12 Mayıs 2021 - Çarşamba
Basın Duyuruları
Anasayfa » Mevzuat

Mevzuat

Hiçbir Araştırma Yapılmaksızın KYODK Verilemez

Kamu İhale Avukatı Ankara

yönündeki açıklamalar karşısında, somut olayda müştekiler vekilinin şüpheliler hakkında resmi belgede sahtecilik, zimmet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlarını işlediklerine yönelik iddiaları üzerine hiçbir araştırma yapılmaksızın şikayet dilekçesi akabinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş... Devamını Oku »

İnanç Sözleşmelerinde İspat Sorunu

İnanç Sözleşmelerinde İspat Sorunu İnançlı İşleme Dayalı Olup Dinlenilirliği Kabul Edilen İddiaların İspatının, Şekle Bağlı Olmayan Yazılı Delil Olduğu İlişki ile Bağlantılı Olduğu Saptanan Banka Dekontlarının Delil Başlangıcı Teşkil Edeceği Ve Çekişmenin Giderilmesinde Gözardı Edilemeyeceği hakkında. Devamını Oku »

İhale Sözleşmelerinde Sözleşmenin Uyarlanmasının Şartları

kamu ihale avukatı ankara

İhale sözleşmelerinde sözleşmenin uyarlanması Sözleşmenin uyarlanması talebinde bulunulabilmesi için borcun henüz ifa edilmemiş veya ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden doğan hakların saklı tutularak ifa edilmiş olması gerektiği Edimin, ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden doğan haklar saklı tutulmaksızın ifa edilmiş olması halinde, maliyet artışından doğan alacak talebine ilişkin davanın tümden reddedileceği hakkında. T.C. YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ KARARI DAVA : Yukarıda tarih ve ... Devamını Oku »

Avukat Borçluya Taciz İçeren Mesaj Gönderemez , Ödeme Mektubu Gönderemez

TBB DİSİPLİN KURULU KARARI Tarih – Esas No – Karar No Konu T. 04.04.2014 E. 2014/5 K. 2014/219 Şikâyetli avukatları mirasın reddine ilişkin kararın icra dosyasına ibraz edilmesine karşın, birçok haciz öncesi uyarı ve ödeme mektuplarını ısrarla göndererek yasal bir hakkı taciz amaçlı kullanmaları. (Av. Yas. 34, 134 TBB Mes. Kur 3,4) İtirazın süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü; ... Devamını Oku »

Hekim Hatasına Dayalı Tazminat Davalarında Hak Düşürücü Süre

ihale avukatı ankara

Danıştay 15. Daire Başkanlığı Esas No : 2014/9725 Karar No : 2016/128 İstemin Özeti : Danıştay Onbeşinci Dairesi’nin 23/05/2014 tarih ve E:2014/2960; K:2014/4196 sayılı kararının, hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir. Savunmanın Özeti :Karar düzeltme isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır. Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi :Dosyadaki bilgi ve belgeler incelendiğinde; 1 – ... Devamını Oku »

Dosyadan Alınan Fotokopi Tebliğ Yerine Geçmez , Süreleri Başlatmaz

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS NO:2015/19497 KARAR NO:2015/29941 KARAR TARİHİ:01/12/2015 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü : Kambiyo senetlerine mahsus haciz ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.