19 Temmuz 2019 - Cuma
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Avukatlık Hukuku

Avukatlık Hukuku

Uluslararası Avukatlar Birliği Morelia Şartı

ihale avukatı ankara

Koşulsuz adalete erişim hakkının, ayrılmaz bir şekilde bağlı olduğu kabul edilmiş insan haklarına katılması gereğini göz önünde tutarak; Bu hak olmaksızın insan onurunun gerçekte olamayacağı ve bu bakımdan, yalnızca insan olması nedeniyle her bireye bu hakkın sağlanması gereğini göz önünde tutarak; Bu hakkın her devletin her bireye, uluslararası sözleşmeler, anayasa ve ulusal yasalardaki haklarını bildirme ve bunları gerçekleştirme yöntemini bildirme ... Devamını Oku »

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları

Kamu İhale Avukati Ankara

Genel Kurallar Türk avukatları, baroların ve Türkiye Barolar Birliği’nin bağımsızlığı gereğine inanmışlar ve bu konuda kendilerine gerek kişi, gerek kuruluş olarak düşen görevleri başarma kararına varmışlardır. Mesleki çalışmasında avukat, bağımsızlığını korur; bu bağımsızlığı zedeleyecek iş kabulünden kaçınır. Avukat, mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işine tam bir sadakatle yürütür. Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ... Devamını Oku »

Avrupa’da Avukatların Tabi Olduğu Meslek Kuralları

kamu ihale avukati

        CCBE (AVRUPA BAROLARI VE HUKUK BİRLİKLERİ KONSEYİ) AVRUPADA AVUKATLARIN TEMSİLCİSİ    AVRUPADA AVUKATLIK MESLEĞİNE İLİŞKİN TEMEL İLKELER TÜZÜĞÜ VE AVRUPADA AVUKATLARIN TABİ OLDUĞU MESLEK KURALLARI                        Avrupa Barolar ve Hukuk Birlikleri Konseyi(CCBE)’nin temel amacı; avukatlık mesle ğinin icrası ile ilgili ortak menfaatlerin korunması, hukukun geli şmesi ve hukukun ... Devamını Oku »

BM Yargı Bağımsızlığı Temel Prensipleri

Yargı Bağımsızlığı Yargı bağımsızlığı devlet tarafından güvence altına alınır ve anayasada veya iç hukukta yargı bağımsızlığına yer verilir. Yargı bağımsızlığına saygı göstermek ve gözetmek bütün hükümet kuruluşlarının ve diğer kuramların görevidir. Yargı organı önündeki sorun hakkında her hangi bir tarafın her hangi bir nedenle doğrudan veya dolaylı kısıtlama, etki, teşvik, baskı, tehdit ve müdahalesine maruz kalmaksızın, maddi olaylara ve hukuka ... Devamını Oku »

Bangalor Yargı Etiği İlkeleri

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin herkesin, hak ve yükümlülüklerin belirlenmesinde ve herhangi bir suç isnadının karara bağlanmasında bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından tam bir eşitlikle, âdil ve alenî olarak yargılanma hakkına sahip olduğunu temel bir ilke olarak tanıdığı, Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesinin, herkesin mahkemeler önünde eşit olmasını ve bir davada herhangi bir suç isnadının karara bağlanmasında veya hak ... Devamını Oku »

Avukatların Rolüne Dair Temel Prensipler (Havana Kuralları)

Başlangıç Dünya halkları, Birleşmiş Milletler Şartı’nda adaletin sürdürülebileceği koşulları yaratmak için verdikleri kararı teyit ettiklerinden ve ırk, cins, dil ve din ayırımı yapmaksızın insan haklarına ve temel özgürlüklere saygıyı geliştirme ve teşvik etme konusunda uluslararası işbirliğini gerçekleştirme amacı taşıdıklarını ilan ettiklerinden, insan Hakları Evrensel Bildirisi hukuk önünde eşitlik ile masumluk karinesi prensiplerine, hukuken kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir yargı yeri ... Devamını Oku »

Avrupa Konseyi Avukatlık Mesleğinin İcrasındaki Özgürlükler Hakkında 9 Numaralı Tavsiye Kararı

Kamu ihale avukatı ankara

Avrupa Konseyi Statüsünün 15. maddesi (b) bendine dayanarak Bakanlar Kurulu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin hükümlerini dikkate alarak; Aralık 1990’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından onaylanan “Avukatların Rolü ile İlgili Birleşmiş Milletler Temel Prensipleri”ni dikkate alarak; 13 Ekim 1994’de Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilen “Hakimlerin Rolü, Etkinlikleri ve Bağımsızlığı ile İlgili 12 (94) Numaralı Tavsiye Kararını” dikkate alarak; Avukatların ... Devamını Oku »

21 . Yüzyılda Avukatlık Meslek Kurallarına Dair Turin İlkeleri

Bipolar Efektif Bozukluk Halinde Boşanma

27 Ekim 2002 tarihinde Sydney’de toplanan Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA) Genel Kurulu’nca kabul edilmiştir. Gerekçeler Büyük bir çeşitlilik gösteren siyasi, sosyal ve kültürel bağlamlarda avukatın rolü hakkında farklı görüşler mevcuttur. Ekonomik gelişme ile iletişim ve bilgisayar teknolojisindeki ilerlemeler, ilgili alanlarda hizmet verenlerin birlikte çalışma ve işbirliği yapmalarında yeni yöntemler kullanmalarını zorunlu kılmışsa da, bu kişiler gerek kendi ülkelerinde gerekse uluslararası ... Devamını Oku »

Dilekçede Mahkemeye/Hakime Hakaret – Savunma Dokunulmazlığı Sınırı

Kamu İhale Avukatı Ankara

YARGITAY 18. Ceza Dairesi Esas: 2015/1393 Karar: 2015/1782 Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak; 1- Ceza Genel Kurulu’nun 14.10.2008 gün ve 170-220 ... Devamını Oku »

Hakim ve Avukatlara Karşı İşlenen Hakaret Suçlarında Ağır Eleştiri ve Beddua Kriteri

Kamu İhale Avukatı Ankara

T.C YARGITAY 4.CEZA DAİRESİ ESAS NO:2012/37501 KARAR NO:2014/18744 KARAR TARİHİ:27.05.2014 “Sanığın, kızının yargılandığı ceza davasında mahkumiyetine karar verilmesi üzerine adliye koridorunda söylediği, “Allah belasını versin, nasıl böyle bir karar verir” şeklindeki ifadelerin, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, ağır eleştiri ve beddua niteliğinde olması nedeniyle, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi” bozmayı ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates