22 Haziran 2021 - Salı
Basın Duyuruları
Anasayfa » Mevzuat (sayfa 2)

Mevzuat

Alkollü Araç Kullanımı Nedeniyle Sürücü Belgesinin Geri Alınması

Danıştay 15. Daire Başkanlığı Esas No : 2015/7832 Karar No : 2016/217 İstemin Özeti :Tokat İdare Mahkemesi’nin 29/04/2015 günlü, E:2014/778; K:2015/231 sayılı kararının hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. Savunmanın Özeti          :Savunma verilmemiştir. Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi :Temyiz istemine konu İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir. TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Onbeşinci Dairesi’nce gereği görüşüldü: Dava; ... Devamını Oku »

Bir Mahkeme Kararı Olmadıkça İşçinin Ücretinden İşverence Kesinti Yapılmayacağı

T.C. YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E. 2013/5121 K. 2013/11838 T. 24.6.2013 • İŞVERENCE İŞÇİNİN ÜCRETİNDEN KESİNTİ YAPILMASI (Bir Mahkeme Kararı Olmadıkça İşçinin Ücretinden İşverence Kesinti Yapılmayacağı – Çalışma Koşullarında Yapılan Değişikliğe Altı Günlük Yasal Sürede Karşı Çıkmamasının Muvafakat Olarak Değerlendirilemeyeceği Ancak İşçinin Yazılı Muvafakati Gerektiği) • ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK (İşçiye Tanınan Altı Günlük Sürede Ancak Yazılı Muvafakat Etmesi Halinde Değişikliğin ... Devamını Oku »

İlama Konu alacağın Ödenmesi İçin Serbest Meslek Makbuzu İbrazı Zorunlu Değildir

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2015/1065 K. 2015/8515 T. 16.4.2015 DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki temyiz eden tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : ... Devamını Oku »

Takibi Şikayete Bağlı Suçlar Yönünden Katılanın Eşinin Şikayetinin Mahiyeti

YARGITAY Ceza Genel Kurulu ESAS: 2014/15 KARAR: 2015/38 Sanık N.. K.. hakkında taksirle yaralama suçundan açılan kamu davasının 5237 sayılı TCK’nun 73/1. maddesi uyarınca şikayet hakkının süresinde kullanılmaması nedeniyle düşmesine ilişkin, İstanbul 23. Sulh Ceza Mahkemesince verilen 16.09.2010 gün ve 435-1293 sayılı hükmün katılan tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesince 18.04.2013 gün ve 18191-10421 sayı ile; ... Devamını Oku »

İhaleye Fesat Karıştırma – 4734 S.K. Md. 17/a-c’nin Yollamasıyla Yasaklama Kararına Hükmedileceği

T.C. YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ E. 2012/3588 K. 2013/1487 T. 28.2.2013 • İHALEYE FESAT KARIŞTIRMAK ( Doğrudan Teminin İhale Usulü Olmadığı/Satın Alma Yöntemi Olduğu – Kamu Görevlisi Olan Sanığın Eylemlerinin Zincirleme Biçimde Görevi Kötüye Kullanma Suçu Oluşturacağı ) • DOĞRUDAN TEMİN ( İhale Usulü Olmadığı/Satın Alma Yöntemi Olduğu – Kamu Görevlisi Olan Sanığın Eylemlerinin İhaleye Fesat Karıştırma Değil Zincirleme Biçimde ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.