) Görevsizlik, yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddine, davanın nakline veya davanın açılmamış sayılmasına; delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce karar verilmesi durumunda, Tarifede yazılı ücretin yarısına, karar gereğinin yerine getirilmesinden sonraki aşamada ise tamamına hükmolunur. Şu kadar ki, davanın görüldüğü mahkemeye göre hükmolunacak avukatlık ücreti ikinci kısmın ikinci bölümünde yazılı miktarları geçemez.

(2) Davanın dinlenebilmesi için kanunlarda öngörülen ön şartın yerine getirilmemiş olması ve husumet nedeniyle davanın reddine karar verilmesinde, davanın görüldüğü mahkemeye göre Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçmemek üzere üçüncü kısımda yazılı avukatlık ücretine hükmolunur.

(3) Kanunlar gereği gönderme, yeni mahkemeler kurulması, işbölümü itirazı nedeniyle verilen tüm gönderme kararları nedeniyle görevsizlik, gönderme veya yetkisizlik kararı verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmedilmez.

Karşılık davada, davaların birleştirilmesinde ve ayrılmasında ücret

MADDE 8 –(1) Bir davanın takibi sırasında karşılık dava açılması, başka bir davanın bu davayla birleştirilmesi veya davaların ayrılması durumunda, her dava için ayrı ücrete hükmolunur.

Nafaka, kira tespiti ve tahliye davalarında ücret

MADDE 9 –(1) Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli tutarı, kira tespiti ve nafaka davalarında tespit olunan kira bedeli farkının veya hükmolunan nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden Tarifenin üçüncü kısmı gereğince hesaplanacak miktarın tamamı, vekalet ücreti olarak hükmolunur. Bu miktarlar, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın görüldüğü mahkemeye göre belirlenmiş bulunan ücretten az olamaz.

(2) Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine hükmedilemez.

Manevi tazminat davalarında ücret

MADDE 10 –(1) Manevi tazminat davalarında avukatlık ücreti, hüküm altına alınan miktar üzerinden Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.

(2) Davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına Tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez.

(3) Bu davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre hükmolunur.

(4) Manevi tazminat davasının, maddi tazminat veya parayla değerlendirilmesi mümkün diğer taleplerle birlikte açılması durumunda; manevi tazminat açısından vekalet ücreti ayrı bir kalem olarak hükmedilir.

İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret

MADDE 11 –(1) İcra ve İflas Müdürlüklerindeki hukuki yardımlara ilişkin avukatlık ücreti, takip sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin karşılığıdır. Konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Şu kadar ki takip miktarı 1.833,33 TL’ye kadar olan icra takiplerinde avukatlık ücreti, tarifenin ikinci kısmının, ikinci bölümünde, icra dairelerindeki takipler için öngörülen maktu ücrettir. Ancak bu ücret takip miktarını geçemez.

(2) Aciz belgesi alınması, takibi sonuçlandıran işlemlerden sayılır. Bu durumda avukata tam ücret ödenir.

(3) İcra mahkemelerinde duruşma yapılırsa Tarife gereğince ayrıca avukatlık ücreti hükmedilir. Şu kadar ki bu ücret, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünün iki ve üç sıra numaralarında gösterilen iş ve davalarla ilgili hukuki yardımlara ilişkin olup, Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenecek avukatlık ücreti bu sıra numaralarında yazılı miktarları geçemez.

(4) Tahliyeye ilişkin icra takiplerinde bir yıllık kira bedeli tutarı, Nafakaya ilişkin icra takiplerinde nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden, icra mahkemelerinde açılan istihkak davalarında üçüncü kısım gereğince hesaplanacak ücretlere hükmolunur.

(5) Borçlu itiraz süresi içerisinde borcunu öderse tarifeye göre belirlenecek ücretin dörtte üçü takdir edilir. Maktu ücreti gerektiren işlerde de bu hüküm uygulanır.

Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret

MADDE 12 –(1) Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, (yedinci maddenin ikinci fıkrası, dokuzuncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile onuncu maddenin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla,) Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.

(2) Şu kadar ki asıl alacak miktarı 3.666,66 TL’ye kadar olan davalarda avukatlık ücreti, tarifenin ikinci kısmının, ikinci bölümünde, icra mahkemelerinde takip edilen davalar için öngörülen maktu ücrettir. Ancak bu ücret asıl alacağı geçemez.

Ceza davalarında ücret

MADDE 13 –(1) Kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete karar verilmiş ise vekili bulunan katılan lehine Tarifenin ikinci kısım ikinci bölümünde belirlenen avukatlık ücreti sanığa yükletilir.

(2) Ceza hükmü taşıyan özel yasa, tüzük ve kararnamelere göre yalnız para cezasına hükmolunan davalarda tarifeye göre belirlenecek avukatlık ücreti hükmolunan para cezası tutarını geçemez.

(3) CMK 141 ve devamı maddelerine göre tazminat için Ağır Ceza Mahkemelerine yapılan başvurularda, Tarifenin üçüncü kısmı gereğince avukatlık ücretine hükmedilir. Şu kadar ki, hükmedilecek bu ücret ikinci kısmın ikinci bölümünün onuncu sıra numarasındaki ücretten az olamaz.

(4) Çocuk mahkemelerinde görülen davalarda, asliye ceza; çocuk ağır ceza mahkemelerinde görülen davalarda da ağır ceza mahkemeleri için Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde öngörülen maktu ücretlere ilişkin hükümler uygulanır.

(5) Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir.

