31 Temmuz 2021 - Cumartesi
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler

Makaleler

Kamu İhale Mevzuatında Değişiklik Yapan Yönetmelikler ve Tebliğ Hakkında Duyuru

Kamu İhale Mevzuatında Değişiklik Yapan Yönetmelikler ve Tebliğ Hakkında Duyuru Kamu ihale mevzuatında değişiklik yapan Yönetmelikler ve Tebliğ, 26 Ocak 2021 tarihli ve 31376 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yapılan değişikliklerle; – Elektronik ihalelerde tekliflerin sunulması ve değerlendirilmesi aşaması ile ilgili olarak, ihale süreçlerinin daha hızlı tamamlanmasını teminen, aşırı düşük teklif açıklamaları ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmekle birlikte EKAP ... Devamını Oku »

Adi Ortaklıkların Alt Yüklenici Olamayacağına Dair Kurul Kararı

Kamu ihale avukatı ankara

Adi Ortaklıkların Alt Yüklenici Olamayacağına Dair Kurul Kararı Alt yüklenici tanımı gereği kamu yapım işi sözleşmesinin nevi itibarıyla bir kısmının yüklenici ile yapılan anlaşma kapsamında üstlenilebilmesi için alt yüklenicinin gerçek veya tüzel kişi olması gerektiği ve adi ortaklığın kendisini oluşturan ortaklardan ayrı bir tüzel kişiliği bulunmadığı hususları birlikte göz önünde bulundurulduğunda, 1) Adi ortaklıkların alt yüklenici olamayacağına ve kendilerine alt ... Devamını Oku »

Kamu İhale Mevzuatında Değişiklik

Kamu ihale mevzuatında değişiklik yapan Yönetmelik ve Tebliğler, 30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yapılan değişiklikler ile; – Kamu özel iş birliği (KÖİ) projeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen üretim, işletme, dağıtım ve benzeri lisanslar kapsamında gerçekleştirilen yapım işlerine ilişkin iş deneyim belgelerinin Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde kullanılmak üzere düzenlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin ... Devamını Oku »

Faili Bulunmayan Suça Şerikliğin Mümkün Olmadığı

İhale sürecinde görev alan kamu görevlisi tarafından işlenebilen ihaleye fesat karıştırma suçunda, kamu görevlileri hakkında açılmış bir kamu davası bulunmaması halinde ihaleye fesat karıştırma suçuna iştirak eden diğer kişilerin azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu tutulmasının mümkün olmadığı hakkında. Ceza Dairesi 2016/2***1 E. ,  2018/3***2 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : İhaleye fesat karıştırma HÜKÜM : Mahkumiyet ... Devamını Oku »

İhaleye Anlaşma Doğrultusunda Hareket Ederek Teklif Verilmesi

kamu ihale avukatı

Sanıkların aralarındaki anlaşma doğrultusunda hareket ederek ihaleye teklif sunmaları Anlaşmanın usulüne uygun şekilde alınan iletişimin dinlenilmesi kararına istinaden tespit edilen telefon konuşmaları ile sabit olması, Sanıkların aralarındaki anlaşma doğrultusunda hareket ederek teklif sunmaları şeklindeki eylemlerinin 5237 sayılı TCK’nın 235/2-d maddesinde düzenlenen ihaleye fesat karıştırma suçunu oluşturduğu hakkında. 5. Ceza Dairesi 2015/**** E. , 2017/**** K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ağır Ceza ... Devamını Oku »

İhaleye Tabi Olan İşin Doğrudan Temine Konu Kılınması

kamu ihale hukuku

Miktarı itibariyle ihaleye tabi olan işin 4734 sayılı Kanunun 5. maddesine aykırı olarak kısımlara bölünmek suretiyle doğrudan temine konu kılınması, Sanıkların eylemleri nedeniyle objektif cezalandırma şartlarından birinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin denetime imkan verecek şekilde gerekçeleriyle tartışılması gerektiği, Gerçekleşmiş olması halinde sanıklara atılı eylemlerin iştirak halinde zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma suçunu oluşturacağı hakkında. Sanıkların 4734 Sayılı Kanun’un 5. maddesine aykırı olarak ... Devamını Oku »

Sahte İş Deneyim Belgesinin İğfal Kabiliyeti

Sahte olarak düzenlenmiş iş deneyim belgesi İş deneyim belgesinin aslının duruşmaya getirtilerek aldatma kabiliyeti hususunda incelenip özelliklerinin duruşma tutanağına yazılması gerektiği, İş deneyim belgesindeki sayı ve mühür eksikliğinin iğfal kabiliyetine etkisi üzerinde durulması gerektiği hakkında 5. Ceza Dairesi 2017/**** E. ,  2017/**** K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : İhaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ... Devamını Oku »

Aile Yaşamına Saygı Hakkı – Aile Konutunun Haczedilemezliği 

kamu ihale hukuku

Aile Yaşamına Saygı Hakkı Aile Konutunun Haczedilemezliği Haczedilemezlik Şikayeti İle İlgili Olarak Dava Ehliyetinin Dar  Yorumlanmaması Gerektiği Hakkında Anayasa Mahkemesi’nin 12/12/2019 Tarihli ve 2016/10454 Başvuru Numaralı Kararı Üzerine Kısa Bir İnceleme Anayasa’nın 20. ve 41. maddelerinde aile yaşamına saygı hakkı düzenlenmiştir. Anayasa’nın 20. maddesinde de belirtildiği gibi herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Yine Anayasa’nın 41. ... Devamını Oku »

Ücretsiz İzne Çıkarılan İşçiye Yapılacak Kısa Çalışma Ödeneği

kamu ihale hukuku

İşten Çıkarma Yasağı-  İşverenin Ücretsiz İzne Çıkarma Hakkı- Ücretsiz İzne Çıkarılan İşçiye Yapılacak Kısa Çalışma Ödeneği 4857 Sayılı İş Kanunu  Ve 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda Değişiklik Yapan 7244 Sayılı Kanun  17.04.2020 Tarihinde Yürürlüğe Girmiştir.” İşten çıkarma yasağı ve ücretsiz izne ilişkin değişiklikleri içeren 7244 sayılı Kanun  17.04.2020 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, ilgili madde metinlerine aşağıda yer verilmiştir. Buna göre ... Devamını Oku »

Covid-19 Salgınına Bağlı Mücbir Sebep Başvuruları Hakkında

2020/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve Covid-19 Salgınına Bağlı Mücbir Sebep Başvuruları Hakkında Kamu İhale Kurumu Duyurusu COVID-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkânsız hale geldiğine ilişkin başvurularla ilgili olarak; 2 Nisan 2020 tarihli ve 31087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200402-21.pdf); “COVID-19 salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.