18 Ağustos 2022 - Perşembe
Basın Duyuruları
Anasayfa » Kamu İhale Sözleşmeleri Hukuku

Kamu İhale Sözleşmeleri Hukuku

4735 sayılı Kamu İhale Kanunu’ndan doğan uyuşmazlıkların takibi 

ÖZDERİN AVUKATLIK BÜROSU İhale sürecinin ikinci ayağı sözleşmenin imzası ile birlikte başlamakta olup; sözleşme ile üstlenilen edimin ihale şartnamelerine uygun ifası aşamasında sözleşmenin tarafları arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümü, fiyat farkı anlaşmazlıkları ile sözleşmenin tasfiyesi sürecinde hukuki yardım sağlamaktadır.

 • İhale sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar nelerdir?
 • İhale sözleşmelerinde hak kaybına uğramamak için nelere dikkat edilmelidir?
 • İhale sözleşmelerinde idarenin tek taraflı iradesi ile değişiklik yapması mümkün müdür?
 • İhale sözleşmelerinde idarenin sözleşmeye aykırı taleplerde bulunması halinde izlenmesi gereken yol nedir?
 • İhale sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda şartname düzenlemelerinin delil sözleşmesi olarak kabul edilmesinin hukuki sonuçları nelerdir?
 • Sözleşmenin idare tarafından haksız feshi halinde izlenmesi gereken yol nedir?
 • Sözleşmenin idare tarafından haksız feshi halinde uğranılan menfi zararın tazmini mümkün müdür?
 • Sözleşmenin idare tarafından haksız feshi halinde uğranılan müspet zararın tazmini mümkün müdür?
 • Sözleşmenin feshi nedeniyle irat kaydedilen teminatın iadesi mümkün müdür?
 • Sözleşmenin feshi nedeniyle mahrum kalınan karın idareden tahsili mümkün müdür?
 • Hakedişlerin ihtirazi kayıtla imzalanmaması nedeniyle hak kaybı söz konusu olur mu?
 • Gecikme noksan kesintilerinin idarece mahsup edilmesi mümkün müdür?
 • Süre uzatımı verilmesi gereken haller nelerdir?
 • Aşırı ifa güçlüğü nedeniyle sözleşmenin uyarlanması mümkün müdür?
 • İdareden kaynaklanan gecikmeler nedeniyle süre uzatımı verilmesi zorunlu mudur?
 • Sözleşme sürecindeki işlemlere karşı iptal davası açılması mümkün müdür?
 • İhale sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda yetkili ve görevli mahkeme hangisidir?
 • Edimin ifasına fesat karıştırma suçunun unsurları nelerdir?
 • Sözleşmeden önceki yasak fiil ve davranışlar nedeniyle sözleşmenin feshi mümkün müdür?
 • Sözleşmenin feshine ilişkin olarak idarenin hangi hallerde takdir hakkı bulunmaktadır?
 • İdareden kaynaklanan nedenlerle sözleşmenin feshi halinde uğranılan zararın tazmini mümkün müdür?
 • Sözleşmeye aykırı davranış nedeniyle tesis olunan yasaklama işlemine karşı başvurulabilecek hukuki yollar nelerdir?
 • Görevlerini kanunî gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmayan idare görevlilerine karşı izlenmesi gereken hukuki yollar nelerdir?
 • Yüklenicilere ait gizli kalması gereken bilgi ve belgelerin idare tarafından ifşa edilmesi mümkün müdür?
 • Götürü bedel işlerde ilave imalatların bedeli nasıl belirlenmelidir?
 • Götürü bedel işlerde keşif artışı kapsamında kalan ilave imalatların bedeli nasıl belirlenmelidir?
 • Öngörülmeyen ve sonradan çıkan nedenlerle sözleşmenin değişen hal ve şartlara uyarlanması mümkün müdür?
 • Gecikme cezasının tenkisi talep edilebilir mi?
 • Hakedişlerin ihtirazi kayıtla imzalanmaması fazla imalat bedellerinin istenilmesine engel midir?
 • Teminat mektubunu paraya çevrilmesinin şartları nelerdir?

Kamu İhale Sözleşmeleri  Hukuku – Emsal Yargı Kararları

Emsal Kararların tamamı için tıklayınız.

Share
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.