22 Ocak 2020 - Çarşamba
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler

Makaleler

İdareden Kaynaklanan Nedenlere  İşin İfasının Gecikmesi

Kamu ihale avukatı ankara

İdaren Kaynaklanan Nedenlere  İşin İfasının Gecikmesi Anahtar Teslimi Götürü Bedel İle Sözleşme İmzalanmış Olmasına Rağmen Fiyatlarda Artış Meydana Gelmesi Sözleşmede Fiyat Farkı Verileceğine Dair Bir Düzenleme Olmasa Dahi Yükleniciye Fiyat Farkı Ödenebileceği Hakkında. Yüksek Fen Kurulu’nun 19644152 sayılı görüşü: “…İlgi yazınız ve eklerinde özetle; idarenizce 4734 ve 4735 sayılı kanunlara göre ihale edilerek anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan, “Bina İnşaatı ... Devamını Oku »

Giyim Bedeli İçin Öngörülen Tutarların Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmadığı İddiası

Giyim bedeli için öngörülen tutarların hayatın olağan akışına uygun olmadığı iddiası ile teklifin değerlendirme dışı bırakılamayacağı , Aşırı düşük teklif açıklamalarının, Tebliğin 79. maddesinde açıklama içerisinde sunulması gereken belgelerin sunulup sunulmadığının tespiti ve muhafaza edilen tutanakların kamu ihale mevzuatında belirtilen şekil şartlarına uygunluğu ile sınırlı olarak incelemesi gerektiği hakkında. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 09.11.2017 tarihli kararı : “… Dosyanın ... Devamını Oku »

Ayrı Bir Başlık Altında Düzenlenmeyen İmalatların Benzer İş Olarak Değerlendirilmesi

Kamu ihale avukatı ankara

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin Ekinde Yer Alan Tablolar Arasında Ayrı Bir Başlık Altında Düzenlenmeyen İmalatların Benzer İş Olarak Değerlendirilmesi İş Yönetme Belgesinde Yer Alan Ulaşım Yolları Kapsamında Yapılan Altyapı Ve Üst yapı İmalatlarından , İhale Konusu İş Veya Benzer İş Kapsamında Olan Kısımlarının Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin 2.7 Ve 2.8 Maddeleri Uyarınca Değerlendirmeye Alınması Gerektiği hakkında. ... Devamını Oku »

 İş Deneyim Belgesinde Ekap’a Kayıtlı Olduğunu Gösteren Belge Numarasının Bulunmaması

İş Deneyim Belgesinde Ekap’a Kayıtlı Olduğunu Gösteren Belge Numarasının Bulunmaması Söz Konusu Eksikliğin Tamamlatılabilir Bilgi Eksikliği Kapsamında Olduğu Hakkında. Ankara 4. İdare Mahkemesinin 05.04.2018 tarihli kararı: “Uyuşmazlık konusu olayda, davacı şirket tarafından, dava konusu ihaleye ilişkin iş deneyimini tevsik etmek amacıyla Çorlu Belediye Başkanlığı’nca düzenlenen 21.01.2016 tarih ve 147 sayılı iş bitirme belgesinin sunulduğu, sunulan iş deneyim belgesinin üzerinde söz konusu ... Devamını Oku »

İş Deneyim Belgelerine İlişkin Tamamlatılabilir Bilgi Eksikliği

İş deneyim belgelerine ilişkin tamamlatılabilir bilgi eksikliği İşin süresinin ve Belgenin iş bitirme, yönetme veya denetleme olup olmadığının bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilebileceği hakkında. Ankara 10. İdare Mahkemesinin 02.03.20** tarihli kararı: “… Olayda; pilot ortak Beştaş Yapı A.Ş. tarafından, iş deneyimini tevsik etmek üzere, anılan pilot ortağın % 51 hissesine sahip ortağı olan Injtekstroy Ltd. Şti.ne ait, Rosavtodor Federal Yol Ajansı ... Devamını Oku »

Teklif Kapsamında Sunulan Bilgilerde TC Kimlik Numarasının Yer Almaması

kamu ihale hukuku

Teklif kapsamında sunulan belgelerde şirket ortaklarından birinin TC Kimlik Numarasının Yer Almaması Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliğinin tamamlatılması gerektiği hakkında. Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin E:20**/25**, K:20**/71** sayılı kararı: “…Dosyanın incelenmesinden, davacı şirket tarafından teklif dosyası kapsamında 03.01.2012 tarihli ve 7975 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nin 315 ve 315’inci sayfalarının sunulduğu, söz konusu Gazetede “şirketin sermayesi her biri 50,00 TL ... Devamını Oku »

Teklifin Yasaklı Şirket Vekili Tarafından İmzalanması Halinde Uygulanacak Hükümler

Özet : Şirket vekilinin yasaklı olduğundan bahisle davacı şirket hakkında yasaklama kararı verilmesi- Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların doğrudan veya dolaylı olarak yahut alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacağından, yasaklı vekil aracılığı ile dolaylı olarak ihaleye teklif veren davacı şirketin, Kanun’da öngörülen yasak fiil ve davranışta bulunduğu hakkında.  Danıştay 13. Daire Başkanlığı         20**/**12 E.  , ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates