20 Eylül 2021 - Pazartesi
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Kamu İhale Hukuku (sayfa 4)

Kamu İhale Hukuku

Teklif Kapsamında Sunulan Bilgilerde TC Kimlik Numarasının Yer Almaması

kamu ihale hukuku

Teklif kapsamında sunulan belgelerde şirket ortaklarından birinin TC Kimlik Numarasının Yer Almaması Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliğinin tamamlatılması gerektiği hakkında. Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin E:20**/25**, K:20**/71** sayılı kararı: “…Dosyanın incelenmesinden, davacı şirket tarafından teklif dosyası kapsamında 03.01.2012 tarihli ve 7975 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nin 315 ve 315’inci sayfalarının sunulduğu, söz konusu Gazetede “şirketin sermayesi her biri 50,00 TL ... Devamını Oku »

Teklifin Yasaklı Şirket Vekili Tarafından İmzalanması Halinde Uygulanacak Hükümler

Özet : Şirket vekilinin yasaklı olduğundan bahisle davacı şirket hakkında yasaklama kararı verilmesi- Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların doğrudan veya dolaylı olarak yahut alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacağından, yasaklı vekil aracılığı ile dolaylı olarak ihaleye teklif veren davacı şirketin, Kanun’da öngörülen yasak fiil ve davranışta bulunduğu hakkında.  Danıştay 13. Daire Başkanlığı         20**/**12 E.  , ... Devamını Oku »

Grup İhalelerde Rekabet Koşullarının Değerlendirilmesi

kamu ihale hukuku

Özet : Grup olarak gerçekleştirilen ihalelerde, ihale konusu her işe teklif veren sayısı, teklif miktarları, ihale konu işlerin yaklaşık maliyetleri ayrı ayrı olduğundan, rekabet şartlarının oluşup oluşmadığının her ihale müstakil olarak kendi şartları içerisinde değerlendirilmek suretiyle belirlenmesi gerektiği 55 adet ihale için hesaplanan yaklaşık maliyete göre yeterli indirim yapılmadığı gerekçesiyle uyuşmazlık konusu ihalenin iptal edilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı ... Devamını Oku »

Grup İhalelerde Rekabet Koşullarının Değerlendirilmesi

Özet : Grup olarak gerçekleştirilen ihalelerde, ihale konusu her işe teklif veren sayısı, teklif miktarları, ihale konu işlerin yaklaşık maliyetleri ayrı ayrı olduğundan, rekabet şartlarının oluşup oluşmadığının her ihale müstakil olarak kendi şartları içerisinde değerlendirilmek suretiyle belirlenmesi gerektiği 55 adet ihale için hesaplanan yaklaşık maliyete göre yeterli indirim yapılmadığı gerekçesiyle uyuşmazlık konusu ihalenin iptal edilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı ... Devamını Oku »

Sorumluluğun İhaleyi Yapan İdareye Ait Olduğu Gerekçesiyle Başvurunun Reddi

Özet : Somut, ciddi ve teknik analiz içeren iddiaların Kurul tarafından  uzman kişiler aracılığıyla değerlendirilmesi gerektiği Sorumluluğun İhaleyi Yapan İdareye Ait Olduğu Gerekçesiyle Başvurunun Reddedilmesinde hukuki isabet bulunmadığı hakkında. Ankara 5.İdare Mahkemesinin **.**.2018 tarihli kararı :  “…Dosyanın incelenmesinden, davacı şirketin, Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığınca 10.10.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2 Kalem ... Devamını Oku »

Ayrı Bir Başlık Altında Düzenlenmeyen İmalatların Benzer İş Olarak Değerlendirilmesi

kamu ihale avukatı ankara

Özet : Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin Ekinde Yer Alan Tablolar Arasında Ayrı Bir Başlık Altında Düzenlenmeyen İmalatların Benzer İş Olarak Değerlendirilmesi İş Yönetme Belgesinde Yer Alan Ulaşım Yolları Kapsamında Yapılan Altyapı Ve Üstyapı İmalatlarından, İhale Konusu İş Veya Benzer İş Kapsamında Olan Kısımlarının Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin 2.7 Ve 2.8 Maddeleri Uyarınca Değerlendirmeye Alınması Gerektiği hakkında. ... Devamını Oku »

Rekabet Koşulları Oluşmadığından Bahisle İhalenin İptali

Özet : İdare tarafından ihaleyi iptal yetkisi kullanılırken ihale konusu işin özelliği, benzer işlere ilişkin diğer ihalelerin sonuçları, ihalede oluşan fiyatın piyasa şartlarına uygun olup olmadığı gibi hususlar ortaya konulmaksızın salt geçerli iki teklifin kalması nedeniyle yeterli rekabet şartlarının sağlanamadığından bahisle ihalenin iptali kararının hukuka uygun olmadığı – İdarenin rekabet koşullarının oluşması için bu alanda faaliyet gösteren ve şartnamede belirlenen ... Devamını Oku »

İmzalanan İhale Sözleşmelerinde Damga Vergisine Tabi Nüsha Sayısı

kamu ihale hukuku

Danıştay 9. Dairesi’nin 26/06/2014 tarihli kararı: “… Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü: Davacı adına, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ile arasında yapılan sözleşmenin iki nüsha olarak düzenlendiğinden bahisle 2006/Ocak-Aralık dönemine ilişkin olarak tarh edilen vergi ziyaı cezalı damga vergisinin kaldırılması istemiyle açılan davayı reddeden vergi mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir. 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 90’ıncı maddesinde, imzası onaylanan iş ... Devamını Oku »

İhale Makamınca Vergi İdaresine Ödenen Damga Vergisinin İadesi Talebi

Kamu İhale Avukati Ankara

Özet İhale makamı ile yüklenici arasında sözleşme ile kurulan özel hukuk ilişkisinin gereklerinden olan istihkak ödemesi taahhüdünün noksan yerine getirilmesinden kaynaklanan bir özel hukuk uyuşmazlığı  mı  bulunduğu yoksa şirketlerin alacağından kesinti yapmak suretiyle ödenen damga vergisine karşı,vergi mükellefi veya sorumlusu olup olmadıklarına bakılmaksızın, vergi mahkemelerinde dava açma ehliyetlerinin bulunduğunun mu kabulü gerekeceğine ilişkin içtihat farklılığı nedeniyle, İçtihadın,  ihale kararı üzerine ihale ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.