26 Ocak 2020 - Pazar
Basın Duyuruları
Anasayfa » Mevzuat

Mevzuat

Avukat Borçluya Taciz İçeren Mesaj Gönderemez , Ödeme Mektubu Gönderemez

TBB DİSİPLİN KURULU KARARI Tarih – Esas No – Karar No Konu T. 04.04.2014 E. 2014/5 K. 2014/219 Şikâyetli avukatları mirasın reddine ilişkin kararın icra dosyasına ibraz edilmesine karşın, birçok haciz öncesi uyarı ve ödeme mektuplarını ısrarla göndererek yasal bir hakkı taciz amaçlı kullanmaları. (Av. Yas. 34, 134 TBB Mes. Kur 3,4) İtirazın süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü; ... Devamını Oku »

Hekim Hatasına Dayalı Tazminat Davalarında Hak Düşürücü Süre

ihale avukatı ankara

Danıştay 15. Daire Başkanlığı Esas No : 2014/9725 Karar No : 2016/128 İstemin Özeti : Danıştay Onbeşinci Dairesi’nin 23/05/2014 tarih ve E:2014/2960; K:2014/4196 sayılı kararının, hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir. Savunmanın Özeti :Karar düzeltme isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır. Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi :Dosyadaki bilgi ve belgeler incelendiğinde; 1 – ... Devamını Oku »

Dosyadan Alınan Fotokopi Tebliğ Yerine Geçmez , Süreleri Başlatmaz

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS NO:2015/19497 KARAR NO:2015/29941 KARAR TARİHİ:01/12/2015 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü : Kambiyo senetlerine mahsus haciz ... Devamını Oku »

Alkollü Araç Kullanımı Nedeniyle Sürücü Belgesinin Geri Alınması

Danıştay 15. Daire Başkanlığı Esas No : 2015/7832 Karar No : 2016/217 İstemin Özeti :Tokat İdare Mahkemesi’nin 29/04/2015 günlü, E:2014/778; K:2015/231 sayılı kararının hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. Savunmanın Özeti          :Savunma verilmemiştir. Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi :Temyiz istemine konu İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir. TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Onbeşinci Dairesi’nce gereği görüşüldü: Dava; ... Devamını Oku »

Bir Mahkeme Kararı Olmadıkça İşçinin Ücretinden İşverence Kesinti Yapılmayacağı

T.C. YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E. 2013/5121 K. 2013/11838 T. 24.6.2013 • İŞVERENCE İŞÇİNİN ÜCRETİNDEN KESİNTİ YAPILMASI (Bir Mahkeme Kararı Olmadıkça İşçinin Ücretinden İşverence Kesinti Yapılmayacağı – Çalışma Koşullarında Yapılan Değişikliğe Altı Günlük Yasal Sürede Karşı Çıkmamasının Muvafakat Olarak Değerlendirilemeyeceği Ancak İşçinin Yazılı Muvafakati Gerektiği) • ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK (İşçiye Tanınan Altı Günlük Sürede Ancak Yazılı Muvafakat Etmesi Halinde Değişikliğin ... Devamını Oku »

İlama Konu alacağın Ödenmesi İçin Serbest Meslek Makbuzu İbrazı Zorunlu Değildir

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2015/1065 K. 2015/8515 T. 16.4.2015 DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki temyiz eden tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : ... Devamını Oku »

Takibi Şikayete Bağlı Suçlar Yönünden Katılanın Eşinin Şikayetinin Mahiyeti

YARGITAY Ceza Genel Kurulu ESAS: 2014/15 KARAR: 2015/38 Sanık N.. K.. hakkında taksirle yaralama suçundan açılan kamu davasının 5237 sayılı TCK’nun 73/1. maddesi uyarınca şikayet hakkının süresinde kullanılmaması nedeniyle düşmesine ilişkin, İstanbul 23. Sulh Ceza Mahkemesince verilen 16.09.2010 gün ve 435-1293 sayılı hükmün katılan tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesince 18.04.2013 gün ve 18191-10421 sayı ile; ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates