20 Eylül 2021 - Pazartesi
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Kamu İhale Hukuku (sayfa 10)

Kamu İhale Hukuku

Banka Referans Mektubunun Sunulması Usulü ve İçeriği

kamu ihale avukatlık bürosu

Danıştay 13. Dairesinin 26.12.2016 tarihli kararı:  “…Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve dava dosyasındaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde; yönetmelikte sayılan belgeler dışında, isteklilerin teklifleri kapsamında sundukları belgelerin aslını veya aslına uygun olduğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini sunmaları gerekmektedir. ... Devamını Oku »

İdarenin Yüklenici Personelinin Görev Yerini Değiştirmesine İzin Veren Şartname Düzenlemesi

kamu ihale avukatı

Danıştay 13. Dairesi tarafından alınan 26.12.2016 tarihli karar: “…Temyize konu Mahkeme kararının; davacı şirketin 1., 2., 3., 4., 5., 8., 11. ve 12. iddiaları yönünden davanın reddine ilişkin kısmında hukuka aykırılık görülmemiştir. Mahkeme kararının, davacı şirketin 6. iddiası yönünden dava konusu işlemin iptaline ilişkin kısmının incelenmesinden; Davacı tarafından itirazen şikâyet başvurusunda 6. iddia olarak; Teknik Şartname’nin “Kontrol ve denetim” başlıklı ... Devamını Oku »

Sözleşme Tasarısındaki Hukuka Aykırılığa İtiraz Usulü

kamu ihale avukatlık bürosu

Sözleşme Tasarısının ”Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16. Maddesinde, işin tekrar eden kısımlarında aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak gerçekleştirmek suretiyle belli bir sayıya ulaşması durumunda sözleşmenin feshedileceği hususunda bir belirleme yapılmamasının Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin “Cezalar ve sözleşmenin feshi” ” başlıklı 161.1 ’inci maddesinin 26 numaralı dipnotuna aykırılık teşkil edeceği hakkında. Devamını Oku »

Kurulun İnceleme Yetkisinin Yönetmelik ile Sınırlanamayacağı Hakkında

Kamu İhale Avukatı Ankara

Yapılacak itirazen şikâyet başvurularının ‘başvuru sahibinin iddiaları’ kapsamında incelenip sonuçlandırılmasında Kanunla yetkili kılınan Kamu İhale Kurulu’nun inceleme yetkisinin Yönetmelik hükmüyle sınırlanamayacağı, şikâyet başvurusunda değinilip değinilmediğine bakılmaksızın itirazen şikâyet başvurusunda yer alan tüm iddiaların değerlendirilmesi gerektiği hakkında. Devamını Oku »

Mal Alımı İhalelerinde Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi

Kamu ihale avukatı ankara

Kamu İhale Genel Tebliği’nde mal alımı ihalelerine ilişkin olarak aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesine ilişkin bir belirlemenin yapılmadığı, kriterlerin ve esasların mevzuatta düzenlenmemesi nedeniyle aşırı düşük tekliflerin belirlenmesinin, sorgulanmasının ve sunulan teklif açıklamalarının değerlendirilmesinin idarenin takdirinde olmadığı, ihale komisyonunun diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği ve bu yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirerek, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddine karar vereceği; teklifi, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olan teklifleri sorgulama yapmadan kabul veya reddedemeyeceği, bu konuda ihale komisyonuna takdir yetkisi tanınmadığı hakkında. Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.