Danıştay’da, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işlerde ücret

MADDE 14 –(1) Danıştay’da ilk derecede veya duruşmalı olarak temyiz yoluyla görülen dava ve işlerde, idari ve vergi dava daireleri genel kurulları ile dava dairelerinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde davaya cevap verme sürelerinin bitimine kadar anlaşmazlığın feragat ya da kabul nedenleriyle ortadan kalkması veya bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesi durumunda Tarifede yazılı ücretin yarısına, diğer durumlarda tamamına hükmedilir.

(2) Şu kadar ki, dilekçelerin görevli mercie gönderilmesine veya dilekçenin reddine karar verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmolunmaz.

(3) Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülen dava ve işlerde de yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümler uygulanır.

Uzlaşma tutanağının hazırlanmasında ücret

MADDE 15 –(1) Avukatlık Kanununun 35/A maddesinde sözü edilen uzlaşma tutanağının hazırlanmasında, konusu itibarıyla görevli mahkemeler için, bu Tarifenin ilgili kısımlarında belirlenen ücretin 1/2 si uygulanır.

Tahkimde ücret

MADDE 16 –(1) Hakem önünde yapılan her türlü hukuki yardımlarda da bu Tarife hükümleri uygulanır.

İş takibinde ücret

MADDE 17 –(1) Bu Tarifeye göre iş takibi; yargı yetkisinin kullanılması ile ilgisi bulunmayan iş ve işlemlerin yapılabilmesi için, iş sahibi veya temsilci tarafından yerine getirilmesi kanunlara göre zorunlu olan iş ve işlemlerdir.

(2) Tarifede yazılı iş takibi ücreti bir veya birden çok resmi daire, kurum veya kuruluşça yapılan çeşitli işlemleri içine alsa bile, o işin sonuçlanmasına kadar yapılan bütün hukuki yardımların karşılığıdır.

Dava vekili ve dava takipçileri eliyle takip olunan işlerde ücret

MADDE 18 –(1) Dava vekilleri tarafından takip olunan dava ve işlerde de bu Tarife uygulanır.

(2) Dava takipçileri tarafından takip olunan dava ve işlerde bu Tarifede belirtilen ücretin 1/4 ü uygulanır.

Tarifede yazılı olmayan işlerde ücret

MADDE 19 –(1) Tarifede yazılı olmayan hukuki yardımlar için, işin niteliği göz önünde tutularak, Tarifedeki benzeri işlere göre ücret belirlenir.

Uygulanacak tarife

MADDE 20 –(1) Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.

Yürürlük

MADDE 21 –(1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ

 

BİRİNCİ KISIM

 
 

BİRİNCİ BÖLÜM

 
  Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret  
1. Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar)

190,00 TL

  takip eden her saat için

100,00 TL

2. Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar)

365,00 TL

  takip eden her saat için

190,00 TL

3. Yazılı danışma için

365,00 TL

4. Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde

245.00 TL

5. Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması  
  a) Kira sözleşmesi ve benzeri

365,00 TL

  b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması

1.100,00 TL

  c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler

1.100,00 TL

 

İKİNCİ BÖLÜM

 
  İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret  
1. Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için

275,00 TL

2. Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için

465,00 TL

3. Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için

1.980,00 TL

4. Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için

865,00 TL

5. Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde  
  a) Duruşmasız ise

3.960,00 TL

  b) Duruşmalı ise

6.600,00 TL

  c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir  
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 
  Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret  
1. Yapı kooperatiflerinde

660,00 TL

2. Anonim şirketlerde

1.100,00 TL

  Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.  
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 
1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti

1.100,00 TL

  Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.  
 

İKİNCİ KISIM

 
 

BİRİNCİ BÖLÜM

 
  Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret  
1. Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için:  
  a) Duruşmasız ise

245,00 TL

  b) Duruşmalı ise

330,00 TL

2. Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için

465,00 TL

3. Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için

990,00 TL

4. Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için  
  a) Duruşmasız ise

660,00 TL

  b) Duruşmalı ise

990,00 TL

 

İKİNCİ BÖLÜM

 
  Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret  

1.

İcra Dairelerinde yapılan takipler için

220,00 TL

2.

İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için

245,00 TL

3.

İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için

440,00 TL

4.

İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için

245,00 TL

5.

Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için

400,00 TL

6.

Sulh Mahkemelerinde takip edilen davalar için

660,00 TL

7.

Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için

1.320,00 TL

8.

Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için

660,00 TL

9.

Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için

1.980,00 TL

10.

Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için

2.640,00 TL

11.

Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için

990,00 TL

12.

Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için

2.640,00 TL

13.

Askeri Mahkemelerde takip edilen davalar için

990,00 TL

14.

Disiplin Mahkemelerinde takip edilen davalar için,

770,00 TL

15.

İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için  
  a) Duruşmasız ise

660,00 TL

  b) Duruşmalı ise

1.320,00 TL

16.

Bölge Adliye Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen işlerin takipleri için  
  a) Bir duruşması olan işler için

660,00 TL

  b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için

1.320,00 TL

17.

Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için

2.640,00 TL

18.

Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için  
  a) Duruşmasız ise

1.320,00 TL

  b) Duruşmalı ise

2.640,00 TL

19.

Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için

990,00 TL

20.

Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için

990,00 TL

21.

Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için  
  a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar

3.300,00 TL

  b) Bireysel başvuru

2.640,00 TL

  c) Diğer dava ve işler

2.640,00 TL

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

 
 

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

 

1.

İlk 25.000,00 TL için

% 12

2.

Sonra gelen 35.000,00 TL için

% 11

3.

Sonra gelen 60.000,00 TL için

% 8

4.

Sonra gelen 200.000,00 TL için

% 6

5.

Sonra gelen 500.000,00 TL için

% 4

6.

Sonra gelen 680.000,00 TL için

% 3

7.

Sonra gelen 1.250.000,00 TL için

% 1,5

8.

2.750.000,00 TL’dan yukarısı için

% 0,1

     
         

 

 

Share
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates